Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 195, 19 juni 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 195

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
19 juni 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 195/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 195/02

Mål C-527/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Midden-Nederland – Nederländerna) – Stichting Brein mot Jack Frederik Wullems, även under namnet Filmspeler (Begäran om förhandsavgörande — Industriell och immateriell äganderätt — Direktiv 2001/29/EG — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter — Artikel 3.1 — Överföring till allmänheten — Begrepp — Försäljning av en multimediaspelare — Tilläggsprogram (add-ons) — Offentliggörande av verk utan upphovsrättsinnehavarens samtycke — Åtkomst till webbplatser som erbjuder direktuppspelning, även kallat strömning (streaming) — Artikel 5.1 och 5.5 — Rätten till mångfaldigande — Undantag och inskränkningar — Laglig användning)

2

2017/C 195/03

Mål C-564/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Tibor Farkas mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Grund om åsidosättande av unionsrätten som tas upp ex officio — Principerna om likvärdighet och effektivitet — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Rätt till avdrag för ingående skatt — Förfarandet för omvänd betalningsskyldighet — Artikel 199.1 g — Tillämpning enbart på fast egendom — Köparen av egendom betalar felaktigt skatten till säljaren enligt en felaktigt utfärdad faktura — Skattemyndighetens beslut varigenom en skatteskuld för köparen konstateras, köparens begäran om avdrag avslås och köparen påförs ett skattetillägg)

3

2017/C 195/04

Mål C-632/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumänien) – Costin Popescu mot Guvernul României m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Vägtransport — Körkort — Direktiv 2006/126/EG — Artikel 13.2 — Begreppet ”behörighet att framföra fordon som beviljats före den 19 januari 2013” — Nationell lagstiftning om införlivande av detta direktiv — Skyldighet att erhålla körkort för personer som haft tillstånd att framföra moped utan körkort innan de bestämmelserna trädde i kraft)

4

2017/C 195/05

Mål C-51/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Noord-Holland – Nederländerna) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tulltaxenummer — Klassificering av varor — Implantatskruvar som är avsedda för att anbringas i människokroppen för behandling av frakturer eller för att fästa proteser — Kombinerade nomenklaturen — Nr 9021 — Genomförandeförordning (EU) nr 1212/2014 — Giltighet)

4

2017/C 195/06

Mål C-142/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.3 — Bevarande av livsmiljöer — Uppförande av ett kolkraftverk i Moorburg (Tyskland) — Natura 2000-områden vid floden Elbes lopp belägna uppströms från kolkraftverket — Konsekvensbedömning av en plan eller ett projekt på ett skyddat område)

5

2017/C 195/07

Mål C-464/16 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 6 april 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Ansökan om tillgång till kommissionens handlingar — Avslag — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 19 i stadgan för Europeiska unionens domstol — Företrädande vid unionsdomstolarna — Advokat som saknar ställning som utomstående i förhållande till klaganden — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Rätt till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol — Uppenbart att talan ska delvis avvisas och delvis ogillas)

6

2017/C 195/08

Mål C-625/16 P: Domstolens beslut av den 2 mars 2017 – Anikó Pint mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — handlingar från den ungerska regeringen avseende ärende EU Pilot nr 8572/15 [CHAP(2015)00353 och 6874/14/JUST] avseende Ungerns påstådda åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Ansökan om utlämnande av handlingar — Uteblivet svar från Europeiska kommissionen)

6

2017/C 195/09

Mål C-555/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 31 oktober 2016 – brottmål mot Vincenzo D’Andria och Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Mål C-581/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 16 november 2016 – brottmål mot Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Mål C-582/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 16 november 2016 – brottmål mot Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Mål C-610/16 P: Överklagande ingett den 28 november 2016 av Anastasia-Soultana Gaki av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2016 i mål T-112/16, Gaki mot parlamentet

8

2017/C 195/13

Mål C-29/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 19 januari 2017 – Novartis Farma SpA mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Mål C-42/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte costituzionale (Italien) den 26 januari – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Mål C-101/17 P: Överklagande ingett den 7 juli 2016 av Verus Eood av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den i mål T-82/14, Copernicus-Trademarks mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Mål C-141/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 21 mars 2017 – José Luis Cabana Carballo mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Mål C-145/17 P: Överklagande ingett den 12 mars 2017 av Internacional de Productos Metálicos, S.A. av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 januari 2017 i mål T-217/16, Internacional de productos metálicos mot kommissionen

12

2017/C 195/18

Mål C-154/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 mars 2017 – SIA ”E LATS”

14

2017/C 195/19

Mål C-169/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 3 april 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino mot Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Mål C-181/17: Talan väckt den 7 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

15

2017/C 195/21

Mål C-205/17: Talan väckt den 20 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

16

 

Tribunalen

2017/C 195/22

Mål T-512/14: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Green Source Poland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Eruf — Artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1083/2006 — Beslut att inte bevilja ekonomiskt bidrag till ett större projekt — Företag med ansvar för att genomföra projektet — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

17

2017/C 195/23

Mål T-744/14: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Meta Group mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtal om stöd vilka ingåtts inom ramen för sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002 – 2006) — Avtal om stöd vilka ingåtts inom ramen för ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007 – 2013) — Återbetalning av utbetalda belopp — Återstående belopp att betala det sammanlagda stöd som beviljats sökanden — Kostnader som ska beaktas — Ansvar enligt avtal)

17

2017/C 195/24

Mål T-264/15: Tribunalens dom av den 28 april 2017 – Gameart mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende ett fördragsbrottsförfarande — Handlingar som upprättats av en medlemsstat — Ansökan om tillgång som tillställts medlemsstaten — Ansökan om tillgång har hänskjutits till kommissionen — Nekad tillgång — Kommissionens behörighet — Handling som härrör från en institution — Artikel 5 i förordning (EG) no 1049/2001)

18

2017/C 195/25

Mål T-375/15: Tribunalens dom av den 24 april 2017 – Germanwings mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd till ett flygbolag som använder Zweibrückens flygplats — Fördel — Huruvida stödet härrör från staten — Motiveringsskyldighet — Berättigade förväntningar — Tillgång till handlingar — Handlingar hänförliga till ett förfarande för kontroll av statligt stöd — Beslut att neka tillgång till de begärda handlingarna — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner)

19

2017/C 195/26

Mål T-403/15: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – JYSK mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Eruf — Artikel 41.3 i förordning nr 1083/2006 — Vägran att bevilja ekonomiskt bidrag till ett större projekt — Ansvarigt företag för att genomföra projektet — Villkoret direkt berör ej uppfyllt — Avvisning)

20

2017/C 195/27

Mål T-622/15: Tribunalens dom av den 27 april 2017 – Deere mot EUIPO (EXHAUST-GARD) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-varumärket EXHAUST-GARD — Relativt registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten till försvar — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

20

2017/C 195/28

Mål T-681/15: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Environmental Manufacturing mot EUIPO – Société Elmar Wolf (Återgivning av ett varghuvud) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke som återger ett varghuvud — Det äldre internationella figurmärket Outils WOLF — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

21

2017/C 195/29

Mål T-721/15: Tribunalens dom av den 27 april 2017 – BASF mot EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket DINCH — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009)

21

2017/C 195/30

Mål T-25/16: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Haw Par mot EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket GELENKOLD — Äldre EU-figurmärke som återger en tiger — Relativt registreringshinder Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Rättskraft — Det äldre varumärket har förvärvat förhöjd särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätt att höras — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 — Varumärkesserie)

22

2017/C 195/31

Mål T-36/16: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Enercon mot EUIPO – Gamesa Eólica (skala av gröna nyanser) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-varumärke bestående av en skala av gröna nyanser — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) 207/2009 — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009)

23

2017/C 195/32

Mål T-97/16: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Kasztantowicz mot EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket GEOTEK — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 40.5 i förordning (EG) nr 2868/95 — Bevis på verkligt bruk av varumärket — Har ej getts in i rätt tid — Regel 61.2 och 61.3 samt regel 65.1 i förordning nr 2868/95 — Underrättelse om fristen har skickats till varumärkesinnehavaren med fax — Avsaknad av omständigheter som kan ifrågasätta sändningsrapporten från EUIPO — Artikel 78 i förordning nr 207/2009 — Regel 57 i förordning nr 2868/95 — Begäran om hörande av vittnen — EUIPO:s utrymme för skönsmässig bedömning)

23

2017/C 195/33

Mål T-132/16: Tribunalens dom av den 5 maj 2017 – PayPal mot EUIPO – Hub Culture (VENMO) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärke VENMO — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2017/C 195/34

Mål T-200/16: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Gfi PSF mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Utveckling, underhåll, vidareutveckling och supporttjänster för webbplatser — Beslut att avvisa ett anbud från en anbudsgivare — Anbud som redan öppnats — Artikel 111.4 b i den finansiella förordningen)

24

2017/C 195/35

Mål T-224/16: Tribunalens dom av den 5 maj 2017 – Messe Friedrichshafen mot EUIPO– El Corte Inglés (Out Door) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — EU-figurmärket Out Door — Det äldre EU-ordmärket OUTDOOR PRO — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76 i förordning nr 207/2009)

25

2017/C 195/36

Mål T-446/16 P: Tribunalens dom av den 27 april 2017 – CC mot parlamentet (Överklagande — Personalmål — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Allmänt uttagningsprov — Fel vid handläggningen av förteckningen över uttagna — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ny bevisning — Materiell skada — Likabehandling — Missuppfattning av omständigheterna — Förlust av möjlighet)

26

2017/C 195/37

Mål T-569/16: Tribunalens dom av den 26 april 2017 – OU mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställda — Disciplinärt förfarande — Avstängning — Innehållen lön — Reprimand — Utbetalning — Artikel 24.4 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna)

26

2017/C 195/38

Mål T-580/16: Tribunalens dom av den 28 april 2017 – Azoulay m.fl. mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Tillfälligt anställda — Lön — Familjetillägg — Utbildningstillägg — Nekande av ersättning för skolavgifter — Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Berättigade förväntningar — Likabehandling — Principen om god förvaltning)

27

2017/C 195/39

Mål T-588/16: Tribunalens dom av den 28 april 2017 – HN mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 — Reform av tjänsteföreskrifter — Nya bestämmelser om karriär och befordran för lönegrad AD 13 och AD 14 — Tjänstemän i lönegrad AD 12 — Utövande av särskilda ansvarsområden — Artikel 30.3 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna — Befordringsförfarandet 2014 — Ansökan om att klassificeras i kategorin ”Rådgivare eller motsvarande” — Uteblivet svar från tillsättningsmyndigheten — Befordringsförfarandet 2015 — Förnyad ansökan om att klassificeras i kategorin ”Rådgivare eller motsvarande” eller ”Enhetschef eller motsvarande” — Tillsättsmyndighetens avslag — Bekräftelse på avslag om ansökan om att klassificeras i kategorin ”Rådgivare eller motsvarande” — Krav som gäller för det administrativa förfarandet — Avvisning)

28

2017/C 195/40

Mål T-381/16: Tribunalens beslut av den 17 mars 2017 – Düll mot EUIPO – Cognitect (DaToMo) (EU – varumärke — Annulleringsförfarande — Återkallande av ansökan om upphävande — Anledning saknas att döma i saken)

28

2017/C 195/41

Mål T-123/17 R: Beslut meddelat av tribunalens vice ordförande den 10 april 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte mot Acer (Interimistiskt förfarande — Energi — Acers beslut om avslag på en interventionsansökan i ärende A-001-2017 (konsoliderat) — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

29

2017/C 195/42

Mål T-158/17 R: Beslut meddelat av tribunalens vice ordförande den 21 april 2017 – Post Telecom mot EIB (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållandet av kommunikationstjänster via ett landsnät för EIB-gruppens byggnader och kontor i Luxemburg — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet — Ansökan om uppskov med verkställighet — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

30

2017/C 195/43

Mål T-159/17: Överklagande ingett den 10 mars 2017 – Claro Sol Cleaning mot EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Mål T-202/17: Talan väckt den 31 mars 2017 – Calhau Correia de Paiva mot kommissionen

31

2017/C 195/45

Mål T-203/17: Talan väckt den 3 april 2017 – GY mot kommissionen

32

2017/C 195/46

Mål T-206/17: Talan väckt den 3 april 2017 – Argus Security Projects mot kommissionen och EUBAM

33

2017/C 195/47

Mål T-216/17: Talan väckt den 7 april 2017 – Mabrouk mot rådet

34

2017/C 195/48

Mål T-222/17: Talan väckt den 18 april 2017 – Recylex m.fl. mot kommissionen

34

2017/C 195/49

Mål T-228/17: Talan väckt den 19 april 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry mot kommissionen

35

2017/C 195/50

Mål T-229/17: Talan väckt den 19 april 2017 – Tyskland mot kommissionen

37

2017/C 195/51

Mål T-234/17: Överklagande ingett den 19 april 2017 – Siberian Vodka mot EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Mål T-235/17: Överklagande ingett den 20 april 2017 – Dometic Sweden mot EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Mål T-238/17: Överklagande ingett den 25 april 2017 – Gugler mot EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Mål T-239/17: Talan väckt den 25 april 2017 – Tyskland mot kommissionen

40

2017/C 195/55

Mål T-241/17: Talan väckt den 25 april 2017 – Republiken Polen mot kommissionen

41

2017/C 195/56

Mål T-246/17: Överklagande ingett den 24 april 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mot EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Mål T-247/17: Talan väckt den 27 april 2017 – Azarov mot rådet

43

2017/C 195/58

Mål T-250/17: Överklagande ingett den 24 april 2017 – avanti mot EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Mål T-251/17: Överklagande ingett den 28 april 2017 – Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Mål T-252/17: Överklagande ingett den 28 april 2017 – Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Mål T-253/17: Överklagande ingett den 28 april 2017 – Der Grüne Punkt mot EUIPO – Halston Properties (återgivning av en cirkel med två pilar)

45


 

Rättelser

2017/C 195/62

Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-232/16 P ( EUT C 63, 27.2.2017 )

47


SV

 

Top