Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Driftskompatibilitet inom EU:s järnvägssystem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Driftskompatibilitet inom EU:s järnvägssystem

Europeiska unionen strävar efter att påskynda integrationen av järnvägsnätet (*) genom att införa gemensamma villkor och standarder. Dessa ska bidra till att säkerställa hög säkerhet och effektivitet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen strävar efter att påskynda integrationen av järnvägsnätet (*) genom att införa gemensamma villkor och standarder. Dessa ska bidra till att säkerställa hög säkerhet och effektivitet.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet fastställer vilka villkor som måste uppfyllas för att uppnå driftskompatibilitet (**) inom EU:s järnvägssystem på ett sätt som är förenligt med direktiv 2004/49/EG om järnvägssäkerhet. Detta är särskilt aktuellt när det gäller förfaranden för att godkänna ibruktagandet av järnvägsfordon.

Villkoren gäller för projektering, konstruktion, ibruktagande, ombyggnad, modernisering, drift och underhåll av detta system. De berör också de yrkesmässiga kvalifikationerna och hälso- och säkerhetsvillkoren för den personal som driver och underhåller det.

VIKTIGA PUNKTER

EU fullföljer sin målsättning för ett driftskompatibelt järnvägssystem - både för höghastighetståg och konventionella tåg - genom att anta och därefter införa enhetliga tekniska standarder som gäller i alla EU-länder. Direktivet fastställer

  • väsentliga krav när det gäller säkerhet (t.ex. av komponenter såsom bromsutrustning), tillförlitlighet (t.ex. övervakning och upprätthållande av viktiga komponenter), människors hälsa, miljöskydd, teknisk kompatibilitet och driften av systemet (bilaga III),
  • tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antagits av Europeiska järnvägsbyrån för varje delsystem (***) eller del av delsystem, i enlighet med detta direktiv,
  • motsvarande europeiska specifikationer.

Europeiska kommissionen har befogenhet att anta ytterligare lagstiftning om specifika aspekter av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet inom järnvägssektorn. De aspekter som behandlas av en sådan lagstiftning omfattar tekniska specifikationer för godsvagnar och lok, tillgängligheten till järnvägssystemet för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet samt säkerhet i tunnlar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 19 juli 2008.

BAKGRUND

Detta direktiv upphävde direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägsnätet för konventionella tåg.

VIKTIGA BEGREPP

(*)Nätverk : Linjer, stationer, terminaler och fast utrustning som behövs för att garantera en säker och smidig drift av järnvägssystemet.

(**)Driftskompatibilitet : Möjligheten för ett järnvägssystem för att möjliggöra en säker tågtrafik utan driftsavbrott som uppnår erforderlig prestanda för dessa linjer.

(***)Delsystem : Resultatet av uppdelningen av järnvägssystemet (bilaga II). Dessa delsystem, för vilka väsentliga krav ska anges, kan vara strukturella (t.ex. infrastruktur eller signalering) eller funktionella (t.ex. trafikledning eller underhåll).

Mer information finns på sidorna om driftskompatibilitet på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/57/EG

19.7.2008

19.7.2010

EUT L 191, 18.7.2008, s. 1-45

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till direktiv 2008/57/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 10.06.2015

Top