Help Print this page 
Title and reference
Medborgarinitiativet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medborgarinitiativet

De europeiska medborgarna har initiativrätt, genom vilken de kan uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag. Denna förordning fastställer regler och principer som syftar till att verkställa ett sådant initiativ.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet.

SAMMANFATTNING

Medborgarinitiativet gör det möjligt för europeiska medborgare att uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag i en särskild fråga. Det infördes genom Lissabonfördraget och dess mål är att förstärka Europeiska unionens (EU) demokratiska dimension. Medborgarna har hädanefter möjlighet att göra sig hörda på europanivå och att vara helt delaktiga i EU:s beslutsprocess.

Det europeiska medborgarinitiativet är en mycket styrd rättighet. Denna förordning fastställer principerna för ett sådant initiativ. Den definierar också det förfarande genom vilket medborgarinitiativet genomförs. Denna process sker i flera steg.

Villkor

För att säkerställa dess legitimitet och dess europeiska karaktär, är flera villkor nödvändiga för att genomföra medborgarinitiativet:

  • initiativet ska samla minst en miljon EU-medborgare, det vill säga medborgare som har medborgarskap i en medlemsstat. De personer som stöder ett initiativ fyller i en stödförklaring och sägs vara undertecknare av initiativet;
  • de medborgare som undertecknar ska komma från minst en fjärdedel av medlemsländerna. Syftet med detta är att säkerställa att initiativet speglar unionens intressen och inte endast en enskild medlemsstats eller liten grupp medlemsstaters intressen;
  • förordningen fastställer också ett hur många av de medborgare som skriver under som minst ska komma från varje representerad medlemsstat. Ett minimiantal är fastställt för varje medlemsstat i bilaga I till förordningen.

Dessutom inrättas en medborgarkommitté för varje medborgarinitiativ. Dessa kommitté består av sju medlemmar från sju olika medlemsstater och av representanter som samordna kontakten med de europeiska institutionerna under hela processen. Kommitténs roll är att säkerställa medborgarinitiativets organisation och koordination. Kommittén är också ålagd att bidra till utvecklingen av frågor som rör hela Europa och att främja att medborgarna tänker över vissa ämnen.

Registrering av ett föreslaget medborgarinitiativ

Innan insamlingen av stödförklaringar till ett initiativ påbörjas, ska organisatörerna först registrera det föreslagna initiativet hos kommissionen. Detta förslag innehåller särskilt initiativets ämne och mål.

Kommissionen granskar då att initiativet kan tas upp till prövning. Den säkerställer särskilt att:

  • stödkommittén har inrättats och dess medlemmar utsetts;
  • initiativets ämne tillhör de politikområden inom vilka kommissionen får lägga fram förslag på lagstiftning;
  • initiativet inte är uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande;
  • att initiativet inte strider mot de värderingar som uttalas i artikel 2 i EU-fördraget.

Om villkoren uppfylls, registrerar kommissionen förslaget till initiativ och organisatörerna kan påbörja insamlingen av stödförklaringar.

Insamling av stödförklaringar

Organisatörerna är ansvariga för insamlingen gentemot medborgarna. Stödförklaringarna till initiativet kan samlas in skriftligen, genom epost eller via Internet.

Organisatörerna har 12 månader på sig från och med registreringen av det föreslagna initiativet att samla in alla stödförklaringarna.

Kontroll av stödförklaringar

När stödförklaringarna samlats in, skickar organisatörerna dem till myndigheterna i de medlemsstater som är ansvariga för att kontrollera dem. De nationella myndigheterna lämnar då ett intyg som styrker antalet stödförklaringar från den berörda medlemsstaten.

Ingivande av ett medborgarinitiativ till kommissionen

När intyget mottagits och villkoren uppfyllts, kan organisatörerna överlämna medborgarinitiativet till kommissionen.

Kommissionen tar då emot organisatörerna för att dessa ska få möjlighet att mer ingående presentera de frågor som tas upp i initiativet. Organisatörerna har dessutom rätt till en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Kommissionen har tre månader på sig att pröva medborgarinitiativet. Den antar sedan ett meddelande där den lägger fram:

  • sina juridiska och politiska slutsatser;
  • skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder;
  • eventuella åtgärder som den avser vidta.

Skydd av personuppgifter och sanktioner

De undertecknande medborgarnas underskrifter får endast användas för medborgarinitiativets ändamål. Dessa uppgifter förstörs sedan senast en månad efter det att förslaget ingivits till kommissionen.

Denna förordning fastställer också sanktioner mot organisatörer som lämnar falska förklaringar eller använder uppgifter i bedrägligt syfte.

Bakgrund

Denna förordning har antagits i enlighet med artiklarna 11 i EU-fördraget och 24 i fördraget om EU:s funktionssätt. Dessa artiklar infördes i och med Lissabonfördraget. De fastställer möjligheten för medborgarna att genomföra ett medborgarinitiativ.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 211/2011

31.3.2011

-

EUT L 65, 11.3.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 268/2012 av den 25 januari 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet [EUT L 89 av den 27.3.2012]

Senast ändrat den 17.01.2014

Top