Help Print this page 
Title and reference
Gemensamma principer för "flexicurity"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemensamma principer för "flexicurity"

Avsikten med flexicuritystrategierna är att minska arbetslösheten och förbättra kvaliteten på arbetena i Europeiska unionen (EU). Strategierna grundar sig på en socialpolitik som kombinerar flexibilitet och sysselsättningstrygghet. Kommissionen avser främja och förbättra införandet av dessa politikområden.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 27 juni 2007 -Gemensamma principer för "flexicurity": Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet [KOM(2007) 359 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen presenterar en serie riktlinjer för att skapa ett ramverk för medlemsstaternas flexicuritystrategier.

Flexicuritystrategierna bidrar till att modernisera EU:s sociala modeller.

Konceptet flexicurity

För att vara effektiva, måste moderniseringsstrategierna på arbetsmarknaden ta hänsyn till både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov. Flexicuritykonceptet är därför ett globalt angreppssätt som främjar:

 • flexibilitet hos arbetstagarna, som ska kunna anpassa sig till arbetsmarknadens utveckling och lyckas i sina omställningar i arbetslivet. Den ska också främja flexibilitet bland företagen och i arbetets organisation, för att svara mot arbetsgivarnas behov och göra det lättare att kombinera arbetsliv och familjeliv;
 • trygghet, för arbetstagarna som ska kunna gå framåt i sina yrkeskarriärer, utveckla sin kompetens och ha stöd i socialförsäkringssystemet under inaktiva perioder.

Avsikterna med flexicuritystrategierna är att minska arbetslösheten och fattigdomen i Europeiska unionen (EU). De bidrar särskilt till att förbättra integrationen av missgynnade grupper på arbetsmarknaden (som unga, kvinnor, äldre arbetstagare och långtidsarbetslösa).

Flexicuritystrategier

Nationella strategier ska införas enligt fyra sinsemellan förstärkande principer:

 • flexibla och tillförlitliga anställningsavtal, som respekterar rätten till arbete, kollektivavtal och moderna principer för arbetsorganisation;
 • införande av övergripande strategier för livslångt lärande, för att stödja arbetstagarnas permanenta anpassning, särskilt de mest utsatta på arbetsmarknaden;
 • effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder, för att hjälpa arbetstagarna att återfinna arbete efter en period av inaktivitet;
 • modernisera de sociala trygghetssystemen, för att ge finansiellt stöd som uppmuntrar arbete och främjar rörlighet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens parter ska delta aktivt i införandet av flexicuritystrategierna för att säkerställa att dessa principer tillämpas på rätt sätt.

Gemensamma principer på EU-nivå

Medlemsländerna ska anpassa sina flexicuritystrategier efter sina respektive arbetsmarknader. Kommissionen rekommenderar dem dock att respektera en rad principer:

 • fördjupa införandet av Lissabonstrategin, för att förbättra sysselsättningen och den sociala sammanhållningen inom EU;
 • söka efter en balans mellan arbetsgivarnas, arbetstagarnas, arbetssökandes och offentliga myndigheters rättigheter och skyldigheter;
 • anpassa flexicurityprincipen efter situationen i varje medlemsland;
 • stödja och skydda arbetstagarna under perioder av övergångar eller inaktivitet, med hänsyn till deras integration på arbetsmarknaden eller för att följa dem mot stabila anställningsavtal;
 • utveckla flexicurity inom företag och extern flexicurity mellan flera företag, för att stödja karriärutveckling;
 • främja jämställdhet och lika möjligheter för alla;
 • främja samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, de offentliga myndigheterna och övriga berörda parter;
 • en rättvis fördelning av de budgetkostnader och fördelar som flexicurityåtgärderna innebär, i synnerhet mellan företag, individer och det offentliga, med särskild hänsyn till de små och medelstora företagens speciella situation.

För finansieringen av flexicurity kan betydande bidrag erhållas genom finansiering från EU. Faktum är att strukturfonderna särskilt ger stöd till utbildning på företagsnivå, livslångt lärande och främjande av entreprenörskap.

Senast ändrat den 29.08.2011

Top