Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjösäkerhet: hamnstatskontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sjösäkerhet: hamnstatskontroll

SAMMANFATTNING

Undermåliga fartyg är farliga, orsakar föroreningar och har ohälsosamma levnads- och arbetsvillkor ombord. Stränga kontroller ser till att alla fartyg i EU:s, Islands och Norges vatten uppfyller gällande säkerhetsnormer.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det bidrar till att drastiskt minska antalet undermåliga fartyg i EU:s vatten. Det gör det genom att se till att fartyg respekterar EU:s och internationella regler för sjösäkerhet och miljöskydd och genom att inrätta gemensamma kriterier för fartygsinspektioner.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för alla fartyg som kan bli föremål för inspektion, samt deras besättningar, som anlöper eller ankrar i en europeisk hamn.

EU-ländernas regeringar måste se till att de har tillräckligt många kvalificerade inspektörer med de resurser som krävs för att genomföra kontrollerna.

Alla fartyg som kan bli föremål för inspektion som anlöper en hamn i EU ges en riskprofil i inspektionsdatabasen. Denna baseras på kriterier såsom fartygets typ och ålder och bestämmer hur ofta och grundligt inspektionerna ska genomföras.

Årliga inspektioner är obligatoriska för fartyg med hög riskprofil och frivilliga för andra.

Prioritet ges till inspektion av fartyg som sällan anlöper hamnar i EU.

Vid inledande inspektioner kontrolleras att certifikat och handlingar är i ordning, och fartyget allmänna tillstånd bedöms.

Om brister upptäcks inspekteras fartyget mer ingående.

Utökade inspektioner kan genomföras på fartyg med hög riskprofil, passagerarfartyg och olje-, gas-, kemikalietank- och bulkfartyg som är äldre än tolv år.

Eventuella brister som upptäcks måste rättas till. Om bristerna påtagligt utgör en fara för säkerhet, hälsa eller miljö hålls ett fartyg kvar tills bristerna har rättats till.

De nationella myndigheterna kan vägra tillträde till hamnar för fartyg som har kvarhållits mer än två gånger under de senaste två till tre åren.

Rederier eller operatörer kan överklaga ett kvarhållande eller tillträdesförbud.

EU-kommissionen upprätthåller och uppdaterar inspektionsdatabasen. Kommissionen publicerar regelbundet information om företag med låg eller mycket låg efterlevnadsgrad på en offentlig webbplats.

Lagstiftningen omfattar inte fiske- eller räddningsfartyg, örlogsfartyg, vissa typer av träfartyg eller privata fritidsbåtar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 17 juni 2009, även om EU-länderna hade fram till den 1 januari 2011 på sig att anpassa sina juridiska och administrativa system.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/16/EG

17.6.2009

31.12.2010

EUT L 131, 28.5.2009, s. 57-100

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2013/38/EU

20.8.2013

21.11.2014

EUT L 218, 14.8.2013, s. 1-7

Förordning (EU) nr 1257/2013

30.12.2013

-

EUT L 330, 10.12.2013, s. 1-20

Förordning (EU) nr 2015/757

1.7.2015

-

EUT L 123, 19.5.2015, s. 55-76

Ändringar och fortlöpande ändringar till direktiv 2009/16/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 30.09.2015

Top