Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerhet till sjöss inom EU: organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerhet till sjöss inom EU: organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

Europeiska unionen (EU) har upprättat en rättslig ram för samarbeten mellan EU-länderna och de erkända organisationer* som har utsetts till att ombesörja inspektion, besiktning och certifiering av fartyg å sina vägnar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har upprättat en rättslig ram för samarbeten mellan EU-länderna och de erkända organisationer* som har utsetts till att ombesörja inspektion, besiktning och certifiering av fartyg å sina vägnar.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler och villkor enligt vilka ett EU-land, i egenskap av flaggstat, kan godkänna att en erkänd organisation utför förskrivna inspektioner och certifieringar å dess vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

Bemyndigande till erkända organisationer

EU-länderna måste säkerställa att deras administrationer tillämpar de relevanta internationella konventionerna* vad gäller inspektion och certifiering av fartyg som för deras flagg.

Ett EU-land kan bemyndiga organisationer att helt eller delvis ombesörja de inspektioner och den tillsyn som ska utföras när föreskrivna certifikat* ska utfärdas eller förnyas. Landet i fråga kan endast anförtro dessa uppgifter åt erkända organisationer.

Uppgifter gällande utfärdande av radiosäkerhetscertifikatet för lastfartyg får dock tilldelas till godkända privata organ som har tillräcklig sakkunskap och kvalificerad personal.

Ett EU-land får inte vägra att bemyndiga någon av de erkända organisationerna. Landet får emellertid begränsa det antal organisationer som de bemyndigar, förutsatt att det finns icke-diskriminerande och objektiva skäl till att göra så.

Organisationer som är belägna i länder utanför EU kan erkännas på EU-nivå och således godkännas av EU-ländernas administrationer. I sådana fall kan motsvarande arrangemang för bemyndigande begäras.

Arbetsförbindelser

När ett EU-land bemyndigar en erkänd organisation upprättar det en ”arbetsförbindelse” med organisationen i fråga. Förbindelsen styrs av ett avtal som innehåller punkter om ersättningsansvar, regelbundet återkommande granskningar av uppgifterna, slumpvisa och ingående inspektioner av fartygen och obligatorisk rapportering av information relaterad till klasser (en ”fartygsklass” är en samling med fartyg som har samma utformning). Bemyndigade organisationer kan behöva ha ett lokalt ombud i det berörda landet.

EU-länderna måste informera Europeiska kommissionen om de arbetsförbindelser som de har upprättat.

Ett EU-land kan tillfälligt dra in eller återkalla ett bemyndigande för en erkänd organisation om det anser att organisationen inte längre uppfyller kraven för att kunna utföra uppgifterna.

Övervakning

EU-länderna ska säkerställa att erkända organisationer som utför uppgifter å sina vägnar, utför uppgifterna på ett effektivt sätt. De ska övervaka dem vartannat år och informera EU-länderna och kommissionen om resultatet från övervakningen.

När ett EU-land övervakar fartyg i sin roll som hamnstat måste det rapportera till kommissionen och andra EU-länder om:

  • ett fartyg med ett giltigt föreskrivet certifikat i praktiken inte uppfyller de relevanta kraven för internationella konventioner,
  • ett fartyg med ett giltigt klasscertifikat* brister på de punkter som certifikatet omfattar.

Ett EU-land bör endast rapportera de fall då fartyg utgör ett allvarligt hot mot säkerheten och miljön eller då det finns tecken på särskild försumlighet hos den erkända organisationen. Organisationerna måste meddelas om detta så att de har möjlighet att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 17 juni 2009.

BAKGRUND

Detta direktiv antogs parallellt med förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg. De två instrumenten upphäver direktiv 94/57/EG. Genom förordningen skapas ett system för licensiering på EU-nivå, vilket är en förutsättning för att organisationer ska kunna bemyndigas av ett EU-land, i enlighet med direktiv 2009/15/EG.

VIKTIGA BEGREPP

* Erkänd organisation: en organisation som har erkänts i enlighet med förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (se Bakgrund).

* Internationella konventioner: den internationella konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss av den 1 november 1974 (Solas 74) förutom kapitel XI-2 i bilagan, internationella lastlinjekonventionen av den 5 april 1966, den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg av den 2 november 1973 (Marpol), samt protokollen, ändringarna och de relaterade reglerna för obligatorisk status i alla EU-länder, undantaget stycken 16.1, 18.1 och 19 i del 2, i Kod för tillämpning av IMO-instrument och avsnitt 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 och 3.9.3.3 i del 2 i IMO-kod för erkända organisationer i aktuell version.

* Föreskrivet certifikat: ett certifikat utfärdat av en flaggstat eller på dess vägnar i enlighet med internationella konventioner.

* Klasscertifikat: ett dokument som intygar ett fartygs lämplighet för en viss användning eller tjänst i enlighet med de regler och förfaranden som organisationen har fastställt och offentliggjort.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/15/EG

17.6.2009

17.6.2011

EUT L 131, 28.5.2009, s. 47-56

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/111/EG

21.12.2014

31.12.2015

EUT L 366, 20.12.2014, s. 83-87

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (EUT L 131, 28.5.2009, s. 11-23). Konsoliderad version

Senast ändrat 06.08.2015

Top