Help Print this page 
Title and reference
Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning)

Centrumets uppgift är att biträda kommissionen vid genomförandet av gemenskapens politik för att främja och utveckla yrkesutbildning och fortbildning på gemenskapsnivå.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Centrumet har i uppgift att stödja kommissionen och att främja yrkesutbildning och –träning, “vocational education and training” (VET), och att utveckla och implementera en gemensam VET-policy genom vetenskapliga och tekniska verksamhet. Cedefop ökar medvetenhet och förståelse för VET:s roll i livslångt lärande och dess bidrag till andra policys. I alla medlemsstater åtnjuter centrumet den mest omfattande rättskapacitet som ges juridiska personer. Centrumet ska inte ha något vinstsyfte. Det har sitt säte i Thessaloniki (i Grekland). Dess uppgifter är att:

 • sammanställa dokumentation om utvecklingen inom VET, och bidra till att utveckla VET-forskningen, och att lägga fram bevis från forskning, statistiska data och policyanalys för att stödja policyskapande inom VET,
 • samla all användbar dokumentation och information på sin webbsida, i publikationer, nätverk, studiebesök, konferenser och seminarier,
 • uppmuntra och stödja en samlad ansträngning för att stärka europeiskt samarbete i utvecklandet av VET-policy, samt att stimulera intresse för hur sysselsättningar och yrkeskvalifikationer utvecklas,
 • att skapa ett forum som samlar alla de olika VET-intressena. Detta omfattar koordinering, på Kommissionens uppdrag, av konsoliderade studiebesök för experter och tjänstemän, föreståndare för utbildnings- och träningsinrättningar, inrättningar för vägledning och ackreditering, och sociala partners i det livslånga inlärningsprogrammet i enlighet med Beslutet om det livslånga träningsprogrammet 2008-13.

För att fullfölja sina uppgifter sätter centrumet upp prioritetsmål och årliga arbetsprogram. Inom prioritetsmålen för 2009-11 är centrumets strategiska mål att “bidra till excellens i VET, och stärka europeiskt samarbete i utveckling, implementering och utvärdering av europeisk VET-policy”. Detta strategiska mål stödjs av fyra prioriteter, nämligen:

 • Informera om europeisk VET-policy,
 • Utvärdera europeiska trender i och utmaningar för färdigheter, kompetens och inlärning,
 • Utvärdera VET:s fördelar,
 • Höja VET:s profil.

Resultatet av centrumets arbete riktas till beslutsfattare i europeiska institutioner och medlemsstater, och de sociala partners som är unikt närvarande på alla nivåer av VET-policy och -praktik. Centrumets tillförda värde ligger i den höga kvaliteten hos dess analyser, och expertis och information för att stödja europeiskt samarbete i VET, och bidrar med:

 • ett oberoende vetenskapligt europeiskt perspektiv genom jämförande analyser av utvecklingen, som höjer medvetenheten om och förståelsen för VET-frågor i hela EU,
 • insyn i komplicerade frågor för att identifiera insatser och principer som är gemensamma för Europa för att förbättra VET och uppnå gemensamma mål,
 • ett unikt forum som sammanför beslutsfattares, sociala partners, forskares och praktikers olika VET-intressen för att debattera förslag för policy och forskning,
 • ökad medvetenhet om hur VET utvecklas, om dess roll i livslångt lärande och hur det bidrar till andra policys.

Centrumets styrelse antar alla strategiska beslut, till exempel om prioriteringar på medellång sikt , det årliga arbetsprogrammet och Cedefops beräkning av utgifter och inkomster.. Hänsyn ska tas till de behov som anges av gemenskapens institutioner. Styrelsen ska bestå av 89 ledamöter (4 utan rösträtt) som dels företräder kommissionen (3), dels tre särskilda grupper, regeringarna (28) (rota-system för Belgien), arbetsgivarnas organisationer (27) och arbetstagarnas organisationer (27) från varje medlemsstat – och koordinatorerna för alla organisationer för arbetstagare och arbetsgivare på europeisk nivå. Norge och Island är också representerade, och har observatörsstatus. Styrelsen sammanträder en gång per år.

Byrån övervakar genomförandet av styrelsens beslut och förvaltningen av centrumet under perioderna mellan styrelsemötena, i enlighet med styrelsen och grundreglerna. Den består av styrelsens ordförande, tre viceordföranden, ännu en företrädare för kommissionen och en samordnare från respektive grupp i styrelsen.

Kommissionen utser, från en lista över kandidater som sammanställts av styrelsen, direktören som ska verkställa styrelsens beslut, ansvara för centrumets förvaltning, vara centrumets företrädare enligt lag och förbereda styrelsens och byråns möten. Han/hon upprättar den slutliga redovisningen och överlämnar den tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, ministerrådet, kommissionen och revisionsrätten. Han/hon ska även genomföra centrumets budget.

Styrelsen överlämnar en inkomst- och utgiftsberäkning till kommissionen för det kommande finansåret senast den 31 mars varje år. Denna beräkning ska av kommissionen vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära budgetförslaget för EU. Budgetmyndigheten avgör vilka anslag som är tillgängliga för centrumet.

De budgetmässiga och finansiella bestämmelser som gäller för Cedefop stämmer överens med den nya allmänna budgetförordningen enligt den senaste ändringen. Kontrollen av centrumets samtliga utgifter och inkomster handhas av kommissionens styrekonom som varje år sammanställer en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen innan den vidarebefordras till revisionsrätten, Europaparlamentet och ministerrådet.

De förordningar och bestämmelser som gäller för anställda vid de Europeiska gemenskaperna gäller för centrumets personal. Cedefops handlingar är tillgängliga för alla EU-medborgare och fysiska eller juridiska personer i EU utan att de behöver motivera varför de vill se dem. Tillgången till handlingar infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 337/75

16.2.1975

-

EGT L 39, 13.2.1975

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 1946/93

26.7.1993

-

EGT L 181, 23.7.1993

Förordning (EG) nr 1131/94

1.9.1994

-

EGT L 127, 19.5.1994

Förordning (EG) nr 251/95

1.3.1995

-

EGT L 30, 9.2.1995

Förordning (EG) nr 354/95

1.1.1995

-

EGT L 41, 23.2.1995

Förordning (EG) nr 1655/2003

1.10.2003

-

EGT L 245, 29.9.2003

Förordning (EG) nr 2051/2004

21.12.2004

-

EUT L 335, 1.12.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén den 13 juni 2008 om extern utvärdering av det Europeiska Centrumet för utveckling av yrkesutbildning[COM(2008) 356 slutlig version – Ej publicerad i den officiella tidskriften]. Centrumet genomgick en extern utvärdering (EN) för att bedöma dess relevans, det tillförda värdet samt effektivitet under perioden 2001-07 (ursprungligen planerat 2001-06). Den utvärderingsrapport som lämnades in till Europaparlamentet var mycket positiv.

Cedefops arbete ansågs vara relevant, och centrumet svarar till den EU:s agenda för VET-policy, men hjälper även till att påverka dess utveckling på högsta nivå. Sedan dess grundande har centrumet levererat information för VET-samhället i stort, och har tjänat ett starkt rykte och är synligt inom europeisk VET. Centrumet anses även ha ett mycket distinkt tillfört värde. Ingen annan organisation har ett så dedikerat fokus och en så europeiskt omfattande pool av erfarenhet och kompetens inom VET. Utvärderingen noterade styrkepunkter där Cedefop tydligt har en positiv effekt och tillför värde: stöd för Utbildnings- och träningsprogrammet 2010, analys av framsteg i Köpenhamnsprocessen för att öka europeiskt samarbete i VET, och producerande av rapporter för ministermöten; sammanförande av VET-forskning för att tolka trender i medlemsstater och fylla i kunskapsluckor genom att tillföra mycket behövda analyser av befintliga och framtida behov av färdigheter inom Europa; stå för en plats där människor inom VET kan samlas för att diskutera nyckelfrågor, och främja förståelse och inlärning mellan yrkesrelaterade personer.

See also

 • Ytterligare information finns på Cedefops webbsida (EN)

Senast ändrat den 29.09.2008

Top