Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

Förordningen fastställer regler för inrättandet och organisationen av internationella järnvägskorridorer för konkurrenskraftig godstrafik. Detta görs med syftet att utveckla ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik.

SAMMANFATTNING

Förordningen syftar till att utveckla ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik genom att fastställa regler om skapandet och organisationen för internationella järnvägskorridorer för konkurrenskraftig godstrafik. I förordningens bilaga, ändrad genom förordning (EU) nr 1316/2013, anges nio första godskorridorer som berörda medlemsstater måste göra driftsklara innan november 2013, november 2015 eller november 2020.

För varje godskorridor ska de berörda medlemsstaterna inrätta en direktion som ska bestå av företrädare för de berörda medlemsstaternas myndigheter. För varje godskorridor ska de berörda infrastrukturförvaltarna inrätta en styrelse. Styrelsen ska bestå av företrädare för infrastrukturförvaltarna. Styrelsen ska utarbeta en genomförandeplan som ska innefatta en investeringsplan, planerade åtgärder för att genomföra korridoren och de viktiga delarna från en marknadsundersökning. Styrelsen ska även upprätta en rådgivande grupp bestående av godskorridorens terminalförvaltare och -ägare. Ytterligare en rådgivande grupp innehållande järnvägsföretag som är intresserade av användningen av godskorridorer ska upprättas.

Styrelsen ska gemensamt fastställa och organisera internationella på förhand iordningställda tåglägen för godståg, i syfte att kunna erbjuda transporttider som passar godstrafikens behov.

Den ska utse eller inrätta ett gemensamt organ så att godkända sökande på ett enda ställe och genom en enda åtgärd kan begära och få svar beträffande ansökan om infrastrukturkapacitet för godståg som passerar åtminstone en gräns i godskorridoren. Det blir en enda kontaktpunkt och där kommer beslut angående ansökningar för på förhand iordningställda tåglägen och reservkapacitet för internationella godståg att fattas. För varje ansökan som inte kan tillmötesgås genom den enda kontaktpunkten ska densamme utan dröjsmål vidarebefordra ansökan till de behöriga infrastrukturförvaltarna, vilka ska fatta beslut om ansökan och meddela detta beslut till den enda kontaktpunkten för vidare behandling.

Prioriteringsreglerna för de olika trafiktyperna ska upprättas för förekommande fall av trafikstörningar.

Ett dokument som innehåller all viktig information angående användning av korridoren ska offentliggöras. Regleringsorgan ska samarbeta och utbyta information, i synnerhet när det gäller klagomål.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 913/2010

9.11.2010

-

EUT L 276, 20.10.2010

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1316/2013

21.12.2013

-

EUT L 348, 20.12.2013.

Senast ändrat den 19.05.2014

Top