Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förklaringar och protokoll som bifogats fördraget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Förklaringar och protokoll som bifogats fördraget

INLEDNING

Till Nicefördraget fogades ett stort antal tilläggsprotokoll och förklaringar som antagits av regeringskonferensen. Protokollen har samma rättsliga verkan som det fördrag de har införlivats med. Förklaringarna har ett politiskt värde.

Fyra protokoll ingår:

De tjugofyra förklaringarna handlar främst om följande:

  • Unionens framtid.
  • Platsen för Europeiska rådets möten.
  • Tröskeln för kvalificerad majoritet.
  • Den gemensamma ståndpunkt som medlemsländerna avser att inta i anslutningsförhandlingarna när det gäller fördelningen av platserna i Europaparlamentet, vägningen av röster i rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs sammansättning för en union med 27 medlemsländer.
  • EG-domstolen och förstainstansrätten.

FÖRKLARING OM UNIONENS FRAMTID

I förklaring nr 23 som bifogats Nicefördraget efterlyste medlemsländerna en både fördjupad och bredare debatt om EU:s framtid. Denna debatt inriktades på fyra centrala diskussionsfrågor:

  • kompetensfördelning,
  • stadgan om de grundläggande rättigheternas ställning,
  • förenkling av fördragen,
  • de nationella parlamentens roll.

I förklaringen anges att så fort det förberedande arbetet är avslutat ska en ny regeringskonferens sammankallas 2004. De kandidatländer som har slutfört anslutningsförhandlingarna med EU kommer att kunna delta i denna konferens.

I denna förklaring föreslås alltså att den institutionella reformen ska fortsätta och sträva efter att gå utöver resultaten från regeringskonferensen 2000 så att en utvidgad Europeisk union med 27 medlemsländer eller fler ska kunna fungera effektivt och demokratiskt.

PLATS FÖR EUROPEISKA RÅDETS MÖTEN

I förklaring nr 22 som bifogats Nicefördraget fastställs följande: "Från och med 2002 skall ett av Europeiska rådets möten under varje ordförandeskap hållas i Bryssel. När unionen har arton medlemmar skall alla Europeiska rådets möten äga rum i Bryssel.". Denna förklaring gäller endast Europeiska rådets formella möten. Ordförandeländerna kan anordna informella möten i Europeiska rådet var de vill.

DE EKONOMISKA FÖLJDERNA AV ATT EKSG-FÖRDRAGET UPPHÖR ATT GÄLLA

I detta protokoll fastställs att EKSG:s alla tillgångar och skulder efter att EKSG-fördraget upphör att gälla i juli 2002 ska överföras till EG. Nettovärdet av dessa tillgångar är avsedda för forskning inom sektorer med anknytning till kol- och stålindustrin.

Senast ändrat den 13.09.2007

Top