Help Print this page 
Title and reference
Atypiska rättsakter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Atypiska rättsakter

Atypiska rättsakter utgör en kategori rättsakter antagna av de europeiska institutionerna. De kan röra unionens interna organisation eller ha en mer allmän giltighet som rör särskilda politiska områden.

INLEDNING

De atypiska rättsakterna är rättsakter antagna av Europeiska unionens (EU) institutioner. Dessa rättsakter kallas "atypiska" eftersom de inte utgör en del av de namngivna rättsakter som fastslås i fördraget om EU:s funktionssätt (artikel 288 till 292).

Det finns därför många sorters atypiska rättsakter. Vissa är fastslagna av andra bestämmelser i EU:s grundläggande fördrag, andra har utvecklats genom institutionernas praxis.

Atypiska rättsakter särskiljer sin genom sin giltighet som i allmänhet är politisk. Vissa kan dock ha bindande kraft, men denna är begränsad till den institutionella ramen inom EU.

Atypiska rättsakter som anges i fördragen

Interna regler för EU:s institutioner utgör atypiska rättsakter. Faktum är att de grundläggande fördragen fastställer att EU:s institutioner antar sina egna interna regelverk.

De interna regelverken reglerar organisationen, funktionssättet och reglerna för interna förfaranden för EU:s instituitioner. De är bindande för den institution de rör.

De grundläggande fördragen fastställer andra typer av akter antagna inom ramen för politisk dialog mellan EU:s institutioner. Dessa rättsakter har huvudsakligen som mål att underlätta arbetet och samarbetet mellan institutionerna. Till exempel, så ska rådet, vid antagningsförfarandet för internationella avtal, hänvisa till kommissionens direktiv för förhandling vid förhandling av avtal.

Institutionerna kan likaså gå längre genom att organisera sitt arbete genom interinstitutionella avtal. Dessa typer av avtal är också atypiska rättsakter. De kan ha bindande kraft men endast för de institutioner som skriver under avtalen.

Atypiska rättsakter som inte anges i fördragen

Institutionerna inom EU har var och en utvecklat en serie instrument inom ramen för sin egen aktivitet.

Till exempel, så uttrycker europeiska parlamentet vissa av sina positioner på internationell nivå genom resolutioner eller uttalanden. På samma sätt antar rådet ofta slutsatser, resolutioner,eller riktlinjer som resultat av sina möten. Dessa rättsakter översätter i princip dessa institutioners åsikter om vissa europeiska eller internationella frågeställningar. De har allmän giltighet men inte bindande effekt.

Kommissionen antar också flera atypiska rättsakter som den är ensam om. Det handlar om kommunikationer som presenterar nya politiska program på ett allmänt sätt. Kommissionen antar också grönböcker som har som mål att lansera offentliga samråd om vissa europeiska frågeställningar. Den samlar också ihop nödvändig information innan den kan utveckla ett lagstiftningsförslag. Som följd av grönböckerna, antar kommissionen ibland vitböcker som presenterar detaljerade förslag på europeiska handlingar.

Senast ändrat den 17.09.2010

Top