Help Print this page 
Title and reference
Skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens

Syftet med direktivet är att garantera utbetalning av arbetstagarnas löner i fall då arbetsgivaren blir insolvent. Europeiska unionens (EU) medlemsländer blir skyldiga att inrätta garantiinstitutioner, och fastställer föreskrifter för gränsöverskridande arbetsgivares insolvens.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (Text av betydelse för EES)

SAMMANFATTNING

Direktivet skyddar arbetstagares som har utestående lönefordringar gentemot arbetsgivare som är att anse som insolventa.

Att anses som insolvent följer av ett juridiskt förfarande som medför att arbetsgivarens tillgångar helt eller delvis tas i anspråk och att en förvaltare utses, ifall den behöriga rättsliga myndigheten har:

  • beslutat att förfarandet ska påbörjas; eller
  • fastställt att arbetsgivarens företag eller verksamheter definitivt har upphört och att befintliga tillgångar är otillräckliga.

De länder som är medlemmar i Europeiska unionen (EU) får undantagsvis utesluta fordringar för vissa kategorier av arbetstagare, om andra former av garantier ger dem ett likvärdigt skydd. Medlemsstaterna kan undanta arbetstagare som arbetar i hushållet hos en fysisk person och fiskare som avlänas separat från direktivets skydd

Förutom dessa undantag, ska alla arbetstagare omfattas av direktivet, oavsett anställningsavtalets eller anställningsförhållandets varaktighet. Det gäller sålunda deltidsanställningar, visstidsanställningar och tillfälliga anställningsförhållanden.

Garantiinstitutioner

Medlemsstaterna inför garantiinstitutioner ska garantera betalning av arbetstagarnas utestående fordringar, och vid behov kompensation för upphörande av anställningsförhållandet. De kan fastställa tak för utbetalningar från institutionen, som ska vara tillräckligt höga för att bidra till direktivets sociala målsättning.

Den kortaste perioden för ersättning från garantiinstitutionen beräknas i förhållande till:

  • en referensperiod om minst sex månader, som ger betalning av utestående fordringar under minst tre månader;
  • en referensperiod om minst arton månader, som ger betalning av utestående fordringar under minst åtta veckor. I detta fall ska de perioder som är mest gynnsamma för arbetet användas för beräkningen.

Medlemsländerna bidrar till finansieringen av dessa institutioner, utom om finansieringen är helt säkerställd av offentliga myndigheter.

Socialförsäkring

Medlemsländerna får föreskriva att betalningsansvaret inte ska gälla bidrag:

  • enligt socialförsäkringssystemen;
  • enligt kompletterande pensionssystem utanför de nationella författningsreglerade socialförsäkringssystemen för ett eller flera företag..

Dessutom, när en arbetsgivare inte har betalat de obligatoriska bidragen till försäkringsinstitutionerna men dessa har dragits från utbetalade löner, så omfattas arbetstagarna helt av sina rättigheter från garantiinstitutionerna.

Arbetstagarnas intressen är skyddade var gäller ålderspensionsförmåner och efterlevandeförmåner enligt kompletterande pensionssystem. Detta skydd gäller också arbetstagare som lämnat företaget innan det blev insolvent.

Gränsöverskridande situationer

Om den insolventa arbetsgivaren bedrev verksamhet på minst två medlemsstaters territorium ska myndigheten i det land där arbetstagaren vanligen arbetar vara ansvarig för betalning av utestående fordringar.

På samma sätt avgörs utsträckningen av arbetstagarnas rätt gentemot garantiinstitutionerna av nationell rätt som gäller garantiinstitutioner.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/94/EG

17.11.2008

17.11.2008

EUT L 283, 28.10.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 28 februari 2011 om genomförandet och tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 2008/94/EG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens [KOM(2011) 84 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

De åtgärder för skydd av arbetstagare som infördes genom direktiv 2008/94/EG har visats vara effektiva och nyttiga. 3,4 miljoner arbetstagare har omfattats av ingripanden från garantiinstitutionerna under perioden 2008-2011, särskilt i kontexten global ekonomisk kris.

Senast ändrat den 06.05.2011

Top