Help Print this page 
Title and reference
Europeiska rådets arbetsordning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning fastställer dess organisation och dess funktionssätt. Den bestämmer den interna strukturen och definierar ordförandens och generalsekretariatets roll. Arbetsordningen tar också upp också ordningen för europeiska rådets möten. Det fastställer särskilt regler för hur möten ska förberedas, hur omröstning ska gå till och hur institutionens arbete skall offentliggöras.

RÄTTSAKT

Europeiska rådets beslut 2009/882/EU, av den 1 december 2009, som rör antagandet av dess arbetsordning.

SAMMANFATTNING

Europeiska rådet består av stats- eller regeringscheferna i Europeiska unionen (EU) samt av sin ordförande och kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska också delta i dess arbete.

Europeiska rådets roll är att föra politiken framåt. Det definierar prioriteringarna i den europeiska integrationen och de riktningar som den europeiska politiken ska ta.

Förberedelse för Europeiska rådets möten

Europeiska rådets ordförande ska ta fram en dagordning, liksom riktlinjer och utkast till riktlinjer som Europeiska rådet ska fatta beslut om. Dessa handlingar lämnas sedan till rådet i konstellationen ”allmänna frågor”. För att bereda dem, ska Europeiska rådets ordförande handla i nära samarbete med kommissionens ordförande och den medlem i Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet.

Dessa handlingar debatteras sedan i rådet i konstellationen "allmänna frågor". Denna får också bidrag från rådets andra konstellationer. Under en sista möte inom fem dagar före Europeiska rådets möte fastställer rådet i konstellationen "allmänna frågor" en preliminär dagordning.

Europeiska rådet antar sin definitiva dagordning i början av sitt möte.

Europeiska rådets mötesförlopp

Mötena äger, utom i undantagsfall, rum i Bryssel. Europeiska rådet sammanträder två gånger per halvår efter kallelse av sin ordförande. Denne kan också vid behov kalla till ett extra möte. Om dagordningen kräver det, kan var och en av Europeiska rådets medlemmar besluta att den ska biträdas av en minister och, när det gäller kommissionens ordförande, av en ledamot av kommissionen.

Europeiska rådet ska besluta med konsensus, om inget annat föreskrivs i fördragen. Innan omröstning ska Europeiska rådets ordförande kontrollera beslutsförheten. Denna ska samla minst två tredjedelar av Europeiska rådets medlemmar. Europeiska rådets och kommissionens ordförande är dock inte med i beräkningen av beslutsförhet. De har heller inte rösträtt i Europeiska rådet.

Europaparlamentets ordförande kan av Europeiska rådet inbjudas att höras. På samma sätt kan möten med representanter för tredjestater, internationella organisationer eller andra personer organiseras i anslutning till Europeiska rådets möten.

Offentliggörande av Europeiska rådets arbete, publicering och information om akter

Europeiska rådets möten är inte offentliga. Europeiska rådet kan dock besluta att offentliggöra resultatet av omröstningar, och vid behov röstmotiveringar.

Efter varje möte ska Europeiska rådets generalsekretariat fastställa ett protokoll innehållande:

  • de handlingar som förelagts Europeiska rådet;
  • de slutsatser som har godkänts;
  • de beslut som har fattats;
  • de uttalanden som Europeiska rådet har gjort och de uttalanden som någon medlem av Europeiska rådet har begärt ska tas till protokollet.

När Europeiska rådet antar beslut som inte anger till vem eller vilka de riktar sig, ska dessa dessutom offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Om antagna beslut anger till vem eller vilka de riktar sig, skall dessa informeras.

Europeiska rådets företrädande vid Europaparlamentet

Ordföranden lägger fram en rapport för parlamentet efter varje möte i Europeiska rådet. Den medlem av Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som utövar ordförandeskapet i rådet ska förelägga Europaparlamentet de prioriteringar och de resultat som uppnåtts under halvårsperioden.

Generalsekretariatet

Europeiska rådet och dess ordförande ska biträdas av ett generalsekretariat, under ledning av dess generalsekreterare. Denne närvarar vid Europeiska rådets möten. Han deltar bland annat vid sammanställningen av mötesprotokollen och ska informera de som berörs av Europeiska rådets beslut. Generalsekreteraren är också ansvarig för att förvalta Europeiska rådets budget.

Senast ändrat den 09.02.2010

Top