Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetstidens förläggning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Arbetstidens förläggning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/88/EG – arbetstidens förläggning i vissa avseenden

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav för arbetstid, hälsa och säkerhet för anställda. Reglerna omfattar

 • minimiperioder för dygnsvila och veckovila, årlig semester, raster och begränsning av veckoarbetstiden,
 • vissa former av nattarbete och skiftarbete.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna

 • EU-länderna måste säkerställa att anställda har rätt till
  • minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod,
  • en rast under alla arbetsdagar som är längre än sex timmar,
  • minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, utöver de elva timmarna varje dygn,
  • minst fyra veckors betald årlig semester,
  • en maximal genomsnittlig veckoarbetstid på 48 timmar, inklusive övertid, under sju dagar.
 • Normalt nattarbete ska inte vara mer än åtta timmar i genomsnitt under varje 24-timmarsperiod.
 • Nattarbetande har rätt till gratis hälsokontroller med jämna mellanrum.

Nationella myndigheter

 • Nationella myndigheter kan
  • använda beräkningsperioder, från 14 dagar till 4 månader, för att beräkna veckovila och maximal arbetstid,
  • undanta företagsledare, andra höga beslutsfattare, anställda i familjeföretag samt religiösa tjänstgörande från lagstiftningen.
 • Undantag från lagstiftningen kan också gälla för något av följande:
  • Säkerhets- och övervakningsverksamhet där det krävs permanent närvaro för att skydda människor eller egendom.
  • Kontinuitet i service eller produktion på områden som sjukhus, hamnar, flygplatser, media och jordbruk.
  • En förväntad aktivitetsökning (framför allt jordbruk, turism, posttjänster, järnvägar, olyckor).
  • Avvikelser som avtalats i kollektivavtal mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lagstiftningen gäller inte för mobila arbetstagare (alla som transporterar passagerare eller gods på väg, i luften eller via inre vattenvägar) eller för sjöfarare.
 • EU-länderna får tillämpa mer gynnsamma hälso- och säkerhetsvillkor om de så önskar.

I mål C-266/14 fastställde Europeiska unionens domstol att i de fall då arbetstagare inte har någon fast eller vanlig arbetsplats, ska den tid som de tillbringar med att resa mellan bostaden och den första respektive den sista kunden som arbetsgivaren anvisat anses utgöra arbetstid i direktivets mening.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 2 augusti 2004.

BAKGRUND

Arbetsvillkor – Arbetstidsdirektivet

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9–19).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Översyn av arbetstidsdirektivet (första etappen i samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) (KOM(2010) 106 slutlig, 24.3.2010).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Översyn av arbetstidsdirektivet (Andra etappen i samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå enligt artikel 154 i EUF-fördraget) (KOM(2010) 801 slutlig, 21.12.2010).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om medlemsstaternas tillämpning av direktiv 2003/88/EG (arbetstidsdirektivet) (KOM(2010) 802 slutlig, 21.12.2010).

Senast ändrat 12.01.2016

Top