Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deltidsarbete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Deltidsarbete

SAMMANFATTNING

Deltidsarbetande får behandling som är jämförbar med heltidspersonal med tillsvidareanställning.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet genomförs det ramavtal om deltidsarbete som ingåtts mellan arbetsgivarna och fackföreningarna (arbetsmarknadens parter) i Europeiska unionen (EU).

Med avtalet vill man få bort orättfärdig diskriminering av deltidsanställda och förbättra kvaliteten på deltidsarbete. Ett syfte är också att bidra till att utveckla deltidsarbete på frivillig basis och göra det möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att ordna arbetstiden på ett sätt som passar båda parternas behov.

VIKTIGA PUNKTER

Vem gäller direktivet för?

Det gäller för deltidsarbetande som har ett anställningsavtaleller anställningsförhållande som regleras i varje EU-land. De som arbetar med tillfällig anställning kan undantas av objektiva skäl efter samråd mellan det berörda EU-landet och dess arbetsmarknadsparter.

Icke-diskriminering

Deltidsarbetande får inte behandlas mindre gynnsamt än jämförbara heltidsarbetande bara för att de arbetar deltid, såvida inte detta kan motiveras objektivt. Vissa anställningsvillkor kan vara beroende av en anställningstid eller arbetad tid eller baserade på en viss lönenivå, efter samråd mellan EU-länderna och sociala parter.

Tillgång till deltidsarbete

Arbetsmarknadens parter bör, antingen på eget initiativ eller i samråd med statliga myndigheter, ta reda på, gå igenom och vid behov avlägsnatvärtom alla rättsliga eller administrativa problem som minskar möjligheterna till deltidsarbete. Att en arbetstagare vägrar övergå från heltidsarbete till deltidsarbete ellertvärtom är inte ett tillräckligt skäl för att avskeda honom eller henne.

Arbetsgivarnas roll

Arbetsgivarna ska fullt ut beakta

begäranden om att övergå från heltidsarbete till eventuellt deltidsarbete som blir tillgängligt,

begäranden om att övergå från deltid till heltid eller få utökad arbetstid när möjligheten uppstår,

att tillhandahålla läglig information om tillgången till deltids- och heltidsjobb,

åtgärder för att främja deltidsarbete på alla nivåer i företaget,

att tillhandahålla lämplig information till arbetstagarföreträdare om deltidsarbete.

Genomförande

EU-länderna eller arbetsmarknadens parter kan införa mer gynnsamma regler än de som fastställs i avtalet. Avtalets genomförande är emellertid inte ett giltigt skäl att sänka den allmänna skyddsnivå som deltidsarbetare får.

Se mer information om Arbetsförhållanden - Deltidsarbete på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS - Bilaga: Ramavtal om deltidsarbete.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 97/81/EG

20.1.1998

20.1.2000

EGT L 14, 20.1.1998, s. 9-14

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/23/EG

25.5.1998

7.4.2000

EGT L 131, 5.5.1998, s. 10

Senast ändrat 06.10.2015

Top