Help Print this page 
Title and reference
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

INLEDNING

Lissabonfördraget har skapat posten Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vars roll är att styra Europeiska unionens (EU) utrikespolitik.

Den höga representantens befogenheter innehades tidigare av två olika personer inom EU:

  • den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)
  • kommissionären med ansvar för yttre förbindelser

Lissabonfördraget samlar alltså ihop befogenheterna knutna till utrikespolitik och gemensam säkerhet i händerna på en och samma person. EU:s yttre förbindelser kommer därför att få ökat sammanhang, effektivitet och synlighet.

Unionens höga representant har dock inte ensamrätt på EU:s yttre representation. Lissabonfördraget ger också åt ordföranden i Europeiska rådet ansvaret att på sin nivå säkerställa EU:s yttre representation, utan att de befogenheter åsidosätts som tilldelats den höga representanten. Texten preciserar dock inte dur arbetet skall fördelas mellan de två personerna, utan låter deras respektive roller avgöras av praxis.

BEFOGENHETER

Den höga representanten deltar aktivt i unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Han ska framför allt bidra till utformningen av denna politik genom förslag som läggs fram för rådet och Europeiska rådet. Han verkställer sedan fattade beslut såsom rådets bemyndigade ställföreträdare.

Unionens höga representant har utöver detta en representativ funktion. Han för en politisk dialog med tredje part och har ansvar för att framföra unionens ståndpunkt i internationella organisationer.

I och med att han ersätter den höga representanten för GUSP och ledamoten med ansvar för yttre förbindelser, så har den höga representanten också tagit över deras befogenheter:

  • inom rådet, så skall han säkerställa samstämmigheten och kontinuiteten i EU:s utrikespolitik. han leder i denna egenskap rådet i konstellationen utrikes frågor;
  • inom kommissionen ha det ansvar som vilar på kommissionen för de yttre förbindelserna han ska, utöver detta, tillse samordningen av utrikespolitiken med annan politik och med kommissionens övriga tjänster.

UTNÄMNING

Den höga representanten utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande. Europeiska rådet kan också avbryta hans mandatperiod i enlighet med samma förfarande.

Genom sina egenskaper, så är den höga representanten en av kommissionens vice ordförande. Som sådan är han, tillsammans med ordföranden och de andra medlemmarna i kommissionen, underställd godkännande av Europeiska parlamentet. EU-fördraget preciserar, att om parlamentet beslutar om misstroendevotum mot kommissionen, så skall den höga representanten lämna de poster han innehar inom kommissionen. I motsats till detta, så fortsätter han kunna behålla de ansvarsområden han har inom rådet ända tills den nya kommissionen bildats.

EUROPEISK AVDELNING FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

I utförandet av sina uppgifter, så har unionens höga representant till sin hjälp en europeisk avdelning för yttre åtgärder. Denna avdelning har sin juridiska grund i artikel 27, paragraf 3, i EU-fördraget. Dess funktion och organisation är reglerade genom ett beslut i rådet som beslutar om ett förslag från den höga representanten. Rådet har, i oktober 2009, antagit riktlinjer för en sådan enhets roll och funktion.

I enlighet med dessa riktlinjer, så är den europeiska avdelningen för yttre åtgärder underställd den höga representanten. Denne lutar sig mot denna avdelning för utvecklandet av förslag som rör unionens utrikespolitik och för verkställandet av beslut tagna av rådet inom detta område.

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kan också ställas till förfogande för ordföranden i Europeiska rådet, kommissionens ordförande och för andra ledamöter för frågor som rör EU:s utrikespolitik.

SAMMANFATTANDE TABELL

Artiklar

Ämne

EU-fördraget

18 och 27

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik – utnämning och befogenheter

Senast ändrat den 30.12.2009

Top