Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för godslogistik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handlingsplan för godslogistik

Godslogistik är en viktig drivande faktor för EU:s konkurrenskraft. Det innefattar planering, organisation, hantering, kontroll och utförande av godstransporter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen - Handlingsplan för godslogistik (KOM(2007) 607 slutlig, 18.10.2007).

SAMMANFATTNING

Godslogistik är en viktig drivande faktor för EU:s konkurrenskraft. Det innefattar planering, organisation, hantering, kontroll och utförande av godstransporter.

VILKET SYFTE HAR HANDLINGSPLANEN?

Planen innehåller åtgärder på kort och medellång sikt. Den är ett av flera politiska initiativ som Europeiska kommissionen har lanserat för att förbättra effektiviteten och hållbarheten hos godslogistik i EU.

VIKTIGA PUNKTER

  • e-transport: Genom att använda information och informations- och kommunikationsteknik (IKT) blir det möjligt att förena det fysiska varuflödet med ett pappersfritt och elektroniskt informationsflöde.
  • Flaskhalsar: nästan 500 flaskhalsar har identifierats, som innefattar allt från otillräcklig infrastruktur till administrativa hinder. Dessa kan lösas med hjälp av kunnig personal, användning av resultatindikatorer och bättre statistiska uppgifter.
  • Transportkedjor: Genom att förenkla de administrativa kraven, vilket kan göras genom att använda endast ett dokument för alla transportsätt, och använda tydliga ansvarsbestämmelser, kan man minska kostnaderna och byråkratin.
  • Vikt och dimensioner: I EU-lagstiftningen fastställs gränser för fordons vikt och dimensioner. Dock kan nationella myndigheter fortfarande bestämma i vissa viktrelaterade aspekter. En granskning av lagstiftningen gjordes 2012, vilket ledde till att man 2015 antog omarbetade EU-regler. Reglerna ska förbättra aerodynamiken för fordon och fordonens energieffektivitet.
  • Gröna transportkorridorer: Dessa integrerade rutter skulle göra det möjligt att transportera gods på ett sätt som minskar påverkan på miljön. Detta görs med en kombination av närsjöfart, järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar och vägtransporter, och relevant teknik (som den IKT-teknik som används i intelligenta transportsystem).
  • Gods i tätortsmiljö: Ofta är europeiska städer målet för gods som har fraktats långa sträckor. Detta bör vara en del i stadsplaneringen.

Andra relaterade EU-initiativ är bland annat:

BAKGRUND

Man beräknar att logistikindustrin står för nästan 14 procent av EU:s BNP. Det har varit stor tillväxt inom denna industri under det senaste året, framför allt inom containerhandeln. Detta har lett till trängsel i vissa hamnar och närliggande områden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (KOM(2011) 144 slutlig, 28.3.2011).

Senast ändrat 26.06.2015

Top