Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Införande av intelligenta transportsystem i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Införande av intelligenta transportsystem i Europa

Intelligenta transportsystem (ITS) förväntas bidra till att skapa ett renare, säkrare och effektivare transportsystem i hela Europeiska unionen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

SAMMANFATTNING

Intelligenta transportsystem (ITS) förväntas bidra till att skapa ett renare, säkrare och effektivare transportsystem i hela Europeiska unionen.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att uppmuntra utvecklingen av innovativ transportteknik så att man kan skapa intelligenta transportsystem (ITS). Detta ska genomföras genom att införa gemensamma EU-standarder och specifikationer. Målet med dessa är att inrätta interoperabla (*) och effektiva ITS-tjänster samtidigt som varje enskilt EU-land får bestämma vilket system man ska investera i.

VIKTIGA PUNKTER

ITS omfattar ett brett urval av tjänster

Direktivet gäller för tillämpningar av och tjänster för intelligenta transportsystem (ITS) inom EU:s sektor för vägtransport och för det sätt som dessa tillämpningar fungerar med andra transportmedel.

ITS är system i vilka informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet, inklusive infrastruktur, fordon och användare, och för trafikledning och mobilitetshantering.

Följande områden har identifierats som prioriterade områden för utvecklingen och användningen av specifikationer och standarder:

 • Optimalt utnyttjande av väg-, trafik- och reseinformation.
 • Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter (dvs. tjänster som inte avbryts när lastbilar kör över gränser).
 • ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd (t.ex. varningar om risker för försämrad sikt eller människor, djur eller bråte på vägen).
 • Koppling av fordonet till transportinfrastrukturen, dvs. utrusta fordon på ett sätt som möjliggör utbyte av uppgifter eller information.

Inom dessa prioriterade områden finns det sex prioriterade åtgärder som det läggs extra fokus på:

 • 1.

  EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster (för resor som innefattar olika transportmedel, t.ex. tåg och fartyg).

 • 2.

  EU-omfattande realtidstrafiksinformationstjänster.

 • 3.

  Tillhandahållande av kostnadsfri vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation för användare.

 • 4.

  Harmoniserad tillgänglighet för interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst.

 • 5.

  Informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

 • 6.

  Bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

Gällande införandet av ITS-tillämpningar och -tjänster ska EU-länder vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de relaterade specifikationer som har antagits av kommissionen tillämpas. Varje enskilt EU-land behåller rätten att bestämma om införandet av dessa tillämpningar och tjänster på dess eget territorium.

eCall-tjänst för att rapportera trafikolyckor

En av EU:s sex prioriterade åtgärder är en EU-omfattande eCall-tjänst. Man arbetar nu på att införa en eCall-tjänst för trafikolyckor i hela EU. Huvudtanken är att 112 eCall automatiskt ringer upp Europas gemensamma larmnummer 112 om en allvarlig trafikolycka har inträffat, och detta meddelar ett fordons plats till räddningstjänsten. Telefonkontakt upprättas sedan med en lämplig larmcentral (även kallat Public Safety Answering Points - PSAP) och information om olyckan skickas iväg till räddningstjänsten, bland annat med uppgifter om vilken tidpunkt olyckan inträffade, exakt var den olycksdrabbade bilen befinner sig och vilken färdriktning bilen hade. EU-länderna har kommit överens om att senast den 1 oktober 2017 införa den eCall PSAP-infrastruktur som krävs för korrekt mottagning och hantering av alla eCall på sina territorier.

Pågående arbete med prioriterade åtgärder

I en rapport som antogs 2014 om genomförandet av ITS-direktivet framhåller man att tre grupper med specifikationer har antagits (eCall, vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation och informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser).

Specifikationer för EU-omfattande realtidstrafiksinformationstjänster antogs i december 2014, och under 2015 arbetar man på specifikationerna för EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster. Vad gäller den sista prioriterade åtgärden - bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon - planeras inga ytterligare åtgärder inom den närmsta tiden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den 26 augusti 2010.

BAKGRUND

Volymen av vägtransport förväntas öka i EU. Detta leder troligtvis till ökade trafikstockningar, ökad energiförbrukning och miljömässiga och sociala problem. Innovationer såsom ITS behövs för att hitta en lösning på den här typen av problem. De är avancerade tillämpningar som har som syfte att erbjuda innovativa tjänster för olika transportmedel och trafikhantering. De gör det möjligt för användare att få bättre information om transportförhållanden och att kunna använda transportnätverk på ett säkrare och bättre sätt.

Se mer information om intelligenta transportsystem på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGT BEGREPP

(*)Interoperabilitet : systemens och de underliggande affärsprocessernas kapacitet att utbyta data och dela information och kunskap.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUT L 207, 6.8.2010, s. 1-13

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 305/2013

23.4.2013 - förutom för infrastruktur som redan införts (23.4.2014)

-

EUT L 91, 3.4.2013, s. 1-4

Förordning (EU) nr 885/2013

1.10.2013 - förutom för tjänster som redan införts (1.10.2015)

-

EUT L 247, 18.9.2013, s. 1-5

Förordning (EU) nr 886/2013

1.10.2013 - förutom för tjänster som redan införts (1.10.2015)

-

EUT L 247, 18.9.2013, s. 6-10

Förordning (EU)- 2015/962

13.7.2017

-

EUT L 157, 23.6.2015, s. 21-31

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 585/2014/EU av den 15 maj 2014 om införande av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst (EUT L 164, 3.6.2014, s. 6-9).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 77-89).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (COM(2014) 642 final, 21.10.2014).

Senast ändrat 02.04.2015

Top