Help Print this page 
Title and reference
Kollektiva uppsägningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kollektiva uppsägningar

Enligt detta direktiv är arbetsgivarna skyldiga att överlägga med arbetstagarrepresentanterna i samband med kollektiva uppsägningar. Direktivet anger vad som måste tas upp i dessa överläggningar och vilken relevant information arbetsgivaren obligatoriskt skall tillhandahålla under överläggningarna. Dessutom slår direktivet fast vilket förfarande som skall tillämpas vid kollektiva uppsägningar och vilka närmare regler som skall gälla för detta förfarande.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar.

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller inte följande:

 • Kollektiva uppsägningar som uppkommer på grund av anställningsavtal som gäller för begränsad tid eller för vissa arbetsuppgifter, utom där sådana uppsägningar sker innan den avtalade tiden har löpt ut eller det avtalade arbetet har avslutats.
 • Arbetstagare som är anställda hos offentliga myndigheter eller offentligrättsliga inrättningar.
 • Besättningar på sjögående fartyg.

Överläggningar

En arbetsgivare som överväger att vidta kollektiva uppsägningar skall inleda överläggningar med arbetstagarrepresentanterna i syfte att försöka nå en överenskommelse. Överläggningarna skall i varje fall omfatta olika möjligheter att undvika eller begränsa uppsägningarna och lindra konsekvenserna av dessa, i synnerhet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att omplacera eller omskola övertaliga arbetstagare.

Information som arbetsgivaren skall tillhandahålla

Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att föreskriva att arbetstagarrepresentanterna skall ha rätt att anlita experthjälp i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. Arbetsgivaren skall under överläggningarna förse arbetstagarrepresentanterna med all relevant information och skriftligen i varje fall informera dem om

 • skälen till de planerade uppsägningarna,
 • den period under vilken det är tänkt att uppsägningarna skall verkställas,
 • antalet arbetstagare som normalt sysselsätts, och de kategorier som dessa tillhör,
 • antalet som skall sägas upp,
 • de kriterier enligt vilka man har valt ut de arbetstagare som skall sägas upp,
 • beräkningsmetoden för eventuella ersättningar.

Förfarande vid kollektiv uppsägning

I direktivet anges det förfarande som skall följas:

 • Arbetsgivaren skall skriftligen anmäla alla planerade kollektiva uppsägningar till den behöriga myndigheten. En sådan anmälan skall innehålla all relevant information om de planerade uppsägningarna och överläggningarna, utom metoden för beräkning av ersättning. Om företagets verksamhet skall upphöra till följd av ett rättsligt beslut behöver anmälan dock bara göras om den behöriga myndigheten uttryckligen begär detta.
 • Arbetsgivaren skall ge en kopia av sin anmälan till arbetstagarrepresentanterna, som får lämna synpunkter till den behöriga myndigheten.
 • Kollektiva uppsägningar får verkställas tidigast 30 dagar efter anmälan till den behöriga myndigheten, som under denna tid skall försöka finna lösningar. Medlemsstaterna får ge den behöriga myndigheten rätt att förkorta denna period eller förlänga den till högst 60 dagar efter anmälan om problemen inte kan lösas. Denna artikel behöver inte tillämpas på kollektiva uppsägningar som orsakas av att ett företag upphör med sin verksamhet till följd av ett rättsligt beslut. Ytterligare möjligheter till förlängning får ges. Arbetsgivaren skall informeras om förlängningen och skälen till denna innan den första tidsperioden är slut.

Bakgrund

Syftet med direktivet är att skapa större enhetlighet i medlemsstaternas lagstiftning om former och förfaranden för kollektiva uppsägningar, så att arbetstagarna får bättre skydd vid kollektiva uppsägningar.

Direktivet är en kodifierad version av direktiv 75/129/EEG och 92/56/EEG, som har upphävts.

Medlemsstaterna får tillämpa eller utfärda bestämmelser som är gynnsammare för arbetstagarna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/59/EG

1.9.1998

-

L 225, 12.8.1998

Senast ändrat den 04.07.2006

Top