Help Print this page 

Document C:1998:001:TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 1, 03 januari 1998

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Text
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 1
fyrtioförsta årgången
3 januari 1998
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

I Meddelanden
Rådet
98/C 1/01Uttalande av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 16 december 1997 om respekt för olikheter och kamp mot rasism och främlingsfientlighet 1
98/C 1/02Rådets utkast till resolution av den 16 december 1997 om undervisning på ett tidigt stadium i Europeiska unionens språk 2
98/C 1/03Rådets slutsatser av den 16 december 1997 om utvärdering av skolundervisningens kvalitet 4
98/C 1/04Rådets slutsatser av den 18 december 1997 om musikens roll i Europa 6
Kommissionen
98/C 1/05Ecu - Räntesats som tillämpas av Europeiska monetära institutet på dess transaktioner i ecu för januari 1998 8
98/C 1/06Tillstånd till statligt stöd - Åtgärder som inte utgör statligt stöd enligt artikel 4 c i EKSG-Fördraget (1) 9
98/C 1/07Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av skördegarn av polypropen med ursprung i Polen 10
98/C 1/08Meddelande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla 11
98/C 1/09Tillkännagivande om att vissa utjämningsåtgärder kommer att upphöra att gälla 12
II Förberedande rättsakter
Kommissionen
98/C 1/10Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett gemenskapsinternt handlingsprogram för förstärkande av de indirekta skattesystemen på den inre marknaden (Fiscalis-programmet) 13
98/C 1/11Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 92/481/EEG av den 22 september 1992 om antagande av en handlingsplan för ubytesverksamhet mellan medlemsstaternas förvaltningar i fråga om nationella tjänstemän som medverkar i genomförandet av den gemenskapslagstiftning som krävs för att förverkliga den inre marknaden (Karolus-programmet) 18
98/C 1/12Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och möljkprodukter 20
(1) Text av betydelse för EES

SV

Top