Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s regler om arbetstagarrepresentation

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU:s regler om arbetstagarrepresentation

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/14/EG – allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs allmänna principer för vilken minimiinformation* och vilka rättigheter till samråd* arbetstagare ska ha i företag baserade i EU. Nationell lagstiftning och praxis för relationerna mellan arbetsmarknadens parter avgör hur principerna tillämpas.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna kan
  • välja om lagstiftningen ska gälla för företag med minst 20 eller minst 50 anställda,
  • upprätta särskilda regler för företag som huvudsakligen ägnar sig åt politik, yrkessammanslutningars verksamhet, religiös verksamhet, välgörenhet, utbildning, vetenskap eller konst,
  • bestämma att arbetsgivare inte behöver informera eller samråda med arbetstagarrepresentanter när detta allvarligt skulle skada företagets verksamhet.
 • Information och samråd omfattar uppgifter om ett företags
  • senaste och förväntade utveckling, däribland ekonomisk situation,
  • anställningsstruktur och förväntade utveckling, i synnerhet om arbetstillfällen hotas,
  • beslut som kan leda till avsevärda förändringar av hur arbetet är organiserat eller av anställningsavtalen.
 • Samråd måste äga rum
  • när tidpunkten, metoden och innehållet anses lämpliga,
  • på relevant nivå för ledningen och arbetstagarrepresentationen, beroende på vilket ärende som diskuteras,
  • utifrån den information som arbetsgivaren lämnar,
  • på ett sådant sätt så att arbetstagarrepresentanterna kan träffa sin arbetsgivare och få ett svar,
  • med avsikten att nå en överenskommelse om beslut som kan leda till avsevärda förändringar av hur arbetet är organiserat eller av anställningsavtalen.
 • Arbetstagarrepresentanter och deras rådgivare får inte offentliggöra någon information som de tagit emot i förtroende.
 • Den ursprungliga lagstiftningen gav EU-länderna möjlighet att göra undantag för besättningar på fartyg som trafikerar öppet hav. Detta undantag togs bort genom en ändring år 2015.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 23 mars 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 23 mars 2005.

BAKGRUND

Europeiska kommissionen inledde i början av 2015 samråd med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter om huruvida följande tre direktiv ska slås samman till en enda lagtext: den allmänna ramen för information till och samråd med arbetstagare, kollektiva uppsägningar och överlåtelse av företag.

Man överväger också ifall begreppen ”information” och ”samråd” skulle kunna anpassas bättre.

Information till och samråd med arbetstagare

VIKTIGA BEGREPP

* Information: uppgifter som lämnas av arbetsgivaren så att arbetstagarrepresentanter kan bli informerade om ett ärende och undersöka det.

* Samråd: utbyte av åsikter och dialog mellan arbetstagarrepresentanter och arbetsgivaren.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen – Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29–34)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2002/14/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Samrådsdokument: Första fasens samråd med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i EUF-fördraget om en konsolidering av EU-direktiven om information till och samråd med arbetstagare (C(2015) 2303 final, 10.4.2015)

Senast ändrat 12.01.2016

Top