Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitärt livsmedelsbistånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Humanitärt livsmedelsbistånd

Kommissionen lägger fram en ny strategi för inramning av Europeiska unionens humanitära livsmedelsbistånd i världen. Behovet hos de befolkningar som berörs och insatsförhållandena utvecklas, i synnerhet till följd av klimatförändringar.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om ”Humanitärt livsmedelsbistånd” [KOM(2010) 126 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen definierar den strategiska ramen för Europeiska unionens (EU) livsmedelsbistånd vid humanitära kriser utanför dess territorium. Denna nya strategi ska möjliggöra en förbättrad effektivitet vid hjälpåtgärder och i alla de inblandade aktörernas gemensamma arbete.

Det humanitära biståndet har som huvudsakligt mål att rädda och bevara liv, att skydda försörjningsmöjligheter och att förstärka motståndskraften hos befolkningar som står inför en pågående eller kommande livsmedelskris. Syftet med EU:s åtgärder är också att uppnå en serie specifika mål:

 • att säkerställa tillgängligheten, åtkomsten och konsumtionen av tillräckliga, säkra och näringsrika livsmedel,
 • att skydda livsmedelstillverkningen och systemen för saluföring,
 • att förstärka det internationella systemet för att förbättra hjälpens effektivitet.

Insatserna ska dock inte

 • skapa beroende hos befolkningarna som är i behov av hjälp,
 • störa handelsmarknadernas funktion,
 • utsätta biståndsmottagarna för risker när de tar emot hjälpen,
 • ha en för stor påverkan på miljön och naturresurserna.

Initiering av hjälpoperationer

Kommissionen kan vidta humanitära livsmedelsbiståndsåtgärder

 • när dödligheten eller den akuta undernäringen överstigit eller förväntas överstiga tröskeln för en nödsituation på grund av livsmedelsbrist,
 • när det finns allvarliga hot mot befolkningens liv eller risk för extremt lidande, om detta beror på brist på försörjningsmöjligheter eller på extrema överlevnadsstrategier (vilket inbegriper försäljning av produktionstillgångar, migration, tillgripande av osäkra överlevnadsstrategier osv.).

Kommissionen kan dock ingripa redan i början av en kris, utan att vänta på uppkomsten av svåra risker för befolkningen eller en officiell krisförklaring.

Den kan också hantera situationer med kroniskt osäker livsmedelsförsörjning genom att koppla det humanitära biståndet till till hjälpåtgärder för utveckling, dock endast om

 • situationen uppvisar en överhängande och allvarlig humanitär risk,
 • andra aktörer inte kan agera,
 • insatsen kan få en positiv effekt på kort tid.

Insatserna stoppas successivt då indikatorerna ligger på stabil nivå under tröskeln för en nödsituation. Men det kan också ske då andra givare eller aktörer inom icke-humanitärt bistånd kan avhjälpa bristen hos befolkningen under en längre period.

Livsmedels- och näringsbehov

Insatserna avser i första hand att tillhandahålla livsmedel i tid. Humanitärt livsmedelsbistånd möjliggör dock att ingripa i flera sektorer knutna till livsmedel, som jordbruk eller hälsa.

Befolkningen ska ha tillgång till en säker och balanserad kost, i tillräckliga mängder och av tillräckligt god kvalitet. Det föreslagna livsmedelsbiståndet bör också, om möjligt, stämma överens med lokala kostpreferenser.

Det handlar till sist om att göra befolkningen medveten om näringslära och lämpliga matvanor.

Kompletterande strategier

Kommissionen vill utveckla kopplingen mellan humanitärt bistånd, strategin för katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd och strategin för katastrofriskreducering. Detta tillvägagångssätt kräver ett långtidsstöd och en effektiv samordning av aktörerna för humanitärt bistånd och utveckling.

EU utlovar också ett bättre samarbete mellan de internationella aktörerna och en förstärkning av den globala förvaltningen.

Bakgrund

Denna strategiska ram är i enighet med samförståndet om humanitärt bistånd. Det läggs fram tillsammans med meddelandet om livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna.

Senast ändrat den 28.05.2010

Top