Help Print this page 
Title and reference
Att förstärka samarbetet inom högre utbildning med länder utanför unionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Att förstärka samarbetet inom högre utbildning med länder utanför unionen

Europeiska unionens (EU:s) strategi för samarbete med länder utanför unionen när det gäller utbildning har två huvudsakliga mål - att ge högkvalificerad utbildning till personer i partnerländerna och inom unionen samt att främja EU som ett högklassigt, globalt centrum för studier, yrkesinriktad utbildning samt forskning inom vetenskap och teknik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 18 juli 2001 om utökat samarbete med tredje land inom högre utbildning [KOM(2001) 385 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Inom ramen för utvecklingen av högre utbildning, och med en allt större efterfrågan på internationell utbildning och studentutbyte, vill kommissionen uppmana till en ytterligare insats på EU-nivå för att utöka samarbetet med tredjeland.

Enligt detta nya synsätt bör Europeiska unionen (EU):

  • se till att dess utbildningsverksamhet mer systematiskt inbegriper en internationell dimension;
  • göra sin verksamhet på detta område synligare för att intressera studenter från länder utanför EU.

I kommissionens meddelande föreslås därför en övergripande strategi och man fastställer konkreta principer för agerande.

Föreslagna insatser

Kommissionen vill ta tillvara erfarenheten från programmen som inrättats inom EU, särskilt Erasmusprogrammet. Den betonar också att avtal om utbildning som sluts med länder utanför EU varierar beroende på land och till och med regioner.

I meddelandet planeras för ett samarbete som bygger på multilaterala nätverk och partnerskap med länder med ett system för högre utbildning som är jämförbart med utbildningsanstalterna i Europa, så att de universitet som berörs kan komma överens om följande:

  • utbyte av studenter och lärare. Även utvecklingen av distansundervisning och en mer allmän användning av informationsteknik ska spela en viktig roll i förstärkningen av internationella partnerskap;
  • det teoretiska innehållet i kurserna för utbytesstudenter;
  • mekanismerna för erkännande av det arbete som utförts vid hem - och värduniversitetet, enligt förebilden från Europeiska systemet för överföring av akademiska poäng (ECTS) (DE) (EN) (FR) som utgör den europeiska normen inom högskoleutbildning;
  • systemen för att ta hand om studenterna under vistelsen utomlands. Kommissionen föreslår att man utökar antalet stipendier för långa studier för studenter från tredjeländer.

I meddelandet vill man betona att man måste undvika:

  • utbyten utanför partnerskap mellan högskolor som begränsar fördelarna för högskolorna liksom delande av förvärvade erfarenheter;
  • utbyten efter vilka studenterna inte återvänder till hemlandet, och som därför skulle kunna orsaka en "begåvningsflykt".

För att samarbetet med tredjeländer ska vara verkligt effektivt, räcker det inte med endast utbyten av studenter. De behöver åtföljas av till exempel utbyten av lärare liksom av inrättandet av gemensamma program och mekanismer för erkännande av utbildning utomlands.

Kommissionen föreslår att man tillsammans med medlemsländerna inleder en gemensam aktion för att främja EU som en högklassig utbildningsmiljö i världsskala. I det sammanhanget föreslår kommissionen att man även utökar möjligheterna till Europastudier i tredjeland. Till exempel kommer kommissionen att utvidga nätverket med centrum för EU-studier och Jean Monnet-professurer (specialiserade utbildningsposter för studier av integrationen i Europa) runtom i världen.

Kommissionen föreslår också att de europeiska universiteten och högskolorna uppmuntras till att ta fram verkligt europeiska "utbildningspaket", genom att exempelvis utarbeta gemensamma kurser där studenter från såväl Europa som tredjeland kan tillbringa mer än ett läsår i olika medlemsländer. Detta skulle i lämpliga fall kunna leda till gemensamma utbildningsbevis.

Kommissionen kommer inom kort att tillkännage en konkret insats inom ramen för programmet Alfa (EN) (ES) (FR) (PT) där man avser att inrätta ett pilotprogram med stipendier för lärare och forskarstudenter från Latinamerika.

Bakgrund

Under årens lopp har medlemsländerna utvecklat en solid tradition av bilateralt utbildningssamarbete med tredjeländer. Även EU har infört ett antal initiativ för samarbete med tredjeland, exempelvis programmen för samarbete med USA och Canada, samt programmen Tempus (DE) (EN) (FR), Alfa och Erasmus Mundus.

See also

  • Internationellt samarbete om utbildning och yrkesutbildning (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 09.11.2011

Top