Help Print this page 
Title and reference
Europass - ökad rörlighet för fortbildning och arbete i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - ökad rörlighet för fortbildning och arbete i Europa

En standardiserad dokumentation om fastställande av personliga färdigheter och meriter, som är gratis och tillgänglig elektroniskt på 28 språk, kan hjälpa medborgarna att hitta arbete eller fortbilda sig var som helst i Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

SAMMANFATTNING

En standardiserad dokumentation om fastställande av personliga färdigheter och meriter, som är gratis och tillgänglig elektroniskt på 28 språk, kan hjälpa medborgarna att hitta arbete eller fortbilda sig var som helst i Europa.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet fastställs en enhetlig gemenskapsram med målet att göra det möjligt för medborgarna att presentera sina kvalifikationer och kompetenser tydligt och enkelt genom att skapa en personlig samordnad mapp med dokument (Europass).

VIKTIGA PUNKTER

Europass är en portfölj med fem handlingar och en elektronisk mapp som kan innehålla beskrivningar av en medborgares resultat inom högre utbildning, officiella kvalifikationer, arbetslivserfarenhet, meriter och kompetenser.

Den innehåller följande:

Europass-CV - visar innehavarens kvalifikationer och meriter.

Europass-mobilitet - ska registrera alla perioder av utlandsvistelser i utbildningssyfte.

Europass-bilaga till examensbevis - ska innehålla information om innehavarens resultat inom högre utbildning.

Europass-Tillägg till slutbetyg och yrkesexamen - ska vara en beskrivning av de meriter och kvalifikationer som motsvarar ett yrkesutbildningsbevis.

Europass-Språkpasset - ska presentera språkliga och kulturella färdigheter.

Europeiskt färdighetspass - ska förbättra presentationen av meritförteckningen genom att sammanföra alla utbildningsintyg på ett och samma ställe.

Initiativet stöds av en Internetportal som ger medborgarna möjlighet att skapa egna Europass-meritförteckningar och språkpass och att få mer information om de övriga Europass-dokumenten.

Europass bör vara konsekvent och komplettera de andra instrument som främjar europeisk och internationell rörlighet, i synnerhet

det europeiska nätverket av nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg (ENIC-NARIC) som inrättats av Europarådet och Unesco.

I en rapport från kommissionen från 2013 drogs slutsatsen att Europass behövde bli mer flexibel och användarvänlig genom att utnyttja modern teknik. I rapporten framhölls också att den nuvarande strukturen måste göras enklare, modernare och mer målinriktad.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2241/2004/EG

1.1.2005

-

EUT L 390, 31.12.2004, s. 6-20

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Utvärdering av Europass-initiativet Andra utvärderingen av Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig gemenskapsram för större tydlighet i kvalifikationer och kompetenser (Europass) (COM(2013) 899 final,18.12.2013).

Senast ändrat den 22.07.2015

Top