Help Print this page 
Title and reference
Det europeiska jämställdhetsinstitutet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det europeiska jämställdhetsinstitutet

Det europeiska jämställdhetsinstitutet har till uppgift att hjälpa EU-institutionerna och medlemsländerna att integrera jämställdhetsprincipen i sin politik, och att bekämpa könsdiskriminering. Institutet ska också informera Europeiska unionens (EU) medborgare om jämställdhetsfrågor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut [EUT L 403, 30.12.2006].

SAMMANFATTNING

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet enligt Lissabon-fördraget och en prioriterad fråga inom Europeiska unionens (EU) politik. Ytterligare framsteg behöver dock göras för att nå en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och i privatlivet.

Ur detta perspektiv spelar det europeiska jämställdhetsinstitutet en viktig roll genom att erbjuda den sakkunskap som krävs för att utforma jämställdhetsåtgärder mellan män och kvinnor i hela EU.

Institutets uppgifter

Institutet ger teknisk sakkunskap till EU:s institutioner och medlemsstater för att bidra till:

  • att främja och förstärka jämställdheten;
  • att integrera jämställdhetsaspekten i all EU-politik och i den nationella politik som följer av denna;
  • att bekämpa könsdiskriminering;
  • att öka medvetenheten bland EU:s medborgare, i synnerhet genom konferenser och informationskampanjer.

Institutet grundar sitt arbete på objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter på EU-nivå. Det ska samla in, analysera och sprida dessa uppgifter.

Det ska även analysera information som inhämtats från internationella organisationer och tredjeländer. Det bidrar slutligen till att inkludera jämställdhetsprincipen i EU:s utrikespolitik.

Institutet ska främja ett erfarenhetsutbyte och en dialog mellan berörda aktörer, i synnerhet arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och forskningscentrum.

Verksamhet

Institutet ska bedriva sin verksamhet oberoende och öppet. Det leds av en styrelse, med stöd av en direktör, och bistås av ett rådgivande expertforum. Dess säte är i Vilnius, Litauen.

Det samarbetar särskilt med Europeiska fonden för förbättrande av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån, och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1922/2006

19.1.2007

-

EUT L 403, 30.12.2006

Senast ändrat den 23.05.2011

Top