Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/45/EG: säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet införs enhetliga säkerhetsnormer för människors liv och hälsa ombord på passagerarfartyg men även på höghastighetsfartyg som bärplansbåtar, som används på inrikes resor på EU:s vatten, dvs. mellan hamnar i samma EU-land.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för passagerarfartyg tillverkade i stål eller motsvarande material samt för höghastighetspassagerarfartyg.

Passagerarfartyg är indelade i fyra klasser (A, B, C, D) utefter vilka havsområden de trafikerar.

EU-länderna offentliggör listan över de berörda havsområdena och fartygsklasserna, däribland eventuella begränsade perioder, i en offentligt tillgänglig databas.

I lagstiftningen fastställs detaljerade tekniska krav på säkerhetsåtgärder som fartygen måste respektera, såsom

konstruktion,

stabilitet,

maskineri,

elektriska anläggningar,

brandskydd och livräddning.

De nationella myndigheterna kan kräva ytterligare säkerhetskrav om de anser att särskilda lokala omständigheter motiverar det.

Varje passagerarfartyg som är registrerat i ett EU-land inspekteras innan det tas i bruk och därefter minst en gång om året.

Alla passagerarfartyg som uppfyller säkerhetsnormerna får ett årligt säkerhetscertifikat för passagerarfartyg.

De nationella myndigheterna måste tillämpa sanktioner som är ”effektiva, proportionella och avskräckande” för varje brott mot säkerhetsnormerna.

Lagstiftningen gäller inte för en del typer av fartyg, såsom

örlogsfartyg,

primitiva träfartyg,

ursprungliga historiska passagerarfartyg eller kopior av sådana,

fritidsfartyg med färre än tolv passagerare,

fartyg som uteslutande används i hamn.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 15 juli 2009.

BAKGRUND

Fartyg som används för inrikes resor på EU:s vatten måste uppfylla grundläggande säkerhetsnormer för att skydda passagerares och besättnings liv. Dessa normer har stärkts avsevärt sedan färjan Estonia sjönk i Östersjön 1994.

Direktiv 2009/45/EG är det mest omfattande lagstiftningsinstrument som EU har på området säkerhet för passagerarfartyg. Det kompletteras av särskilda EU-regler för ro-ro-fartyg och höghastighetsfartyg och för registrering av personer ombord.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (omarbetning)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv nr 2009/45/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (EGT L 188, 2.7.1998, s. 35–39). Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (EGT L 138, 1.6.1999, s. 1–19). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 16.11.2015

Top