Help Print this page 
Title and reference
Främjande av företagens sociala ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Främjande av företagens sociala ansvar

Kommissionen främjar företagens sociala ansvar i Europeiska unionen och i världen. Man slår fast vilka områden som ska prioriteras och anger en rad åtgärder som gäller företagens sociala ansvar för att på ett bättre sätt utnyttja företagens potential för hållbar utveckling och för strategin för tillväxt och sysselsättning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 mars 2006 - Genomförande av partnerskapet för tillväxt och sysselsättning: göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar[KOM(2006) 136 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Företagens sociala ansvar är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med olika aktörer.

Företagens sociala ansvar utgör en del av målen för Europeiska unionens (EU) socialpolitik och strategi för hållbar utveckling. Detta kan också främja innovationen, konkurrensen och skapandet av arbetstillfällen.

Att bidra till hållbar utveckling och sysselsättning

I och med den ökade globala konkurrensen och befolkningens ökade ålder, måste EU stimulera produktionen hos de företag som tar socialt ansvar. Företagens sociala ansvarstagande kan bidra till:

 • integrering på arbetsmarknaden av missgynnade grupper;
 • en ökad investering i kompetensutveckling, livslångt lärande, och ökad anställbarhet av arbetare;
 • förbättrad folkhälsa, till exempel genom frivillig märkning av livsmedel och giftfria kemikalier;
 • innovationer som gäller samhälls- och miljöfrågor;
 • minskade föroreningar och mer rationellt utnyttjande av naturresurser (genom miljöledningssystem, miljömärkning och investeringar i miljöinnovationer osv.);
 • positivare attityder till företagande;
 • respekt för våra europeiska värderingar när det gäller mänskliga rättigheter, för miljöskydd och arbetsnormer i utvecklingsländerna och i resten av världen;
 • att uppnå millennieutvecklingsmålen.

Europeisk allians för företagens sociala ansvar

Kommissionen stöder bildandet av en allians (EN) som ska fungera som en ram för initiativ som tas på området. Faktum är att kommissionen uppmuntrar att företag utbyter erfarenheter och bästa praxis, kommunicerar resultat till allmänheten och utvecklar resurser avsedda för socialt ansvar.

I detta instrument kan alla europeiska företag, oavsett storlek, delta på frivillig basis. Deltagandet är flexibelt, eftersom det inte ställs några formella krav.

Åtgärder för att främja företagens sociala ansvar

Att utveckla redskap för socialt ansvarstagande förutsätter många aktörer, som innefattar fackföreningar, investerare, konsumenter och icke-statliga organisationer. Av denna anledning lägger kommissionen dessutom särskild vikt vid följande frågor:

 • att etablera ett förstärkt partnerskap som är vidare än alliansen, och inte bara omfattar företagen, utan också intressenter och regionala och nationella myndigheter (särskilt i medlemsstater där det sociala ansvarstagandet är mindre utvecklat och i kandidatländerna);
 • stöd till flerpartsinitiativ från icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter på sektorsnivå;
 • samarbete med medlemsstaterna inom en högnivågrupp bestående av experter på socialt ansvarstagande från medlemsstaterna för att mobilisera alla de nationella och regionala åtgärder som finns för att främja företagens sociala ansvar;
 • upplysning till konsumenterna om betydelsen av deras val;
 • införandet av företagens sociala ansvar i undervisningen i kurser för företagsledare och vid andra läroinrättningar;
 • att främja de små och medelstora företagens sociala ansvarstagande;
 • främjande av initiativ som utgör internationella riktmärken för företagens sociala ansvar som millennieutvecklingsmålen, och FN:s initiativ Global Compact (DE), (EN), (FR).

See also

 • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 20.05.2011

Top