Help Print this page 
Title and reference
EURES: det europeiska nätverket för sysselsättning och arbetstagarnas rörlighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EURES: det europeiska nätverket för sysselsättning och arbetstagarnas rörlighet

Eures bidrar till att förverkliga en europeisk arbetsmarknad för alla genom utbyte över nations- och regiongränserna av lediga platser och platsansökningar och av information om levnadsvillkor och kvalifikationer.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut nr 8/2003 av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar.

SAMMANFATTNING

Kommissionen vill stärka och befästa roll som grunden för samarbetet mellan arbetsförmedlingarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Eures har följande medlemmar och samarbetspartner:

Medlemmarna och samarbetspartnerna ska bl.a. göra följande:

  • tillhandahålla arbetsförmedling, även skräddarsydd sådan, för arbetssökande, förmedla kontakter mellan arbetstagare och arbetsgivare och ge stöd till arbetsgivare som vill rekrytera personal i ett annat europeiskt land;
  • sprida aktuell information om levnadsvillkor, arbetsliv och tendenser på arbetsmarknaden;
  • utveckla samarbetet mellan arbetsförmedlingen och de sociala tjänsterna, arbetsmarknadens parter och andra berörda instanser i medlemsländerna, i gränsregioner och i olika branscher;
  • bevaka och bedöma hinder för rörligheten, t.ex. skillnader i lagstiftning och förvaltning, överskott och brist på kvalificerad arbetskraft samt migrationsflöden.

Medlemmarna och samarbetspartnerna har åtagit sig att integrera sina databaser över lediga platser med databasen i Eures. De ska dessutom göra följande:

  • förse nätverkets medlemmar och samarbetspartner med uttömmande, aktuell information om lediga platser, arbetssökande, arbetsmarknad, levnads- och arbetsvillkor, hinder för rörligheten och övrig information som krävs för uppbyggnaden av ett europeiskt nätverk. De ska dessutom skydda personuppgifter och tillhandahålla nödvändig infrastruktur och service, t.ex. datorterminaler;
  • utse och utbilda Eures-ansvariga och Eures-rådgivare och eventuell övrig personal. Eures-ansvariga sköter det europeiska samarbetet inom nätverket, bl.a. genom att samordna och genomföra verksamheten och genom att se till att målen uppnås och att information sprids. Dessutom representerar de sin medlemsorganisation i arbetsgruppen för Eures. Rådgivarna ska efter en inledande utbildning ge råd till arbetssökande och svara för Eures-tjänsterna inom sina organisationer;
  • utvärdera verksamheten inom Eures med avseende på kvantitet, kvalitet och inverkan och informera Eures samordningsbyrå om det.

Tillsammans ska medlemmarna och samarbetspartnerna bygga upp partnerskap i gränsregioner. Dessa partnerskap ska ha samma verksamhet och samma mål och ska bedrivas enligt ramavtal på minst tre år där avtalsparterna åtar sig att tillhandahålla Eures-tjänster till de andra medlemmarna. Beslut fattas av styrkommittén där företrädare för partnerskapets medlemmar sitter.

För samordningen står Europeiska samordningsbyrån (eller "Eures samordningsbyrå"), som administreras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Byrån har också i uppdrag att analysera rörligheten i Europa, utforma metoder för Eures verksamhet samt övervaka och utvärdera Eures.

När det gäller den strategiska planeringen bistås kommissionen av en högnivågrupp för strategiska frågor bestående av cheferna för Eures-medlemmarna och en företrädare för kommissionen som ordförande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 8/2003

10.1.2003

-

EGT L 5, 10.1.2003

Senast ändrat den 23.05.2011

Top