Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillhandahållande av sjöfartstjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tillhandahållande av sjöfartstjänster

SAMMANFATTNING

Friheten att tillhandahålla tjänster är en av EU:s grundprinciper. Inom sjötransportsektorn konstateras emellertid ibland att länder utanför EU inför inskränkningar och villkor, såsom lastdelning. Dessa ökar kraftigt transportkostnaderna och kan skada EU:s övergripande handel.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen bekräftas att friheten att tillhandahålla tjänster gäller sjötransport inom EU och mellan EU och länder utanför EU. De villkor enligt vilka denna princip gäller fastställs. Syftet med förordningen är att stegvis avveckla tidigare inskränkningar och förhindra att nya införs.

VIKTIGA PUNKTER

Sjötransportföretag i EU kan transportera passagerare eller gods till valfri hamn eller offshore-anläggning (såsom plattformar för olja eller gas) inom eller utanför EU.

Samma rätt gäller för företag som är baserade utanför EU under förutsättning att de ägs av en EU-medborgare och är registrerade i EU.

Ensidiga nationella inskränkningar som gällde före den 1 juli 1986 skulle avvecklas mellan den 31 december 1989 och den 1 januari 1993.

Lastdelning i bilaterala avtal mellan EU och länder utanför EU måste avvecklas eller anpassas.

EU:s regeringar skulle rapportera till EU-kommissionen ursprungligen var sjätte månad och senare på årsbasis om de förändringar som man infört i tidigare avtal.

Ett EU-land som har svårt att anpassa ett befintligt avtal måste underrätta ministerrådet och kommissionen.

Lastdelning i framtida avtal med länder utanför EU är inte tillåten, utom i de undantagsfall då ett företag i EU skulle hindras från att bedriva transport om det inte hade sådana avtal.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 1 januari 1987.

BAKGRUND

Den inre marknaden - Fri tillgång till sjöhandel

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 4055/86

1.1.1987

-

EGT L 378, 31.12.1986, s. 1-3

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 3573/90

17.12.1990

-

EGT L 353, 17.12.1990, s. 16

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EEG) nr 4058/86 av den 22 december 1986 om samordnade åtgärder för att säkerställa fri tillgång till last på oceantrader (EGT L 378, 31.12.1986, s. 21-23)

Senast ändrat 30.09.2015

Top