Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs gemensamma regler för trygg och säker transport av farligt gods inom och mellan EU-länderna på vägar, järnvägar och inre vattenvägar. Direktivet omfattar även aspekter som lastning och lossning, överföring till eller från ett annat transportsätt samt avbrott i transporten. Genom direktivet utökas tillämpningen av internationella regler för nationell transport av farligt gods.

VIKTIGA PUNKTER

Undantag

Direktivet gäller inte för transport av farliga varor

med fordon, vagnar eller fartyg som tillhör försvarsmakten eller som denna ansvarar för,

med havsgående fartyg på en yttre vattenväg som är en del av inre vattenvägar,

med färjor som endast korsar en inre vattenväg eller en hamn vid en inre vattenväg,

som helt och hållet genomförs inom ett avgränsat område.

Nationella regler

EU-länderna har rätt att reglera eller utesluta transport av farligt gods inom sitt eget territorium av andra skäl än säkerheten under transport (t.ex. miljöskydd eller nationell säkerhet). De kan också ställa särskilda säkerhetskrav för nationell och internationell transport av farligt gods inom sitt eget territorium med avseende på

transport av farligt gods med fordon, vagnar eller fartyg i inlandssjöfart som inte omfattas av detta direktiv,

användning av föreskrivna rutter, inbegripet användning av föreskrivna transportsätt när så är lämpligt,

särskilda regler för transport av farligt gods på passagerartåg.

Internationella avtal

Internationella transporter av farligt gods regleras av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)*, den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)* och förordningar om internationell transport av farligt gods på järnväg (RID)*. Dessa internationella regler måste omfatta nationella transporter i syfte att över hela EU harmonisera villkoren för farligt gods som transporteras, och för att säkerställa att EU:s gemensamma transportmarknad fungerar korrekt. Referenser till texterna i dessa avtal finns i direktivets bilagor.

ADR, RID och ADN har upprättat en förteckning över farligt gods, där det anges om transporten är förbjuden eller inte och kraven fastställs för transporten om den är tillåten. EU-länderna kan begära tillfälliga undantag under vissa förutsättningar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 20 oktober 2008.

VIKTIGA BEGREPP

* ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, som ingicks i Genève den 30 september 1957.

* ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar, som ingicks i Genève den 26 maj 2000.

* RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods, som utgör bilaga C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), som ingicks i Vilnius den 3 juni 1999.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om trafiksäkerhet,

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/68/EG

20.10.2008

30.6.2009

EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2008/68/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 07.10.2015

Top