Help Print this page 
Title and reference
Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

Kommissionen ansvarar för att främja och stödja den sociala dialogen på EU-nivå. I meddelandet ger den sålunda sin syn på den sociala dialogens framtid och dess drivkraft för bättre styrelseformer i Europeiska unionen (EU) och för ekonomisk och social modernisering.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 26 juni 2002: Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar [KOM(2002) 341 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen lägger fram en serie riktlinjer i syfte att förstärka den sociala dialogen, det vill säga arbetsmarknadens parters bidrag till de offentliga institutionernas arbete, för att förbättra offentliga styrelseformer samt ekonomiska och sociala reformer i Europeiska unionen (EU).

Utveckla den sociala dialogen i EU

I första hand önskar kommissionen förstärka samrådet med arbetsmarknadens parter vid utarbetandet av EU:s lagstiftning. Samråd med dem är obligatoriskt när det gäller sysselsättning och socialpolitik, men frivillig när det rör sektoriella frågor och införlivande av EU:s lagstiftning på nationell nivå.

Kommissionen önskar utvidga detta samråd till alla initiativ till lagstiftning som får sociala konsekvenser. Den ska också förbättra metoder och regler för samråd.

Effektiviteten hos dialogen är också knuten till arbetsmarknadens parters representativitet på EU-nivå. Kommissionen uppmuntrar sålunda samarbetsåtgärder mellan nationella organisationer, liksom förbättring av deras inre styre.

Arbetsmarknadens parter uppmuntras också att bredda och berika den sociala dialogen, genom att öka antalet ingådda avtal som är ämnade att integreras i EU-rätten, som utvecklingen av processen för dialog mellan sektorer och branscher.

Kommissionen önskar göra resultaten av den sociala dialogen mer synliga. Den ska därför organisera möten på EU-nivå och i medlemsstaterna, men också sprida information genom regelbunden publicering av rapporter och genom att skapa en särskild webbplats.

Till sist, stöder EU förbättring av den sociala dialogen på alla nivåer. Kommissionen föreslår därför särskilt att förbättra utbildningen av parterna på den europeiska arbetsmarknaden och av företrädare för nationella myndigheter, att främja lokal social dialog och företagens sociala ansvarstagande.

Bidrag till tillväxt och sysselsättning

De åtgärder som arbetsmarknadens parter genomför bidrar till att nå de mål om tillväxt och sysselsättning som fastställts genom Lissabonstrategin. Dessa rör i synnerhet hantering av förändringar i arbetsorganisationen, utbildning av arbetstagare, främjande av lika möjligheter samt till aktivt åldrande

I detta sammanhang ska kommissionen analysera och jämföra kvaliteten hos industrirelationer i de olika medlemsstaterna. Den föreslår också att arbetsmarknadens parter bistås av medlemsstaterna och av finansiering från EU för att införa politik som är knuten till Lissabonstrategin.

Meddelandet föreslår också att ett trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning inrättas, där trojkan, kommissionens ordförande och företrädare för arbetsmarknadens parter deltar.

Internationellt samarbete

De länder som är inblandade i EU:s utvidgningsprocess ska strukturera och förstärka kapaciteten hos arbetsmarknadsparternas organisation. På detta sätt kan kandidatländerna dra fördel av samarbetet med EU:s organisationer och EU:s finansiering.

Dessutom ska processen för social dialog uppmuntras inom ramen för EU:s utrikespolitik. Arbetsmarknadsparterna i EU och tredjeländer kan utbyta erfarenheter och bästa praxis, särskilt när det rör länderna i Europa-Medelhavspartnerskapet, EU:s partnerskap med Latinamerika, med länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet, liksom med USA och Japan.

Slutligen kan arbetsmarknadsparterna i EU ha en expertroll vid multilaterala förhandlingar, särskilt inom internationella organisationer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 20 maj 1998: Anpassa och främja den sociala dialogen på gemenskapsnivå [KOM(98) 322 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]

Kommissionens meddelande av den 18 september 1996 om den sociala dialogen på gemenskapsnivå [KOM(96) 448 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 14 december 1993 om genomförandet av avtalet om socialpolitik [KOM(93) 600 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 23.08.2011

Top