Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rörlighet i EU:s stadsområden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rörlighet i EU:s stadsområden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens meddelande (KOM(2009) 490 slutlig – Handlingsplan för rörlighet i städer

VAD ÄR SYFTET MED DETTA MEDDELANDE?

  • I meddelandet föreslås flera åtgärder på kort och medellång sikt för att säkerställa att kollektivtrafiken i Europeiska unionen (EU) är miljömässigt hållbar, konkurrenskraftig samt möter samhällets behov.
  • Åtgärderna, som är indelade i sex temaområden, skulle vidtas gradvis mellan 2009 och 2012 av lokala, regionala och nationella myndigheter.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet föreslås följande:

  • Främjande av integrerade strategier: Transportpolitiken i städerna ska kopplas till andra politikområden såsom miljöskydd, fysisk planering och bostadspolitik.
  • Inriktning på invånarna: Allmänheten ska kunna åtnjuta pålitlighet, information, säkerhet och lättillgänglighet till alla typer av kollektivtrafik.
  • Grönare transporter i städer: EU kommer att fortsätta att stödja utvecklingen av, och marknader för, ny och ren fordonsteknik och alternativa bränslen.
  • Förbättrad finansiering: Även om den största delen av investeringar kommer från lokala, regionala och nationella myndigheter så kommer Europeiska kommissionen att hjälpa dem att hitta möjligheter för EU-finansiering.
  • Utbyte av erfarenhet och kunskap: Kommissionen kommer att hjälpa alla som är involverade i transporten i städer att dra nytta av gjorda erfarenheter och stödja utbytet av information.
  • Optimering av rörligheten i städer: Kommissionen kommer att hjälpa lokala myndigheter att optimera effektiviteten när det gäller logistik i städerna och med att utveckla intelligenta transportsystem.

I direktiv 2009/33/EG krävs att upphandlande myndigheter och andra tar med vägfordons energi- och miljöpåverkan i beräkningen när de köper in dem.

BAKGRUND

  • EU:s regeringar välkomnade handlingsplanen den 24 juni 2010. De noterade att den innebär en utmaning och en möjlighet när det gäller att ”förbättra hållbarheten och säkerheten för rörligheten i stads- och storstadsområden samtidigt som man håller den prisvärd för allmänheten”.
  • Detaljer om EU-finansierad forskning om rörlighet i städer finns på Eltis webbportal.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan för rörlighet i städer (KOM(2009) 490 slutlig, 30.9.2009).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5–12).

Senast ändrat 22.09.2016

Top