Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjösäkerhet: organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sjösäkerhet: organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

Europeiska unionen har inrättat en rättslig ram för erkännande och övervakning av verksamheten hos organisationer som ansvarar för inspektioner och tillsyn av fartyg på uppdrag av EU-länderna i deras egenskap som flaggstater.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen har inrättat en rättslig ram för erkännande och övervakning av verksamheten hos organisationer som ansvarar för inspektioner och tillsyn av fartyg på uppdrag av EU-länderna i deras egenskap som flaggstater.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen skapar ett system för licensiering (erkännande) som är föremål för ett antal kriterier och skyldigheter som säkerställer att en erkänd organisation tillämpar samma strikta regler på alla fartyg i dess register, oavsett vilken flagg de för.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s system för erkännande

För att bemyndiga en organisation måste EU-länderna överlämna en begäran om erkännande till kommissionen.

Erkännande beviljas och hanteras centralt av kommissionen. Det är en förutsättning för alla organisationer som ska erkännas av ett EU-land att utföra obligatoriska inspektioner och utöva tillsyn av fartyg som för dess flagg (direktiv 2009/15/EG).

För att en organisation ska erkännas måste den uppfylla följande minimikrav:

  • Vara en juridisk person.
  • Ha professionell kompetens.
  • Ha erfarenhet.
  • Vara oberoende.
  • Styras av allmänna etiska regler.
  • Använda ett certifierat kvalitetsledningssystem.

Om en organisation inte har uppfyllt sina förpliktelser eller om dess prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening har försämrats i betydande grad, kan kommissionen kräva att organisationen vidtar förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Böter, vite och återkallelse av erkännande

Kommissionen kan besluta om böter för erkända organisationer vars allvarliga eller upprepade underlåtenhet att uppfylla minimikriterierna eller att fullgöra förpliktelserna i denna förordning avslöjar allvarliga brister i organisationens struktur, förfaranden, rutiner eller interna kontroller. Böter kan även åläggas om organisationen avsiktligt har gett kommissionen felaktig, ofullständig eller vilseledande information för kommissionens bedömning.

Om en erkänd organisation inte vidtar de förebyggande och avhjälpande åtgärder som kommissionen kräver, får kommissionen förelägga organisationen vite.

Kommissionen kan på eget initiativ eller på ett EU-lands begäran besluta att återkalla ett erkännande under vissa villkor. Detta gäller framför allt när organisationens upprepade och allvarliga underlåtenhet att uppfylla minimikriterierna eller att fullgöra sina förpliktelser, eller dess bristande prestationer, utgör ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön.

I kommissionens förordning (EU) nr 788/2014 fastställs de detaljerade reglerna för att förelägga böter och vite samt återkalla erkännanden.

Bedömning av organisationer

Kommissionen ska, tillsammans med respektive EU-land som lämnar in begäran om erkännande, bedöma de erkända organisationerna minst vartannat år. Bedömare ska kontrollera efterlevnaden av förpliktelserna och minimikriterierna, med särskild tonvikt på frågorna säkerhet, förebyggande av föroreningar och olycksstatistik.

Regler och förfaranden

Erkända organisationer ska regelbundet samråda med varandra för att harmonisera sina regler och förfaranden och komma överens om vilka villkor som ska gälla för deras ömsesidiga erkännande av klasscertifikat för material, utrustning och komponenter. Certifikat för marin utrustning som är rattmärkt i enlighet med rådets direktiv 96/98/EG (eller efter den 18 september 2016, direktiv 2014/90/EU) ska erkännas av erkända organisationer i klassificeringssyfte.

Oberoende enhet för kvalitetsbedömning och certifiering

Erkända organisationer ska inrätta en oberoende enhet för kvalitetsbedömning och certifiering som ansvarar för bedömning och certifiering av deras kvalitetsledningssystem. Enhetens arbete ska med jämna mellanrum bedömas av kommissionen.

VIKTIGA BEGREPP

Regler och förfaranden: de krav som en erkänd organisation ställer på hur fartygen ska vara konstruerade, byggda, utrustade, underhållna och besiktigade.

Erkänd organisation: en organisation som har erkänts i enlighet med förordning (EG) nr 391/2009.

Klasscertifikat: ett av en erkänd organisation utfärdat dokument som intygar ett fartygs lämplighet för en viss användning eller tjänst i enlighet med de regler och förfaranden som organisationen har fastställt och offentliggjort.

BAKGRUND

I direktiv 2009/15/EG, som antogs samtidigt som förordning (EG) nr 391/2009, fastställs den rättsliga ramen för förbindelserna mellan EU-länderna och erkända organisationer.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om EU:s åtgärder för sjösäkerhet och miljöskydd.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 391/2009

17.6.2009

-

EUT L 131, 28.5.2009, s. 11-23.

Senast ändrat 23.04.2015

Top