Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Datoriserade system för bokning av flygbiljetter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Datoriserade system för bokning av flygbiljetter

SAMMANFATTNING AV:

Förordning (EG) nr 80/2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs en harmoniserad uppförandekod för användning av datoriserade bokningssystem för att säkerställa rättvis konkurrens och skydd av konsumenternas rättigheter.
 • Den gäller för lufttransport (och järnvägstransport när denna kombineras med en flygning).

VIKTIGA PUNKTER

 • Systemleverantörer* får inte
  • knyta oskäliga eller omotiverade villkor till avtal med flygbolag eller sina egna abonnenter,
  • hindra ett flygbolag från att använda andra bokningssystem, till exempel sin egen bokningstjänst på internet och teletjänstcentraler,
  • reservera något specifikt datainläsnings- eller databehandlingsförfarande för ett eller flera deltagande transportföretag.
 • Systemleverantörer måste
  • ladda och behandla uppgifterna från olika flygbolag med samma omsorg och inom samma tidsramar,
  • offentliggöra sina direkta eller indirekta aktieinnehav i ett flygbolag och vice versa,
  • via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en primär textbild för varje enskild transaktion,
  • klart markera på textbilden de flygbolag som förbjudits att flyga inom EU,
  • behandla personuppgifter endast för de ändamål (för att göra en bokning eller utfärda en biljett) som de tillhandahållits för,
  • vart fjärde år lägga fram en oberoende revisionsrapport om sin ägarstruktur och förvaltningsmodell.
 • Systemleverantörer får tillgängliggöra saluförings-, boknings- och försäljningsuppgifter under förutsättning att sådana uppgifter erbjuds alla deltagande transportföretag på ett icke-diskriminerande sätt och inte identifierar kunden.
 • Om systemleverantörer i ett land utanför EU diskriminerar EU-transportföretag, kan Europeiska kommissionen kräva att leverantörer som är verksamma i EU behandlar det landets flygbolag på samma sätt.
 • Kommissionen får ålägga företag böter, som inte ska överstiga 10 % av föregående års sammanlagda omsättning, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att följa lagstiftningen.

Under 2009 antog kommissionen en förklarande anmärkning om hur den tolkar begreppet ”moderföretag”, som kan ha ett avgörande inflytande över verksamheten i en systemleverantörs företag.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller sedan den 29 mars 2009.

BAKGRUND

För mer information se Lufttransport – Distributionsnät – Datoriserat bokningssystem på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGT BEGREPP

* Systemleverantör: varje organ och dess filialer som ansvarar för drift eller marknadsföring av ett datoriserat bokningssystem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 januari 2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89 (EUT L 35, 4.2.2009, s. 47–55)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förklarande anmärkning beträffande definitionen av moderföretag i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89 (EUT C 53, 6.3.2009, s. 4–6)

Senast ändrat 21.04.2016

Top