Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemensamma regler för tillträde till EU:s marknad för godstransporter på väg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemensamma regler för tillträde till EU:s marknad för godstransporter på väg

Marknaden för internationella vägtransporter (*) har helt avreglerats inom Europeiska unionen. Men inrikes godstransporter inom ett EU-land av transportföretag som inte är bosatta i landet, så kallade cabotagetransporter (*), är fortfarande föremål för restriktioner. Införandet av gemensamma regler för tillträde till marknaderna för internationella transporter och cabotagetransporter bidrar till att främja en sund konkurrens.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen fastställer gemensamma regler för tillträde till marknaden för internationella godstransporter (*) på väg inom EU. Den fastställer också villkoren för utlandsetablerade transportföretag för transporter i ett EU-land.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen tillämpas på

 • internationella yrkesmässiga godstransporter (*) på väg inom EU,
 • inrikes godstransporter på väg som utförs tillfälligt av ett utlandsetablerat transportföretag,
 • den del av transporten som utgörs av transitering genom ett annat medlemslands territorium, för transporter mellan ett EU-land och ett land utanför EU. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på det medlemslands territorium där lastning eller lossning sker.

För internationella transporter krävs innehav av ett gemenskapstillstånd och, om föraren är medborgare i ett tredjeland, ett sådant tillstånd i kombination med ett förartillstånd.

Ett gemenskapstillstånd ska

 • utfärdas av de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemslandet för varje transportföretag som bedriver internationella godstransporter på väg i yrkesmässig trafik,
 • kunna förlängas för en period på upp till 10 år,
 • utfärdas i transportföretagets namn och inte kunna överlåtas.

Ett förartillstånd ska

 • utfärdas av de behöriga myndigheterna i det EU-land där transportföretaget innehar en EU-licens antingen anställer en förare i det landet som varken är medborgare i ett medlemsland eller varaktigt bosatt där,
 • vara giltigt under en period på upp till 5 år.

Om dessa villkor inte uppfylls kan samma myndigheter avslå en ansökan om utfärdande eller förnyelse av ett tillstånd eller utfärdande av ett intyg. Om innehavaren av antingen ett gemenskapstillstånd eller förartillstånd inte längre uppfyller villkoren eller har lämnat oriktiga uppgifter ska licensen eller intyget återkallas.

Förordningen ålägger strikta regler om cabotagetransporter, i synnerhet följande punkter:

 • Varje transportföretag som bedriver yrkesmässiga godstransporter på väg och som innehar ett gemenskapstillstånd och vars förare, om han är medborgare i tredjeland, innehar ett förartillstånd, ska ha rätt att tillfälligt utföra cabotagetransporter (annat än där företaget är etablerat) efter en internationell transport i det landet.
 • När varorna i en internationell transport har levererats har transportföretaget sju dagar på sig där de kan genomföra upp till tre cabotagetransporter.
 • Tre cabotagetransporter kan också utföras i något annat EU-land efter en internationell transport, med en gräns på en transport per land.

Dessa regler gäller endast om transportföretaget kan lägga fram bevis för internationell godstransport till det berörda EU-landet samt bevis på alla påföljande genomförda cabotagetransporter.

Cabotagetransporter omfattas av den nationella lagstiftningen i EU-värdlandet vad gäller

 • villkor för transportavtal,
 • vikt och mått på vägfordon,
 • krav vad gäller transport av vissa godskategorier, särskilt farligt gods, lättförgängliga livsmedel och levande djur,
 • körtid och viloperioder,
 • mervärdesskatt (moms) på transporttjänster.

Ovanstående lagar och regler gäller i lika hög grad utlandsetablerade transportföretag och transportföretag som är etablerade i EU-värdlandet.

Om ett transportföretag strider mot EU:s lagstiftning rörande vägtransporter

 • kan de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemslandet utfärda en varning eller besluta om administrativa sanktioner såsom att återkalla gemenskapstillståndet,
 • kommer, om transportföretaget är utlandsetablerat, det EU-land där överträdelsen ägt rum att informera den behöriga myndigheten i transportföretagets etableringsland och beskriva överträdelsen och påföljderna.

Alla allvarliga överträdelser ska registreras i det nationella elektroniska registret över vägtransportföretag.

I kommissionens rapport från 2014 om EU:s marknad för vägtransporter framkom att

 • EU-ländernas myndigheter måste verkställa befintlig EU-lagstiftning mer konsekvent och mer effektivt,
 • EU kan hjälpa till genom att förtydliga regler som förstås, tolkas och tillämpas på olika sätt i olika EU-länder,
 • sociala regler måste tillämpas bättre inom vägtransportsektorn för att locka nya förare och för att hantera framtida efterfrågan på godstransporter,
 • dessa förändringar både kan öka effektiviteten i EU:s ekonomi och minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om godstransporter på väg.

VIKTIGA BEGREPP:

(*) Vägtransporter: Godsets hela resa på väg till slutdestinationen.

(*) Cabotagetransporter: Där ett transportföretag som är registrerat i ett EU-land genomför nationella transporter i ett annat EU-land.

(*) Godstransporter: Handlingen att frakta och transportera gods.

(*) Yrkesmässig godstransporter: Transport mot ersättning av personer eller gods, på uppdrag av tredje part (OECD:s definition).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1072/2009

4.12.2009

-

EUT L 300, 14.11.2009, s. 72-87

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 612/2012

11.7.2012

-

EUT L 178, 10.7.2012, s. 5-5

Förordning (EU) nr 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158, 10.6.2013, s. 1-71

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om läget för unionens vägtransportmarknad (COM(2014) 222 final, 14.4.2014).

Senast ändrat 30.06.2015

Top