Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rättegångsregler för Europeiska unionens domstol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Rättegångsregler för Europeiska unionens domstol

I rättegångsreglerna fastställs de bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa och komplettera stadgan för domstolen som finns i protokoll nr 3 som fogats till fördragen. De nya reglerna, som antogs 2012, syftar till att göra dem enklare och mer tillgängliga både för enskilda och för de nationella domstolarna, och även på ett bättre sätt motsvara utvecklingen av de mål som domstolen har att pröva.

RÄTTSAKT

Rättegångsregler för domstolen av den 29 september 2012 [EUT L 265, 29.9.2012].

SAMMANFATTNING

Domstolen är en av de tre rättsinstanser som tillsammans utgör Europeiska unionens domstol, vilken utövar den dömande makten inom unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De två andra instanserna är tribunalen och personaldomstolen. De har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen, bland annat genom att pröva unionsrättsakters lagenlighet.

Domstolens organisation

Domstolen är organiserad på följande sätt:

 • Domstolens sammansättning: Domstolen består av 28 domare och 9 generaladvokater med en mandattid på sex år. Generaladvokaternas uppgift är att bistå domstolen och avge juridiska yttranden. Domarna väljer domstolens ordförande och vice ordförande för en tid av tre år. Ordföranden ska företräda domstolen och leda dess arbete. Vice ordföranden ska biträda ordföranden när han eller hon fullgör sitt uppdrag.
 • Inrättande av avdelningar och tillsättning av referenter: Domstolen ska inrätta avdelningar med fem domare, där ordföranden väljs för en tid av tre år, och avdelningar med tre domare, där ordföranden väljs för en tid av ett år. Domstolens ordförande utser den referent som ska ansvara för ett mål, medan en generaladvokat utses av förste generaladvokaten. Om det behövs kan domstolen ta hjälp av biträdande referenter.
 • Justitiesekreterarens roll: Domstolen ska utnämna en justitiesekreterare för en tid av sex år. Justitiesekreteraren ska ansvara för mottagande, översändande och förvaring av handlingar samt för arkivet. Dessutom ska justitiesekreteraren biträda domstolens ledamöter och ansvara för domstolens publikationer. Slutligen ska vederbörande leda institutionens avdelningar, och är därvid underställd domstolens ordförande.
 • Arbetet vid domstolen: Målen ska avgöras av domstolen i plenum, stora avdelningen eller en avdelning med fem eller med tre domare. Flera mål kan avgöras gemensamt av en och samma dömande sammansättning. Domstolens överläggningar ska förbli hemliga.
 • Språk: För varje mål fastställs ett rättegångsspråk. I mål om direkt talan kan sökanden välja ett av EU:s tjugofyra officiella språk. I mål om förhandsavgörande ska rättegångsspråket vara detsamma som vid den nationella domstolen.

Förfarandet

Förfarandet vid domstolen består i regel av följande delar:

 • Den skriftliga delen: Denna del består av en skriftväxling mellan parterna. Inlagorna ska ha ett bestämt innehåll. Efter det att förfarandet har avslutats ska referenten föredra den förberedande rapporten för domstolens administrativa plenum.
 • Åtgärder för bevisupptagning: Domstolen har möjlighet att besluta om åtgärder för bevisupptagning, såsom parternas inställelse, begäran om upplysningar och handlingar, hörande av vittnen, inhämtande av sakkunnigutlåtande eller syn på stället. Protokoll ska föras vid varje sammanträde för bevisupptagning.
 • Den muntliga delen äger rum efter eventuell bevisupptagning. Den muntliga förhandlingen ska förklaras öppnad och ledas av ordföranden. Det muntliga delen kan hållas bakom stängda dörrar.
 • Generaladvokatens förslag till avgörande: Efter förhandlingens avslutande ska generaladvokaten föredra sitt förslag till avgörande.
 • Det slutgiltiga beslutet: Domstolen avgör ett mål genom dom eller beslut. Det är bara domen som avkunnas vid offentligt sammanträde. Domar och beslut innehåller uppgifter som exempelvis en sammanfattning av de faktiska omständigheterna och domskälen. En kopia av domen eller beslutet ska därefter sändas till parterna.

Rättegångsreglerna innehåller för övrigt särskilda bestämmelser angående de olika förfarandena vid domstolen: mål om förhandsavgörande, mål om direkt talan, överklagande av tribunalens avgöranden, omprövning av tribunalens avgöranden, yttranden samt vissa andra särskilda måltyper.

Begäran om förhandsavgörande

De nationella domstolarna kan rikta en begäran om förhandsavgörande till domstolen för att undersöka EU-rättens giltighet eller tolkning. Inom ramen för en begäran om förhandsavgörande har bland annat följande rätt att avge yttranden:

 • Parterna i det nationella målet.
 • Medlemsstaterna.
 • Europeiska kommissionen.
 • Den institution som har antagit den rättsakt vars giltighet är omtvistad.

Överklagande av tribunalens avgöranden

Det är möjligt att överklaga ett avgörande från tribunalen. I detta fall ska en skrivelse lämnas in till kansliet. Den ska bland annat innehålla åberopade grunder och argument avseende rättsliga omständigheter. Överklagandet ska avse upphävandet, helt eller delvis, av tribunalens avgörande.

Omprövning av tribunalens avgöranden

I två olika fall, bland annat i mål som rör överklaganden av avgöranden som fattats av personaldomstolen, kan tribunalens avgöranden omprövas av domstolen. En avdelning med fem domare ska utses för en tid av ett år för att utföra dessa omprövningar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rättegångsregler för domstolen

1.11.2012

-

EUT L 265, 29.9.2012 ochEUT C 337, 6.11.2012

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Ändringar i Domstolens rättegångsregler

1.7.2013

-

EUT L 173, 26.6.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 904/2012 av den 24 september 2012 om ändring av förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare [EUT L 269, 4.10.2012].

Rådets beslut av den 25 juni 2013 om ökning av antalet generaladvokater vid Europeiska unionens domstol [Europeiska unionens officiella tidning L 179 av den 25 juni 2013]

Antalet generaladvokater vid Europeiska unionens domstol höjs till:

 • nio, med verkan från den 1 juli 2013,
 • elva, med verkan från den 7 oktober 2015.

Tilläggsregler för domstolen [Europeiska unionens officiella tidning L 32 av den 1 februari 2014].

Tilläggsreglerna återspeglar de ändringar som gjorts av de nya rättegångsreglerna, särskilt när det gäller förfarandet för begäran om bevisupptagning och för beviljande av rättshjälp. De ersätter tilläggsreglerna av den 4 december 1974.

Senast ändrat den 27.02.2014

Top