Help Print this page 
Title and reference
Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i EU består. I detta meddelande analyserar kommissionen orsakerna till denna situation. Den framställer även ett antal åtgärder för att undanröja denna orättvisa och uppmanar alla berörda parter att engagera sig.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 18 juli 2007 -Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män [KOM(2007) 424 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare finns sedan 1957 inskriven i Romfördraget. I artikel 157 i EG-fördraget föreskrivs att medlemsländerna ska säkerställa att principen om lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete tillämpas. Minskade löneskillnader är för övrigt ett av målen för den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning.

I praktiken är situationen dock fortfarande problematisk. Inom unionen fortsätter kvinnor att genomsnittligen tjäna 16,2 % mindre per timme än män (Eurostat 2011). Detta är fallet trots att det finns bevis på stora framsteg vad gäller utbildning och yrkeserfarenhet. Dessa siffror visar att det fortfarande finns löneskillnader mellan kvinnor och män, och fram till nuläget minskar de väldigt sakta.

Orsakerna till löneskillnaderna har till största delen inget samband med objektiva faktorer. I alla medlemsländer lyckas kvinnorna bättre i skolan och är mer högutbildade. Det är därför oförklarligt att de inte lyckas få bättre villkor på arbetsmarknaden och att deras potential inte tillvaratas bättre än vad som för närvarande är fallet.

För att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män krävs åtgärder som ligger utanför Europeiska kommissionens befogenhetsområde. Därför måste alla berörda aktörer involveras, först och främst medlemsländerna och arbetsmarknadens parter, som har den huvudsakliga makten att fatta beslut och vidta åtgärder.

Ett invecklat och svårlöst problem

Löneskillnaderna är en invecklad fråga med många bakomliggande orsaker. Till viss del kan de förklaras av faktorer som:

 • Individuella egenskaper (ålder, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet).
 • Aspekter som rör arbetet (yrke, typ av anställning eller arbetsvillkor).
 • Aspekter som rör företaget (bransch, storlek).

Det förekommer också fall av uppenbar diskriminering där en kvinna får lägre lön än en manlig kollega för samma arbete.

Löneskillnaderna återspeglar även orättvisor på arbetsmarknaden:

 • Den horisontella segregeringen: kvinnorna arbetar inom betydligt färre branscher och yrken än männen och dessa branscher och yrken är mindre välavlönade och värderas lägre.
 • Den vertikala segregeringen: kvinnorna har huvudsakligen mindre välavlönade funktioner och har svårare att komma framåt i karriären (endast en tredjedel av alla högre tjänstemän i företagen i EU är kvinnor).
 • Traditioner och stereotypa könsroller: dessa påverkar bland annat valet av utbildning, hur yrken betraktas och klassificeras samt i vilken utsträckning man ger sig ut i arbetslivet.
 • Svårigheterna att förena privatliv och yrkesliv leder ofta till att kvinnor arbetar deltid och gör flera avbrott i karriären, vilket påverkar deras yrkesutveckling.

Av statistiken framgår att löneskillnaden ökar med åldern, utbildningsnivån och yrkeserfarenheten: löneskillnaden är över 30 % i åldersgruppen 50-59 år (jämfört med 7 % i åldersgruppen under 30 år), den är över 30 % hos dem som har universitets- eller högskoleutbildning. Denna siffra är endast 13 % hos arbetstagare som har slutat skolan efter högstadiet. Slutligen kan löneskillnaden vara så hög som 32 % hos arbetstagare som varit mer än trettio år i samma företag, medan den endast är 22 % hos arbetstagare som arbetat 1-5 år.

Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män

För att effektivt bidra till att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män föreslår kommissionen att följande åtgärder vidtas:

 • Den befintliga lagstiftningen bör tillämpas bättre, och bör kompletteras med åtgärder för att öka medvetenheten.
 • Man bör dra full nytta av den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning, bland annat de olika ekonomiska stöden från EU (strukturfonderna).
 • Arbetsgivarna bör uppmärksammas på kravet på lika lön, främst genom att man påtalar deras sociala ansvar.
 • Utbytet av god praxis på EU-nivå bör främjas genom att involvera arbetsmarknadens parter.

Bakgrund

Att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor är ett av de centrala målen för den europeiska jämställdhetspolitiken. Detta mål återfinns i många av unionens lagstiftande instrument och riktlinjer::

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation 2014/124/EU av den 7 mars 2014 om stärkande av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn [EUT L 69, 8.3.2014].

I rekommendationen tillhandahålls riktlinjer för medlemsstaterna som ska bistå dem i att förbättra genomförandet av principen om lika lön för kvinnor och män. Följande åtgärder föreslås:

 • Främja bättre insyn vad gäller lön.
 • Utöka rollen för de nationella organismer som är ansvariga för att främja jämlikhet, avseende lönediskriminering.
 • Öka kontrollen över genomförande av principen om lika lön och av åtgärder med vilka man bekämpar lönediskriminering.
 • Genomföra kampanjer för att öka medvetenheten om principen om lika lön.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ( COM(2013) 861 final ) [ej offentliggjord i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommitén av den 21 september 2010: Strategi för jämställdhet 2010-2015 [ KOM(2010) 491 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 jui 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet [ EUT L 204, 26.7.2006, s. 23 ].

Senast ändrat den 10.06.2014

Top