Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Europeiska unionen (EU) har inrättat en myndighet med uppgift att maximera avkastningen på europeiska investeringar i globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) i form av fördelar för användare samt ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har inrättat en myndighet med uppgift att maximera avkastningen på europeiska investeringar i globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) i form av fördelar för användare samt ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordning (EU) nr 912/2010 inrättas Europeiska byrån för GNSS, och därmed ändras namnet på den tidigare Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS och dess uppgifter.

I förordningen genomförs de offentliga styrformerna för GNSS-programmen för åren 2014-2020, som inrättats genom förordning (EU) nr 1285/2013. Byrån ansvarar inte längre för förvaltningen av offentliga intressen som rör GNSS-programmen (detta har tagits över av Europeiska kommissionen).

VIKTIGA PUNKTER

GNSS-byrån är ett organ på EU-nivå som ansvarar för att:

 • garantera säkerhetsackreditering* för sina globala satellitnavigeringssystem,
 • driva säkerhetscentrumet för Galileo,
 • bidra till främjandet och marknadsföringen av GNSS-tjänsterna,
 • utföra andra uppgifter, som kommissionen har delegerat, och som rör genomförandet av programmen Galileo och Egnos, däribland programförvaltning.

Struktur

Byrån består av tre organ:

 • 1.

  Styrelsen: ansvarar för att byrån fullgör sina uppgifter, liksom för resurser och budgetfrågor som rör säkerhetsackreditering.

 • 2.

  Verkställande direktör: utses av styrelsen och ansvarar för att förvalta och företräda byrån.

 • 3.
  Styrelsen för säkerhetsackreditering: ansvarar för säkerhetsackreditering och ser till att systemen överensstämmer med säkerhetskraven före alla viktiga programmeringsbeslut, såsom:
  • att godkänna strategin för säkerhetsackreditering,
  • att skjuta upp satelliter,
  • att godkänna system och markstationer* för drift.

Oberoende ställning gällande ackreditering av säkerhetssystem

Förordning (EU) nr 912/2010 ändrades genom förordning (EU) nr 512/2014 för att anpassas till den nya förvaltningsstrukturen för europeiska GNSS, som fastställdes genom förordning (EU) nr 1285/2013. De ändringar som infördes garanterar en oberoende ställning för aktiviteter vad gäller säkerhetssystemens ackreditering, samt uppdelningen mellan dessa och byråns övriga aktiviteter. De omfattar följande:

 • Styrelsen för säkerhetsackreditering får ökade befogenheter.
 • Styrelsen för säkerhetsackreditering, inte styrelsen, ansvarar för att förbereda och godkänna byråns programverksamhet som rör säkerhetsackreditering av systemet.
 • Ordföranden i styrelsen för säkerhetsackreditering hanterar säkerhetsackrediteringsverksamheten och säkerställer att den genomförs.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 9 november 2010.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska byrån för GNSS.

VIKTIGA BEGREPP

* Säkerhetsackreditering: att fastställa överensstämmelse med gällande säkerhetskrav och föreskrifter som utarbetats av rådet och kommissionen. Mer information om de allmänna principerna för säkerhetsackreditering, ansvarsområden och uppgifter finns i kapitel III i förordning (EU) nr 912/2010.

* Markstation: markbaserad anläggning som är utrustad för att ta emot, eller ta emot och sända, signaler från eller till kommunikationssatelliter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 912/2010

9.11.2010

-

EUT L 276, 20.10.2010, s. 11-21

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1285/2013

23.12.2013

-

EUT L 347, 20.12.2013, s. 1-24

Förordning (EU) nr 512/2014

23.5.2014

-

EUT L 150, 20.5.2014, s. 72-92

Senast ändrat 06.08.2015

Top