Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 288, 23 oktober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.288.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 288

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
23 oktober 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 288/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 274, 9.10.2010

1

 

Tribunalen

2010/C 288/02

Val av tribunalens ordförande

2

2010/C 288/03

Val av avdelningsordförande

2

2010/C 288/04

Indelning av domarna på avdelning

2

2010/C 288/05

Plenum

4

2010/C 288/06

Den stora avdelningens sammansättning

4

2010/C 288/07

Avdelningen för överklaganden

4

2010/C 288/08

Riktlinjer för hur målen ska fördelas mellan avdelningarna

5

2010/C 288/09

Utnämning av den domare som ersätter tribunalens ordförande vad gäller behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder

5


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 288/10

Mål C-409/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Köln — Tyskland) — Winner Wetten GmbH mot Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Artiklarna 43 EG och 49 EG — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Statligt monopol på delstatsnivå vad avser sportvadhållning — Bundesverfassungsgericht har i en dom konstaterat att lagstiftningen rörande ett sådant monopol strider mot den tyska grundlagen men samtidigt låtit denna fortsätta att gälla under en övergångsperiod, för att lagen ska kunna ändras så att den blir förenlig med grundlagen — Principen om unionsrättens företräde — Fråga huruvida det är tillåtet att besluta om en sådan övergångsperiod och vilka villkor som i så fall ska gälla under denna period, när den nationella lagstiftningen även strider mot artiklarna 43 EG och 49 EG)

6

2010/C 288/11

Mål C-290/07 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Scott SA, Département du Loiret och Republiken Frankrike (Överklagande — Statligt stöd — Förmånligt pris för köp av iordningställd mark — Fastställande av marknadsvärdet — Formellt granskningsförfarande — Förordning (EG) nr 659/1999 — Skyldighet att utföra en omsorgsfull och opartisk granskning — Kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning — Kostnadsmetod — Omfattningen av domstolsprövningen)

6

2010/C 288/12

Mål C-316/07, C-358/07 — C-360/07, C-409/07 och C-410/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Tyskland) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) mot Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artiklarna 43 EG och 49 EG — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Statligt monopol på delstatsnivå vad avser organiserande av sportvadhållning — Mål att motverka att allmänheten lockas till överdrivna spelutgifter och att bekämpa spelberoende — Proportionalitet — En inskränkande åtgärd måste verkligen syfta till att minska möjligheterna till spel och begränsa hasardspelverksamhet på ett sammanhängande och systematiskt sätt — Monopolinnehavarens reklam uppmuntrar till spel på lotterier — Privata aktörer får erbjuda andra former av hasardspel — Utvidgning av utbudet av andra hasardspel — Tillstånd som meddelats i en annan medlemsstat — Inget krav på ömsesidigt erkännande)

7

2010/C 288/13

Mål C-46/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Tyskland) — Carmen Media Group Ltd mot Land Schleswig-Holstein och Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Artikel 49 EG — Frihet att tillhandahålla tjänster — En näringsidkare innehar ett tillstånd från Gibraltar att endast utomlands ta emot vad avseende sportvadhållning — Statligt monopol på delstatsnivå vad avser organiserande av sportvadhållning — Mål att motverka att allmänheten lockas till överdrivna spelutgifter och att bekämpa spelberoende — Proportionalitet — En inskränkande åtgärd måste verkligen syfta till att minska möjligheterna till spel och begränsa hasardspelverksamhet på ett sammanhängande och systematiskt sätt — Privata aktörer får erbjuda andra former av hasardspel — Tillståndsförfarande — Den behöriga myndighetens utrymme för skönsmässig bedömning — Förbud mot att erbjuda hasardspel via Internet — Övergångsåtgärder som innebär att vissa näringsidkare under en övergångsperiod får erbjuda sådana tjänster)

8

2010/C 288/14

Mål C-64/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Linz — Österrike) — brottmål mot Ernst Engelmann (Frihet att tillhandahålla tjänster — Etableringsfrihet — Nationell lagstiftning genom vilken det införts ett system för tillstånd att anordna hasardspel i kasinon — Tillstånd som endast förbehålls aktiebolag som är etablerade i landet — Samtliga tillstånd beviljade utan något anbudsförfarande)

9

2010/C 288/15

Mål C-399/08 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Förbundsrepubliken Tyskland (Överklagande — Artikel 87 EG — Stöd som ges av en medlemsstat — Åtgärder som Förbundsrepubliken Tyskland vidtagit till förmån för Deutsche Post AG — Artikel 86 EG — Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse — Ersättning för merkostnader till följd av en icke kostnadstäckande försäljningspolitik inom sektorn för pakettjänster från dörr till dörr — Fråga huruvida det förelegat en fördel — Den av kommissionen använda metoden för kontroll — Bevisbörda — Artikel 230 EG — Omfattningen av tribunalens prövning)

10

2010/C 288/16

Mål C-453/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Symvoulio tis Epikrateias) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvouklitios, Panagiotis Dolos, Dimitros Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitros Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Soriros Th, Liotakis, Vaileios Karampasis, Dimitros Melissidis, Ioannis V. Klevoulos, Dimitros I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitros K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas mot Ypourgos Agrotikis Anapyyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Afrodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Gemensam fiskeripolitik — Fiske i Medelhavet — Förordning (EG) nr 1626/94 — Artikel 1.2 och 1.3 — Förbud mot att använda vissa typer av fiskeredskap — Ytterligare åtgärder eller åtgärder som sträcker sig utöver minimikraven i förordningen och som antagits innan förordningen trädde i kraft — Villkor för giltighet)

11

2010/C 288/17

Mål C-66/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republiken Litauen) — Kirin Amgen, Inc. mot Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Patenträtt — Farmaceutiska specialiteter — Förordning (EEG) nr 1768/92 — Artiklarna 7, 19 och 19a e — Tilläggsskydd för läkemedel — Frist för ingivande av ansökan om tilläggsskydd)

11

2010/C 288/18

Mål C-254/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 september 2010 — Calvin Klein Trademark Trust mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Zafra Marroquineros SL (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket CK CREACIONES KENNYA — Invändning från innehavaren av bland annat gemenskapsfigurmärket CK Calvin Klein och de nationella varumärkena CK — Avslag på invändningen)

12

2010/C 288/19

Mål C-265/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 september 2010 — Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) mot BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av figurkännetecknet α — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Varumärke som utgörs av en enda bokstav)

13

2010/C 288/20

Mål C-440/07 P P: Domstolens beslut av den 9 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Schneider Electric SA, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike (Överklagande — Delvis upphävande av den överklagade domen — Målet är färdigt för avgörande — Gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Fastställande av skadans omfattning)

13

2010/C 288/21

Förenade målen C-286/09 och C-287/09: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Roma — Italien) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) mot Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Tjänstemän — Avgångspension — Sammanläggning av försäkringsperioder — Artikel 11 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Beaktande av arbete inom Europeiska gemenskaperna — Artikel 10 EG)

14

2010/C 288/22

Mål C-298/09: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 16 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Republiken Ungern) — RANI Slovakia s.r.o. mot Hankook Tire Magyarország Kft (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Anslutning till Europeiska unionen — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 96/71/EG — Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster — Företag för uthyrning av arbetskraft — Krav på säte i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls)

14

2010/C 288/23

Mål C-312/09: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 17 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou — Republiken Cypern) — Giorgos Michalias mot Christina A. Ioannou-Michalia (Artikel 104.3 andra stycket i rättegångsreglerna — Förordning (EG) nr 1347/2000 — Artiklarna 2, 42 och 46 — Civilrättsligt samarbete — Behörighet i äktenskapsmål — En medlemsstats anslutning till Europeiska unionen — Mål om äktenskapsskillnad där talan väckts före anslutningen — Tidsmässigt tillämpningsområde för förordning (EG) nr 1347/2000)

15

2010/C 288/24

Mål C-350/09 P: Domstolens beslut av den 12 maj 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Europeiska socialfonden — Ekonomiskt stöd — Upphävande)

15

2010/C 288/25

Mål C-358/09 P: Domstolens beslut av den 1 juli 2010 — DSV Road NV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tullkodex — Import av disketter från Thailand — Uppbörd av importtullar i efterhand — Ansökan om eftergift av importtullar)

16

2010/C 288/26

Mål C-381/09: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione (Italien)) — Gennaro Curia mot Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Tillämpningsområde — Undantag från mervärdesskatteplikt — Artikel 13 B d 1 — Beviljande av, förhandling om och förvaltning av krediter — Utlåning till ockerränta — Olaglig verksamhet enligt den nationella lagstiftningen)

16

2010/C 288/27

Mål C-448/09 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 30 juni 2010 — Royal Appliance International GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Det äldre varumärket ”sensixx” — Ordkännetecknet ”Centrixx” — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Ansökan om upphävande — Mål som är anhängigt vid nationell domstol — Begäran om att förstainstansrätten ska vilandeförklara målet)

17

2010/C 288/28

Mål C-498/09 P: Domstolens beslut av den 10 juni 2010 — Thomson Sales Europe mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tullkodexen — Eftergift av tull — Avstående i efterhand från att uppbära tull — Antidumpningstull — Uppenbar oaktsamhet föreligger inte — Komplicerad lagstiftning — Yrkeserfarenhet — Aktörens omsorg — Färgtelevisionsmottagare som tillverkas i Thailand — Rättsakter mot vilka talan kan väckas)

17

2010/C 288/29

Mål C-352/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Oviedo (Spanien) den 13 juli 2010 — Angel Lorenzo González Alonso mot Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Mål C-360/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 19 juli 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) mot Netlog NV

18

2010/C 288/31

Mål C-363/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) den 21 juli 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues mot Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Mål C-365/10: Talan väckt den 22 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

19

2010/C 288/33

Mål C-367/10 P: Överklagande ingett den 22 juli 2010 av EMC Development AB av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 maj 2010 i mål T-432/05, EMC Development AB mot Europeiska kommissionen

20

2010/C 288/34

Mål C-372/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen), den 26 juli 2010 — Pak-Holdco Sp zoo mot Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Mål C-386/10 P: Överklagande ingett den 30 juli 2010 av Chalkor AE Epexergasias Metallon av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon mot Europeiska kommissionen

21

2010/C 288/36

Mål C-392/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 4 augusti 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Mål C-402/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 6 augusti 2010 — Société Groupe Limagrain Holding mot FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Mål C-405/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Bruchsal (Tyskland) den 10 augusti 2010 — brottmål mot Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Mål C-410/10: Talan väckt den 17 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

23

2010/C 288/40

Mål C-413/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Prato (Italien) den 18 augusti 2010 — brottmål mot Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti och Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Mål C-417/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 23 augusti 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot 3 M Italia Spa.

23

2010/C 288/42

Mål C-418/10 P: Överklagande ingett den 23 augusti 2010 av Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 7 juli 2010 i mål T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellsschaft mbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån); övrig part i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Mål C-420/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Hamburg (Tyskland) den 23 augusti 2010 — Söll GmbH mot Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Mål C-427/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 31 augusti 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, som övertagit Banca Nazionale dell’Agricoltura spa mot Ministero dell’Economia e delle Finanze delle Entrate

26

2010/C 288/45

Mål C-461/09 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2010 — The Wellcome Foundation Ltd mot harmoniseringsbyrån (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket FAMOXIN — Ansökan om ogiltighetsförklaring som ingetts av innehavaren av det nationella ordmärket LANOXIN — Avslag på ansökan om ogiltigförklaring)

26

2010/C 288/46

Mål C-200/08: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens första avdelning av den 1 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

27

2010/C 288/47

Mål C-190/09: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning av den 7 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern

27

2010/C 288/48

Mål C-299/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 maj 2010 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud — République tchèque) — DAR Duale Abfallwirtschaft mot Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Mål C-527/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 22 juni 2010 — Europeiska kommission mot Republiken Estland

27

2010/C 288/50

Mål C-88/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Palermo, Italien) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale mot Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Mål C-100/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxembourg

27

 

Tribunalen

2010/C 288/52

Mål T-359/04: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — British Aggregates m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Miljöskatt på ballast i Förenade kungariket — Undantag beträffande Nordirland — Kommissionens beslut att inte göra invändningar — Betydande svårigheter — Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön)

28

2010/C 288/53

Mål T-29/05: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Deltafina mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den spanska marknaden för köp och första bearbetning av råtobak — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknader — Överensstämmelse mellan meddelandet om invändningar och det angripna beslutet — Rätten till försvar — Definition av relevant marknad — Böter — Överträdelsens allvar — Försvårande omständigheter — Ledande roll — Samarbete)

28

2010/C 288/54

Mål T-312/05: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Kommissionen mot Alexiadou (Skiljedomsklausul — Avtal om ett projekt avseende utveckling av en teknik för tillverkning av vattenavstötande skinn — Avtalet har inte fullgjorts — Återbetalning av erlagda belopp — Dröjsmålsränta — Återförvisning till förstainstansrätten efter ogiltigförklaring — Tredskoförfarande)

29

2010/C 288/55

Mål T-319/05: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Schweiz mot kommissionen (Yttre förbindelser — Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart — Tyska åtgärder rörande inflygningar till Zürichs flygplats — Förordning (EEG) nr 2408/92 — Rätten till försvar — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitetsprincipen)

29

2010/C 288/56

Mål T-63/06: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot ECNN (Offentlig upphandling av tjänster — ECNN:s anbudsförfarande — Tillhandahållande av IT-tjänster avseende programmering av mjukvara samt rådgivning — Avslag på en anbudsgivares anbud — Tilldelningskriterier — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling — Insyn — Principen om god förvaltningssed — Motiveringsskyldighet)

30

2010/C 288/57

Mål T-119/06: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Usha Martin mot rådet och kommissionen (Dumpning — Import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Indien — Överträdelse av ett åtagande — Proportionalitetsprincipen — Artikel 8.1, 8.7 och 8.9 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 8.1, 8.7 och 8.9 i förordning (EG) nr 1225/2009))

30

2010/C 288/58

Mål T-155/06: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Tomra Systems m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Marknaden för maskiner avsedda för insamling av använda dryckesförpackningar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 82 EG och artikel 54 i EES-avtalet — Exklusivitetsavtal, kvantitetsåtaganden och trohetsrabatter som ingår i en strategi för att stänga ute konkurrenter från marknaden — Böter — Proportionalitet)

31

2010/C 288/59

Mål T-264/07: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — CSL Behring mot kommissionen och EMA (Humanläkemedel — Förfarande för att klassificera ett läkemedel som särläkemedel — Ansökan om att få humant fibrinogen klassificerat som särläkemedel — Skyldighet att inge ansökan om klassificering innan ansökan om godkännande för försäljning lämnas in — EMA:s beslut angående ansökans giltighet)

31

2010/C 288/60

Mål T-300/07: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande vid en gemenskapsinstitution — Tillhandahållande av datortjänster avseende drift och underhåll av en webbportal — Förkastande av en anbudsgivares anbud — Tilldelningskriterier — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling — Insyn)

32

2010/C 288/61

Mål T-348/07: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Al-Aqsa mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism — Frysning av penningmedel — Gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP och förordning (EG) nr 2580/2001 — Talan om ogiltigförklaring — Justering av yrkanden — Domstolsprövning — Villkor för genomförande av en unionsåtgärd för frysning av penningmedel)

32

2010/C 288/62

Mål T-70/08: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Axis AB mot harmoniseringsbyrån — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ETRAX — Äldre nationella figurmärken som innehåller ordelementen ETRA I+D — Relativt registreringshinder — Upptagande till sakprövning av överklagandet vid överklagandenämnden — Regel 49.1 i förordning (EG) nr 2868/95 och artikel 59 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 60 i förordning (EG) nr 207/2009))

33

2010/C 288/63

Mål T-74/08: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Now Pharm mot kommissionen (Läkemedel avsedda för människor — Förfarande för klassificering av särläkemedel — Ansökan om klassificering av läkemedlet (”Ukrain”) som särläkemedel — Kommissionens beslut att inte klassificera läkemedlet som särläkemedel)

33

2010/C 288/64

Mål T-152/08: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Kido mot harmoniseringsbyrån — Amberes (SCORPIONEXO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SCORPIONEXO — Det äldre nationella bildmärket ESCORPION — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

34

2010/C 288/65

Mål T-233/08: Tribunalens dom av den 10 september 2010 — MPDV Mikrolab mot harmoniseringsbyrån (ROI ANALYZER) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket ROI ANALYZER — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

34

2010/C 288/66

Mål T-387/08: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande vid Publikationsbyrån — Tillhandahållande av datatjänster — Förkastande av en anbudsgivares anbud — Talan om ogiltigförklaring — Kriterier och underkriterier för tilldelningen — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Insyn — Uppenbart oriktig bedömning — Maktmissbruk — Skadeståndsyrkande)

35

2010/C 288/67

Mål T-458/08: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Wilfer mot harmoniseringsbyrån (återgivande av ett gitarrhuvud) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande ett gitarrhuvud i silver, grått och brunt — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Principen om prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 74.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009) — Likabehandling)

35

2010/C 288/68

Mål T-472/08: Tribunalens dom av den 3 september 2010 — Companhia Muller de Bebidas mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket 61 A NOSSA ALEGRIA — Äldre gemenskapsordmärke CACHAÇA 51 och äldre nationella figurmärken Cachaça 51 och Pirassununga 51 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

36

2010/C 288/69

Mål T-505/08: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein mot harmoniseringsbyrån (Hunter) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HUNTER — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009) — Begränsning av de varor som anges i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke)

36

2010/C 288/70

Mål T-575/08: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — 4care mot harmoniseringsbyrån — Laboratorios Diafarm (Acumed) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Acumed — Det äldre nationella ordmärket AQUAMED ACTIVE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Varuslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

37

2010/C 288/71

Mål T-582/08: Tribunalens dom av den 9 september 2010 — Carpent Languages mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Gemenskapens anbudsförfarande — Organisationen av möten och konferenser — Avslag på en anbudsgivares anbud — Tilldelning av marknaden till en annan anbudsgivare — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling)

37

2010/C 288/72

Mål T-64/09: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Micro Shaping mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ”packaging” — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

38

2010/C 288/73

Mål T-91/09 P: Tribunalens dom (första avdelningen) av den 1 september 2010 — Skareby mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Rapport om karrlärutveckling — Bedömningsförfarandet för år 2005 — Förenklad rapport som upprättats för perioden januari–september 2005 — Upprepning av samtliga bedömningar som fanns i 2004 års rapport om karriärutveckling vilken delvis ogiltigförklarats efter den överklagade domen)

38

2010/C 288/74

Mål T-106/09: Tribunalens beslut av den 9 september 2010 — adp Gauselmann GmbH mot harmoniseringsbyrån — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Archer Maclean’s Mercury — Det äldre nationella ordmärket Merkur — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009))

39

2010/C 288/75

Mål T-112/09: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Icebreaker mot harmoniseringsbyrån — Gilmar (ICEBREAKER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ICEBREAKER — Det äldre nationella ordmärket ICEBERG — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Delvist avslag på registreringsansökan — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

39

2010/C 288/76

Mål T-369/09: Tribunalens dom av den 8 september 2010 — Quinta do Portal mot harmoniseringsbyrån — Vallegre (PORTO ALEGRE) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket PORTO ALEGRE — Det äldre nationella ordmärket VISTA ALEGRE — Relativt registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

40

2010/C 288/77

Mål T-475/08 P: Tribunalens beslut av den 29 juli 2010 — Duta mot domstolen (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Rekrytering — Tjänst som rättssekreterare — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning)

40

2010/C 288/78

Mål T-58/09: Tribunalens beslut av den 2 september 2010 — Schemaventotto mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Koncentrationer — Planerna på koncentrationen har övergetts — Beslut att avsluta förfarandet enligt artikel 21.4 i förordning (EG) nr 139/2004 — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

41

2010/C 288/79

Mål T-15/10 R II: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 8 september 2010 — Noko Ngele mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Interimistiska åtgärder — Ny begäran — Avvisning)

41

2010/C 288/80

Mål T-305/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — Marlies Hartmann-Lamboy mot harmoniseringsbyrån — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Mål T-323/10: Talan väckt den 3 augusti 2010 — Chabou mot harmoniseringsbyrån — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Mål T-325/10: Talan väckt den 3 augusti 2010 — Iliad m.fl. mot kommissionen

43

2010/C 288/83

Mål T-326/10: Talan väckt den 10 augusti 2010 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (rutmönster i färgerna ljusgrått, mörkgrått, beige, mörkrött och brunt)

43

2010/C 288/84

Mål T-327/10: Talan väckt den 10 augusti 2010 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (Rutmönster i färgerna svart, mörkgrå, ljusgrå och mörkröd)

44

2010/C 288/85

Mål T-328/10: Talan väckt den 10 augusti 2010 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (rutmönster i mörkgrått, ljusgrått, beige och mörkrött)

44

2010/C 288/86

Mål T-329/10: Talan väckt den 10 augusti 2010 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (rutmönster i svart, grått, beige och mörkrött)

45

2010/C 288/87

Mål T-334/10: Talan väckt den 10 augusti 2010 — Leifheit mot harmoniseringsbyrån

45

2010/C 288/88

Mål T-337/10: Talan väckt den 17 augusti 2010 — Seatech International m.fl. mot rådet och kommissionen

46

2010/C 288/89

Mål T-338/10: Talan väckt den 18 augusti 2010 — kommissionen mot Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Mål T-339/10: Talan väckt den 9 augusti 2010 — Cosepuri mot EFSA

47

2010/C 288/91

Mål T-340/10: Talan väckt den 20 augusti 2010 — CTG Luxembourg PSF mot domstolen

48

2010/C 288/92

Mål T-342/10: Talan väckt den 23 augusti 2010 — Hartmann mot harmoniseringsbyrån — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Mål T-343/10: Talan väckt den 18 augusti 2010 — Etimine och Etiproducts mot Echa

49

2010/C 288/94

Mål T-344/10: Talan väckt den 20 augusti 2010 — UPS Europe och United Parcel Service Deutschland mot kommissionen

50

2010/C 288/95

Mål T-346/10: Talan väckt den 18 augusti 2010 — Borax Europe mot ECHA

51

2010/C 288/96

Mål T-347/10: Talan väckt den 27 augusti 2010 — Adelholzener Alpenquellen mot harmoniseringsbyrån (Formen av en flaska med en reliefartad avbildning av tre bergstoppar)

52

2010/C 288/97

Mål T-348/10: Talan väckt den 16 augusti 2010 — Panzeri mot harmoniseringsbyrån — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Mål T-349/10: Talan väckt den 26 augusti 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Mål T-350/10: Talan väckt den 26 augusti 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Mål T-351/10: Talan väckt den 26 augusti 2010 — Milux Holding SA mot harmoniseringsbyrån (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Mål T-352/10: Talan väckt den 26 augusti 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Mål T-353/10: Talan väckt den 31 augusti 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mot kommissionen

55

2010/C 288/03

Mål T-356/10: Talan väckt den 23 augusti 2010 — Nike International mot harmoniseringsbyrån och Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Mål T-357/10: Talan väckt den 27 augusti 2010 — Kraft Foods Schweiz mot harmoniseringsbyrån

56

2010/C 288/05

Mål T-359/10: Talan väckt den 25 augusti 2010 — Ecologistas en Acción-CODA mot kommissionen

57

2010/C 288/06

Mål T-362/10: Talan väckt den 27 augusti 2010 — Vtesse Networks mot kommissionen

57

2010/C 288/07

Mål T-363/10: Talan väckt den 27 augusti 2010 — Abbott Laboratories mot harmoniseringsbyrån (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Mål T-364/10: Talan väckt den 2 september 2010 — Duravit m.fl. mot kommission

59

2010/C 288/09

Mål T-366/10 P: Överklagande ingett den 1 september 2010 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 22 juni 2010 i mål F-78/09, Marcuccio mot kommissionen

60

2010/C 288/10

Mål T-368/10: Talan väckt den 3 september 2010 — Rubinetteria Cisal mot kommissionen

61

2010/C 288/11

Mål T-370/10: Talan väckt den 30 augusti 2010 — Rubinetterie Teorema mot kommissionen

62

2010/C 288/12

Mål T-371/10: Talan väckt den 7 september 2010 — Amor mot harmoniseringsbyrån — Jablonex Group

62

2010/C 288/13

Mål T-376/10: Talan väckt den 7 september 2010 — Mamoli Robinetteria mot kommissionen

63

2010/C 288/14

Mål T-380/10: Talan väckt den 8 september 2010 — Wabco Europe med flera mot kommissionen

64

2010/C 288/15

Mål T-384/10: Talan väckt den 8 september 2010 — Spanien mot kommissionen

64

2010/C 288/16

Mål T-170/03: Tribunalens beslut av den 6 september 2010 — British American Tobacco (Investments) mot kommissionen

65

2010/C 288/17

Mål T-34/06: Tribunalens beslut av den 1 september 2010 — Universal mot Kommissionen

65

2010/C 288/18

Mål T-88/07: Tribunalens beslut av den 1 september 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych mot kommissionen

66

2010/C 288/19

Förenade målen T-440/07 och T-1/08: Tribunalens beslut av den 3 september 2010 — Huta Buczek och Buczek mot kommissionen

66

2010/C 288/20

Mål T-125/09: Tribunalens beslut av den 2 september 2010 — Gruener Janura mot harmoniseringsbyrån — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Mål T-505/09: Tribunalens beslut av den 6 september 2010 — Carlyle mot harmoniseringsbyrån — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Mål T-506/09: Tribunalens beslut av den 6 september 2010 — Carlyle mot harmoniseringsbyrån — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Mål T-49/10: Tribunalens beslut av den 11 augusti 2010 — Footwear mot harmoniseringsbyrån — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Personaldomstolen

2010/C 288/24

Mål F-27/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Hanschmann mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

67

2010/C 288/25

Mål F-28/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Kipp mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

67

2010/C 288/26

Mål F-34/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Sluiter mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

68

2010/C 288/27

Mål F-35/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Visser-Fornt Raya mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

68

2010/C 288/28

Mål F-36/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Armitage-Wilson mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

69

2010/C 288/29

Mål F-37/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Doyle mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

69

2010/C 288/30

Mål F-38/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Martin mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

70

2010/C 288/31

Mål F-39/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Goddijn mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

70

2010/C 288/32

Mål F-41/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Roumimper mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

71

2010/C 288/33

Mål F-42/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Esneau-Kappé mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

71

2010/C 288/34

Mål F-44/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Knöll mot Europeiska polisbyrån (Europol) (Personalmål — Anställda vid Europol — Anställningsavtal har inte förnyats — Tillsvidareanställning — Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol — Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

72

2010/C 288/35

Mål F-91/09: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 9 juli 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Rimlig tidsfrist för att inkomma med en begäran om skadestånd — Inkommen för sent)

72

2010/C 288/36

Mål F-103/09: Personaldomstolens (första avdelningen) beslut av den 13 juli 2010 — Allen m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Personal som anställts inom ramen för projektet JET — Skadeståndstalan — Rimlig tidsfrist — För sent inkommen)

72

2010/C 288/37

Mål F-11/10: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 29 juni 2010 — Palou Martínez mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Uppenbart att talan skall avvisas — Dröjsmål — Det administrativa förfarandet har inte respekterats — Artikel 35.1 e i rättegångsreglerna)

73

2010/C 288/38

Mål F-65/10: Talan väckt den 6 augusti 2010 — Mata Blanco mot kommissionen

73

2010/C 288/39

Mål F-66/10: Talan väckt den 17 augusti 2010 — De Britto Patricio-Dias mot kommissionen

74

2010/C 288/40

Mål F-67/10: Talan väckt den 18 augusti 2010 — Marcuccio mot kommissionen

74

2010/C 288/41

Mål F-68/10: Talan väckt den 20 augusti 2010 — Behnke mot kommissionen

74

2010/C 288/42

Mål F-69/10: Talan väckt den 24 augusti 2010 — Marcuccio mot kommissionen

75

2010/C 288/43

Mål F-70/10: Talan väckt den 27 augusti 2010 — Hidalgo mot Europaparlamentet

75

2010/C 288/44

Mål F-30/06: Personaldomstolens beslut av den 30 juni 2010 — Hanot mot kommissionen

76

2010/C 288/45

Mål F-86/06: Personaldomstolens beslut av den 26 juli 2010 — Vereecken mot kommissionen

76

2010/C 288/46

Mål F-26/07: Personaldomstolens beslut av den 9 juli 2010 — Potoms och Scillia mot parlamentet

76

2010/C 288/47

Mål F-29/07: Personaldomstolens beslut av den 26 juli 2010 — Quadu mot Europaparlamentet

76


SV

 

Top