Help Print this page 
Title and reference
Europeiska beslut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska beslut

Beslutet är ett rättsligt instrument som de europeiska institutionerna kan använda för att verkställa europeisk politik. Beslutet är en bindande rättsakt som kan ha allmän giltighet eller vara riktad mot en given adressat.

Beslutet är en juridisk rättsakt som utgör en del av Europeiska unionens (EU) sekundärrätt. Det är alltså antaget av de europeiska institutionerna baserat på de grundläggande fördragen. Från fall till fall, så kan beslutet vara riktat mot en eller flera adressater, och kan likaså ange ingen adressat.

En rättsakt bindande till alla delar

Artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt definierar beslutet som en rättsakt bindande till alla sina delar. Det kan därför inte tillämpas på ett ofullständigt, selektivt eller partiellt sätt.

Beslutet antas efter ett lagstiftande förfarande. Den är då en lagstiftande rättsakt antagen av rådet och parlamentet enligt det ordinarie lagstiftande förfarandet eller ett särskilt lagstiftande förfarande.

I motsats, så är beslutet en icke-lagstiftande rättsakt då det antas ensidigt av en av de europeiska institutionerna. Beslutet hänvisar då till en norm fastslagen av Europeiska rådet, rådet och kommissionen i de särskilda fall som inte beror av lagstiftarens befogenheter.

Beslut med adressat

Beslutet kan vara riktat till en eller flera adressater. Det har då en strikt individuell giltighet och är bindande bara för sina adressater.

Ett besluts adressater kan vara medlemsstater eller enskilda. Till exempel använder kommissionen beslut för att sanktionera företag som skulle ha genomfört överenskommelser eller utnyttjat ledande positioner.

För att träda i kraft måste ett beslut delges den det gäller. I princip består detta förfarande i att man sänder ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Ett beslut kan också offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, men detta offentliggörande ersätter inte delgivning, som är det enda som gör att rättsakten får verkan mot adressaten.

Beslut utan adressater

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, så har inte beslut nödvändigtvis adressater. Beslutet har sålunda antagit en bredare definition och har i synnerhet blivit det grundläggande instrumentet inom området för utrikespolitik och gemensam säkerhet. Rådet och europeiska rådet kan sålunda anta beslut som rör:

  • unionens intressen och strategiska mål;
  • åtgärder som skall vidtas av unionen på internationell nivå;
  • de ståndpunkter som skall intas av unionen när det gäller internationella frågeställningar;
  • de närmare föreskrifterna för genomförandet av unionens åtgärder och ståndpunkter.

Senast ändrat den 03.09.2010

Top