Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – För Dig som vill flytta inom Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – För Dig som vill flytta inom Europa

Europass är en portfölj som omfattar fem standardiserade dokument och en elektronisk katalog. Detta gör att medborgare enkelt och tydligt kan lägga fram sina färdigheter och kvalifikationer i hela Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004 av den 15 december om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

SAMMANFATTNING

Europass är en portfölj om fem dokument och en elektronisk katalog som skapades 2005. Syftet med Europass är att det ska beskriva studieresultat, officiella kvalifikationer, arbetserfarenhet, färdigheter och meriter som innehavaren har uppnått genom åren. Alla dokument har ett gemensamt märkesnamn (Europass) och en märkeslogotyp. Europass finns att tillgå, utan kostnad och på 28 språk, i ett lättillgängligt, elektroniskt format på portalen för Europass. Sedan 2012 har enskilda personer kunnat samla alla Europass-dokument i det europeiska färdighetspasset. Passet är en användarvänlig, elektronisk katalog som hjälper innehavaren att bygga upp en personlig och modulär förteckning över de personliga färdigheter och kvalifikationer som innehavaren har tillskaffat sig under åren.

Dokumenten i Europass är de följande:

Europass – Meritförteckning (Europass-CV)

Detta är en mall för beskrivningen av innehavarens meritförteckning. Det är ett centralt dokument i portföljen och är utformat för att informera om innehavarens meriter.

Europass – Rörlighet

I det här dokumentet registreras enligt en europeisk modell alla praktik- eller utbildningsperioder oavsett nivå som gjorts i ett annat land, t.ex. företagspraktik, universitetsstudier eller någon annan form av utbildning.

Europass – Tillägg till examensbevis

Tillägget till examensbevis har utarbetats i samarbete med Europarådet och Unesco och innehåller upplysningar om innehavarens resultat inom högre utbildning. I tillägget beskrivs art, nivå, sammanhang, innehåll och ställning för de studier som personen i fråga fullgjort. Tillägget ska fyllas i av den utfärdande myndigheten samtidigt med det ursprungliga examensbeviset, men kan inte ersätta detta.

Tillägget till examensbevis består av åtta avsnitt med uppgifter om innehavaren, examensbeviset, utbildningens nivå och innehåll, resultaten, den behörighet utbildningen ger, intyg på att tillägget är korrekt, samt information om det nationella systemet för högre utbildning.

Europass – Tillägg till utbildningsbevis

Tillägget till utbildningsbevis beskriver yrkeskvalifikationerna för den som innehar motsvarande utbildningsbevis. Här finns till exempel upplysningar om förvärvade färdigheter och kunskaper, vilka olika yrken som personen i fråga har tillträde till, utfärdande organ, utbildningens nivå, samt antagningskraven och tillträdesmöjligheterna till nästa utbildningsnivå. Tillägget ersätter inte det ursprungliga utbildningsbeviset och erkänns inte heller automatiskt. Det utfärdas av de behöriga nationella myndigheterna.

Europass – Språkportfölj

Språkportföljen ger dig möjlighet att presentera dina språkliga och kulturella färdigheter. Du beskriver dina språkkunskaper enligt gemensamma kriterier som är godtagna i hela Europa och dina erfarenheter av varje enskilt språk. Du kan också ha en mapp med dina egna arbeten för att dokumentera språkkunskaperna.

Europeiskt färdighetspass

Europeiskt färdighetspass är en elektronisk katalog som tillåter personer att förbättra hur deras meritförteckning presenteras. Detta görs genom att samla alla certifikat från deras utbildning på en enda plats. På så sätt erkänns de kvalifikationer och meriter som har uppgetts i meritförteckningen. Passet finns tillgängligt på 28 språk och är kostnadsfritt genom portalen för Europass. På portalen finns ett onlineredigeringsverktyg som kan hjälpa användare att skapa ett individuellt pass. Detta är ett komplement till Europass CV.

Till Europass-initiativet hör en Internetportal på EU-nivå. På webbplatsen kan du fylla i ditt Europass-CV och språkpass och få upplysningar om andra Europass-dokument.

Europass genomförs av ett nätverk av nationella Europass-centrum (NEC:s). De är ansvariga för samordning och PR av Europass på nationell nivå. Nationella Europass-centrum stöds av både europeisk och nationell samfinansiering.

Kommissionen lägger fram en rapport till Europaparlamentet om genomförandet av det här beslutet vart fjärde år.

För de gemensamma mallarna till Europass-dokumenten hänvisas till bilagan till det här beslutet.

I beslutet poängteras betydelsen av att Europass måste överensstämma med andra verktyg som uppmuntrar till rörlighet inom Europa och internationellt, nämligen:

 • Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES) och;
 • Europeiska nätverket av nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg (ENIC-NARIC) som inrättats av Europarådet och Unesco.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (EG) nr 2241/2004

1.1.2005

-

EUT L 390, 21.12.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 4 juli 2008 om den första utvärderingen av Europass-initiativet [ KOM(2008) 427 slutlig - ej publicerad i EUT].

Denna rapport innehåller de viktigaste resultaten och rekommendationerna i den första externa utvärderingen av Europass-initiativet samt kommissionens planerade och uppföljande slutsatser. I utvärderingen dras slutsatsen att initiativet är ett effektivt verktyg för att öka medborgarnas rörlighet, och att det tillhandahåller relevanta tjänster som hjälp för dem att förtydliga sina kvalifikationer och sin kompetens i lärandesammanhang och på arbetsmarknaden. Nätverket av nationella Europass-centrum och Internetportalen, som uppskattas av aktörerna och användarna, anses vara kostnadseffektiva genomförandeverktyg. Ändå framgår av utvärderingen att initiativets potential skulle kunna utnyttjas ytterligare. För att förbättra initiativets relevans och effektivitet rekommenderar utvärderingen att:

 • rörligheten i arbetslivet ökas genom bättre genomförandeverktyg;
 • specifika indikatorer används för att förbättra de nationella Europass-centrumens verksamhetsrapporter;
 • informationen om initiativet till lärande och arbetsgivare utökas;
 • CV-verktyget, särskilt mallen och vägledningarna, vidareutvecklas;
 • tillägget till examensbevis och tillägget till utbildningsbevis integreras ytterligare i Europass-ramen;
 • samarbetet med arbetsförmedlare och studievägledare intensifieras för att ge initiativet större effekt bland lågkvalificerade och arbetslösa;

Som svar på utvärderingen planerar kommissionen att:

 • utöka samarbetet med relevanta institutioner för att sprida initiativet bland lågkvalificerade och arbetslösa;
 • utveckla ett fullfjädrat Europass-CV och en tjänst för självbedömning;
 • ytterligare sprida användningen av Europass-Rörlighet i nationella och regionala initiativ;
 • integrera utfärdandet av Europass-Rörlighet i programmet för livslångt lärande;
 • säkerställa en mer samordnad förvaltning av Europass-Tillägg till examensbevis och Europass-Tillägg till utbildningsbevis;
 • ytterligare främja utvecklingen av Europass utbildningsbevis i syfte att uppnå en bättre registrering av innehavarnas läranderesultat;
 • knyta Europass-initiativet till genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utvärdering av Europass-initiativet: Andra utvärderingen av Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig gemenskapsram för större tydlighet i kvalifikationer och kompetenser (Europass) [COM(2013) 899 final, 18.12.2013 - ej offentliggjord i EUT].

I denna rapport redogörs för framgångarna med ramverket för Europass. Som grund ligger en extern utvärdering som genomfördes 2012. Den framhåller att de ursprungliga målen fortfarande är relevanta, i synnerhet inom den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020). Den visar även att Europass gör det möjligt att jämföra färdigheter, kvalifikationer och inlärningsresultat. Europass och i synnerhet tillhörande meritförteckning har blivit ett erkänt och tillförlitligt varumärke för transparens och erkännande.

Dock belyser rapporten även brister med Europass när det gäller att hantera ändrade villkor på utbildningsområdet och arbetsmarknaden. Den anger att vissa av verktygen inte främjar flexibla inlärningsvägar, och de gör det heller inte möjligt att på ett mer omfattande sätt registrera kvalifikationer som skaffats genom ickeformellt eller informellt lärande, till exempel e-lärande.

Utvärderingsuppgifter visar dessutom att de flesta av Europass-verktygen inte helt når ut till stora användargrupper. För närvarande är de typiska användarna av Europass unga, välutbildade kvinnor. Bättre samordning med tjänster som erbjuder yrkesvägledning samt integrering av dessa tjänster i Europass skulle göra det möjligt att nå stora grupper av användare, bland annat lågutbildade arbetslösa som ofta saknar de nödvändiga kunskaperna för att fylla i Europass-dokumenten eller som kanske tycker att dessa är för komplexa och krångliga. Andra nödvändiga förbättringar är större konvergens med andra europeiska referensverktyg och bättre interoperabilitet mellan IT-verktygen i Europass och de verktyg som EU använder för att förmedla jobb.

I rapporten anses det att det nuvarande Europasset borde omstruktureras så att tjänsten blir enklare, mer målinriktad och uppdaterad, utan att man förlorar siktet mot det ursprungliga målet att öka jämförbarheten och tydligheten på färdigheter och kvalifikationer, för att underlätta för den som vill arbeta och studera över gränserna eller inom olika områden.

Senast ändrat den 07.04.2014

Top