Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategisk ram för flerspråkighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategisk ram för flerspråkighet

I detta meddelande beskrivs kommissionens strategi för att främja flerspråkighet i det europeiska samhället, i näringslivet och inom själva kommissionen. Målet är att stärka medborgarnas språkfärdigheter så att alla medborgare får praktiska färdigheter i minst två språk utöver modersmålet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 22 november 2005 - En ny ramstrategi för flerspråkighet [KOM(2005) 596 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Begreppet flerspråkighet avser både en persons förmåga att använda flera språk och olika språkgemenskapers närvaro på ett visst geografiskt område.

Kommissionens flerspråkighetspolitik har följande tre syften:

 • Att uppmuntra språkinlärning och främja språklig mångfald i samhället.
 • Att främja en framgångsrik flerspråkig ekonomi.
 • Att ge medborgarna tillgång till Europeiska unionens lagstiftning, förfaranden och information på deras egna språk.

I meddelandet presenteras insatserna för att främja språkinlärning och språklig mångfald, nämligen:

Huvudsakliga verksamhetsområden

Kommissionen föreslår följande insatser till förmån för ett flerspråkigt samhälle:

 • Genomföra den europeiska indikatorn för språkfärdigheter i samarbete med medlemsländerna.
 • Främja diskussion och utarbeta en rekommendation om hur man kan modernisera språklärarutbildningar.
 • Publicera en undersökning under 2006 om de bästa metoderna för tidig språkinlärning.
 • Stödja, via det föreslagna programmet inom livslångt lärande, inrättandet av professurer på områden kopplade till flerspråkighet och multikulturella frågor.
 • Fortsätta att stödja språkundervisning och språkinlärning genom EU:s samarbetsprogram för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, medborgarskap och kultur.
 • Intensifiera i det sjunde ramprogrammet för forskning sådan forskning och teknisk utveckling som gäller teknik i informationssamhället i samband med språk.

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att

 • utarbeta nationella planer för att strukturera, samordna och styra insatser som främjar flerspråkighet, samt öka användningen och närvaron av flera språk i det dagliga livet,
 • se över sina nuvarande system för utbildning av lärare i främmande språk mot bakgrund av resultaten av undersökningen "European Profile för Language Teacher Education", och
 • se över sina nuvarande system för tidig språkinlärning med beaktande av de goda rutiner som noterats runtom i Europa,
 • tillämpa det luxemburgska ordförandeskapets slutsatser om språk- och innehållsintegrerad inlärning.

FLERSPRÅKIGHET I NÄRINGSLIVET

I meddelandet anges de områden där Europeiska unionen måste förfoga över en mer rörlig arbetskraft med språkliga färdigheter.

Flerspråkighet och konkurrenskraft

Kommissionen planerar att förstärka uppföljningen av handlingsplanen för kompetens och rörlighet från 2002. Språkfärdigheter kommer att vara bland de ämnen som ska behandlas under Europeiska året för arbetstagarnas rörlighet 2006.

Flerspråkighet och konsumtion

I det nyligen antagna direktivet nr 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder skärps kraven när det gäller språk som används vid kundservice efter köpet.

Flerspråkighet och informationssamhället

Kommissionen arbetar för att främja flerspråkighet som en del av initiativet i2010, vars mål är att främja tillväxt och sysselsättning i informationssamhället och mediebranschen. Genom programmen eContent, eContent plus, Media och eLearning stöds utformning och spridning av flerspråkig information med en europeisk prägel på innehållet.

Översättning

Den allt större användningen av maskinöversättning på Internet visar att en väsentligen mekanisk funktion av det slaget inte kan ersätta tankeprocessen hos en översättare, och visar därmed hur viktig översättningarnas kvalitet är. Nya inslag som den europeiska standarden för översättning bör kunna ge användarna en bättre kvalitet.

Tolkning

Efterfrågan på kvalificerade tolkar ökar på en växande marknad, främst i överstatliga och internationella organisationer. Tolkar hjälper också institutioner i flerspråkiga samhällen att fungera. De hjälper invandrare i deras kontakter med domstolar, sjukhus, polis och invandrarmyndigheter. Detta betyder att välutbildade tolkar bidrar till att skydda de mänskliga och demokratiska rättigheterna.

Språkundervisning, språktestning och språkcertificering

Språkcertificering har blivit ett så stort affärsområde att konsumenterna har svårt att välja de lämpligaste certifikaten på marknaden. Kommissionen vill bidra till att göra utbudet lättare att överblicka genom att på Internet offentliggöra en översikt över de system som finns.

Kommissionen föreslår följande insatser för att utveckla ett flerspråkigt näringsliv:

 • Publicera en undersökning under 2006 om hur bristande språkkunskaper inverkar på den europeiska ekonomin.
 • Publicera en förteckning på Internet under 2006 över system för språkcertifiering i Europeiska unionen.
 • Inleda en undersökning av möjligheterna att i ökad utsträckning använda textning i film och TV-program för att främja språkinlärning.
 • Offentliggöra den interinstitutionella flerspråkiga databasen IATE (Inter-Agency Terminology Exchange) med godkända termer från områden kopplade till Europeiska unionen.
 • Anordna en konferens under 2006 om universitetsutbildningar i översättning.
 • Starta ett banbrytande initiativ inom ramen för i2010 om digitala bibliotek i syfte att göra användningen av multimediakällor lättare och mer intressant.
 • Samla och samordna europeiska forskares arbete inom sådan teknik som rör mänskligt språk, maskinöversättning och utarbetande av språkresurser, t.ex. ordböcker och lexikon.

Medlemsländerna uppmanas att se över kursprogrammen vid universiteten.

FLERSPRÅKIGHET I KOMMISSIONENS KONTAKTER MED MEDBORGARNA

Meddelandet innehåller en påminnelse om att man i den allra första förordningen som antogs av rådet fastställer att Europeiska gemenskapen är en flerspråkig enhet, föreskriver att lagstiftningen ska offentliggöras på de officiella språken och uttrycker kravet att institutionerna ska kommunicera med medborgarna på de officiella språk som dessa önskar använda.

År 2004 motsvarade alla institutionernas översättnings- och tolktjänster totalt sett 1,05 % av EU:s samlade budget för 2004, eller 2,28 euro per medborgare och år.

Under de senaste tio åren har kommissionen tagit flera initiativ för flerspråkighet (Medborgarnas Europa, Dialog med medborgarna, Ditt Europa och Rådgivningstjänsten) för att hjälpa medborgarna att förstå hur EU-lagstiftningen påverkar dem, vilka rättigheter de har när de flyttar till ett annat land, och hur de kan utnyttja sina rättigheter i praktiken.

Kommissionen kommer att

 • genom ett internt nätverk se till att alla avdelningar konsekvent genomför flerspråkighetspolicyn,
 • fortsätta att främja flerspråkighet på sin Internetportal (Europa) och i sina publikationer,
 • införa en språkportal på Europawebbplatsen,
 • ge översättningskontoren i medlemsländerna en större roll när det gäller att främja flerspråkighet, bland annat genom att anpassa kommissionens budskap till lokala målgrupper,
 • anordna en rad seminarier på hög nivå om flerspråkighet i medlemsländerna, riktade till journalister och andra opinionsbildare,
 • erbjuda universitet bidrag och pedagogiskt stöd för konferenstolkning, hjälpa till att utarbeta metoder för distansutbildning och bekosta stipendier och studiebesök för studenter,
 • fortsätta med utarbetandet av lönsamma kommunikations- och konferensverktyg,
 • stödja europeiska magisterutbildningar i konferenstolkning och i konferensorganisation,
 • fortsätta att aktivt medverka i det årliga internationella mötet om språkpolicy, dokumentation och publikationer,
 • fortsätta att tillhandahålla universiteten en modell till kursprogram för magisterutbildningar i översättning och ställa inbjudna översättare till deras förfogande,
 • organisera en internationell översättningstävling mellan skolor i medlemsländerna för att främja språkkunskaper och språkyrken.

Kommissionen har redan uppmanat medlemsländerna att de under 2007 ska rapportera om de insatser de har genomfört för att uppnå målen i handlingsplanen för språkinlärning och språklig mångfald.

Slutsatserna i meddelandet

 • Kommissionen kommer att inrätta en högnivågrupp för flerspråkighet bestående av oberoende experter.
 • Det kommer att hållas en ministerkonferens om flerspråkighet, så att medlemsländerna kan utbyta uppgifter om de framsteg de gjort hittills och planera det framtida arbetet.
 • Kommissionen kommer att lägga fram ytterligare ett meddelande där man kommer att föreslå ett övergripande tillvägagångssätt för flerspråkighet i Europeiska unionen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 1 augusti 2005 - Europeiska indikatorn för språkkunskaper  [KOM(2005) 356 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande från kommissionen av den 24 juli 2003 - Främjande av språkinlärning och språklig mångfald Handlingsplan 2004-2006 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1934/2000/EG av den 17 juli 2000 om inrättande av Europeiska språkåret 2001 [EGT L 232, 14.9.2000].

Rådets resolution av den 16 december 1997 om undervisning på ett tidigt stadium i Europeiska unionens språk [EGT C 1, 3.1.1998].

See also

Mer information finns på EU:s språkportal eller webbplatsen för generaldirektoratet för utbildning och kultur (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 20.01.2006

Top