Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillhandahållande av lufttrafik: EU-regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tillhandahållande av lufttrafik: EU-regler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1008/2008 – gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i EU, däribland för licensiering av lufttrafikföretag i EU och öppenhet i prissättningen.

VIKTIGA PUNKTER

Operativa licenser och leasing av luftfartyg

 • Kriterierna för tilldelningen av operativa licenser för flygbolag och deras giltighet harmoniseras.
 • Följande villkor gäller för att en operativ licens ska tilldelas och vara giltig i EU:
  • Innehav av ett giltigt drifttillstånd (AOC) där det anges vilka verksamheter som den operativa licensen omfattar.
  • Att det är EU-länder och medborgare i EU-länder som innehar ägarskap och kontroll.
  • Att ett antal finansiella villkor är uppfyllda.
 • Om något av villkoren för den operativa licensen inte är uppfyllt kan det leda till att licensen återkallas tillfälligt eller permanent.
 • Leasing av luftfartyg registrerade i EU är tillåtet. Däremot är leasing av luftfartyg utanför EU möjligt endast under särskilda omständigheter, till exempel för att tillgodose säsongsrelaterade kapacitetsbehov. I sådana fall måste EU-lufttrafikföretaget i fråga kunna visa för aktuell behörig myndighet att luftfartyget uppfyller alla EU:s säkerhetsstandarder.

Öppenhet i prissättning

 • Flygbolag är fria att sätta pris på sina luftfartstjänster inom EU.
 • Tillsammans med villkoren för transporten måste det slutliga priset för luftfartstjänsten offentliggöras, inräknat alla skatter, flygplatsavgifter, avgifter och tilläggsavgifter som är oundvikliga och går att förutse vid bokningstillfället. Dessutom måste lufttrafikföretagen tillhandahålla en uppdelad översikt av alla dessa oundvikliga och förutsägbara prisposter som tillsammans utgör slutpriset.
 • Pristillägg som är valfria tillval måste förmedlas på ett tydligt, öppet och otvetydigt sätt i början av varje bokning, och godkännandet av dem måste göras aktivt av kunden.
 • Prisdiskriminering utifrån kundens nationalitet eller bostadsort, och även utifrån var lufttrafikföretagets ombud eller annan biljettförsäljare är etablerad, är förbjuden.
 • EU-länderna måste säkerställa överensstämmelse med prissättningsreglerna; sanktioner på grund av överträdelser måste vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Allmän trafikplikt

 • Ett EU-land kan ålägga en allmän trafikplikt för en schemalagd flyglinje mellan en EU-flygplats och en flygplats som betjänar ett ytterområde eller utvecklingsområde på dess territorium, eller för en lågt trafikerad flyglinje till en flygplats på dess territorium, om det anses viktigt för den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen som flygplatsen betjänar att det säkerställs minimitrafik där.
 • Ett EU-land behöver bedöma huruvida en emotsedd allmän trafikplikt är nödvändig och tillräcklig.
 • I händelse av att inget lufttrafikföretag är intresserat av att trafikera linjen där trafikplikten har ålagts, kan det berörda landet begränsa tillgången till linjen till ett enda lufttrafikföretag under upp till fyra år och ersätta de verksamhetsförluster som blir följden av den allmänna trafikplikten. Valet av operatör måste göras genom offentlig upphandling på EU-nivå.

Fördelning av lufttrafik mellan flygplatser

EU-länderna kan reglera fördelningen av lufttrafik mellan flygplatser förutsatt, i synnerhet, att

 • de betjänar samma stad eller tätortsområde,
 • de betjänas av tillräcklig transportinfrastruktur och är sammanhängande med varandra och med staden eller tätortsområdet de betjänar genom tillförlitliga och effektiva kollektivtrafikförbindelser med täta avgångar,
 • beslutet att reglera fördelningen av lufttrafiken tas med respekt för principerna om proportionalitet och öppenhet, och är baserat på objektiva kriterier.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 1 november 2008.

BAKGRUND

”Luftfart – inre marknad” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3–20)

Senast ändrat 22.02.2016

Top