Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

Friheten att tillhandahålla tjänster är en grundläggande princip för den gemensamma transportpolitiken och förutsätter att transportföretag från alla EU-länder har tillgång till de internationella transportmarknaderna utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort. I denna förordning fastställs villkoren för internationella persontransporter med buss inom EU som utförs av transportföretag i yrkesmässig trafik.

SAMMANFATTNING

I denna förordning slås förordningarna nr 684/92 och 12/98 samman till en enda förordning. Syftet med förordningen är att klargöra och förenkla reglerna för internationella persontransporter på väg inom EU:s territorium och villkoren för att transportföretag ska få utföra nationella transporter i ett annat EU-land än det där de är hemmahörande.

Frihet att tillhandahålla tjänster

Ett transportföretag har rätt att utföra internationell linjetrafik, exempelvis speciell linjetrafik och tillfällig trafik med buss, utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort, om det

  • i det EU-land där det är etablerat har tillstånd att bedriva linjetrafik i enlighet med villkoren för tillträde till marknaden i den nationella lagstiftningen,
  • uppfyller villkoren i EU-reglerna om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella persontransporter på väg,
  • följer de rättsliga kraven i EU-normerna för förare och fordon.

Gemenskapstillstånd

För att få utföra internationella persontransporter med buss måste ett transportföretag ha ett gemenskapstillstånd som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det EU-land där transportföretaget är etablerat. Tillståndet utfärdas i transportföretagets namn för en förnybar period av högst tio år och får inte överlåtas. EU-länderna får även besluta att gemenskapstillståndet ska gälla för utförande av nationella transporter.

Linjetrafik som kräver tillstånd

Tillstånden utfärdas i transportföretagets namn för en period av högst fem år och får inte överlåtas. Ett transportföretag som har erhållit ett tillstånd får dock bedriva trafiken genom en underentreprenör om den behöriga myndigheten i det EU-land där avreseorten är belägen tillåter detta. För att tillstånd ska beviljas krävs samtycke från de behöriga myndigheterna i de EU-länder där passagerarna tas upp eller sätts av. Tillståndet måste innehålla uppgifter om slag av trafik, färdväg, tidtabell och hållplatser samt tillståndets giltighetstid, och det måste berättiga tillståndshavaren att bedriva linjetrafik i alla de EU-länder vars territorier färdvägen går genom.

Tillstånd, inklusive förnyelse och ändring av tillstånd, beviljas utom i de fall då

  • den sökande inte kan utföra den trafik som behövs med den utrustning som han eller hon direkt förfogar över,
  • den sökande har underlåtit att följa nationell eller internationell vägtransportlagstiftning,
  • villkoren för tillståndet inte har följts när det gäller en ansökan om förnyat tillstånd,
  • ett EU-land konstaterar att trafiken i fråga allvarligt skulle påverka lönsamheten hos jämförbar trafik som omfattas av ett eller flera kontrakt om allmännyttiga tjänster,
  • ett EU-land beslutar att huvudsyftet med trafiken inte är att transportera passagerare mellan olika EU-länder.

Med undantag för force majeure måste det transportföretag som bedriver linjetrafik vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla en trafik som uppfyller kraven på kontinuitet, regelbundenhet och kapacitet samt följer de övriga villkor som den behöriga myndigheten har fastställt.

Cabotagetrafik

Cabotagetrafik är tillåten för följande trafik:

  • Tillfälliga inrikes persontransporter på väg i ett värdmedlemsland.
  • Trafik där passagerare tas upp eller släpps av i samma EU-land i samband med internationell linjetrafik, förutsatt att cabotagetrafik inte är huvudsyftet med denna trafik.

Kontroller och sanktioner

Transportföretag som bedriver linjetrafik måste utfärda antingen individuella eller kollektiva färdbiljetter som innehåller uppgifter om avrese- och bestämmelseorter, färdbiljettens giltighetstid och taxan för resan.

Om en allvarlig överträdelse av EU:s vägtransportlagstiftning begås, måste de behöriga myndigheterna i det EU-land där det berörda företaget är etablerat vidta lämpliga åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är en varning eller åläggande av administrativa sanktioner. Om ett transportföretag hemmahörande i ett annat EU-land allvarligt överträder EU:s vägtransportlagstiftning kommer det EU-land där överträdelsen uppdagades att översända information om detta till de behöriga myndigheterna i det EU-land där transportföretaget är etablerat. Informationen kommer att omfatta en beskrivning av överträdelsen, kategori och typ av överträdelse samt hur allvarlig den är liksom de sanktioner som ålagts. Alla allvarliga överträdelser som begåtts måste registreras i det nationella elektroniska registret över vägtransportföretag.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 4 december 2009.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88–105)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1073/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 13.12.2015

Top