Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flerårigt åtgärdsprogram för hälsa (2014-2020) (förslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Flerårigt åtgärdsprogram för hälsa (2014-2020) (förslag)

Europeiska kommissionen lägger fram sitt tredje fleråriga åtgärdsprogram för hälsa, som täcker perioden 2014-2020. Programmet svarar mot behovet att komplettera medlemsstaternas ansträngningar att förbättra medborgarnas hälsa och säkerställa hållbara vårdsystem, något som ingår i strategin Europa 2020.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 9 november 2011 om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 2014–2020 [KOM(2011) 709 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Programmet "Hälsa för tillväxt" (2014-2020) är Europeiska unionens (EU:s) tredje fleråriga åtgärdsprogram. Det hjälper och stödjer medlemsstaterna i arbetet med att

 • genomföra nödvändiga reformer för att skapa innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem,
 • förbättra befolkningens tillgång till bättre och tryggare vård,
 • främja EU-medborgarnas hälsa och förebygga sjukdom,
 • skydda medborgarna från gränsöverskridande hälsohot.

Mål nummer 1: bidra till innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem

Kommissionen ska hjälpa medlemsstaterna att hantera bristen på mänskliga och ekonomiska resurser. Den ska också förmå dem att integrera innovationer i hälso- och sjukvården, till exempel genom e-hälsotillämpningar, och att dela sin kunskap på detta område. Programmet stöder dessutom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.

Mål nummer 2: förbättra befolkningens tillgång till bättre och tryggare vård

Kommissionen föreslår att införa ackreditering för europeiska referensnätverk, något som skulle göra det möjligt att till exempel ge stöd till åtgärder som gäller sällsynta sjukdomar. Det är också lämpligt att utveckla europeiska riktlinjer för patientsäkerhet och för användning av antimikrobiella medel.

Mål nummer 3: främja hälsa och förebygga sjukdomar

Medlemsstaterna ska också uppmuntras att utbyta bästa praxis för förebyggande av rökning, alkoholmissbruk och fetma. Särskilda åtgärder ska också göra det möjligt att förebygga kroniska sjukdomar, som cancer.

Mål nummer 4: skydda medborgarna från gränsöverskridande hälsohot

Kommissionen uppskattar att föreberedelsenivån och samordningskapaciteten måste förbättras vid allvarliga gränsöverskridande hot.

Finansiella bestämmelser

Finansieringsramen för genomförandet av projektet är 446 miljoner euro för perioden mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2020. Följande får delta i programmet:

 • Alla medlemsstater i EU.
 • Länder som håller på att ansluta sig till EU, kandidatländer eller potentiella kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi.
 • Länderna i europeiska frihandelsavtalet (EFTA) (EN) i enlighet med de villkor som fastställts i avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 • Grannländer och länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken (DE) (EN) (FR) i enlighet med de villkor som fastställs i ett relevant bilateralt eller multilateralt avtal.

EU kan också delta ekonomiskt i form av subventioner eller offentlig upphandling i syfte att finansiera åtgärder med ett påtagligt EU-mervärde eller bevilja subventioner till administrationskostnader för icke-statliga organ. Dessa subventioner bidrar till 60 % av de stödberättigade kostnaderna för en mängd lagligen etablerade organisationer, som till exempel

 • offentliga myndigheter och organ,
 • forskningsinstitut,
 • hälso- och sjukvårdsinstitutioner,
 • universitet,
 • högskolor,
 • företag.

Subventionerna får endast i undantagsfall uppgå till 80 % av de stödberättigade åtgärderna.

Finansieringsramen kan också täcka utgifter som rör förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändiga för genomförande av programmet.

Genomförande av programmet

Genomförandet av programmet styrs av kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen bistås också av en kommitté, i enlighet med förordningen om kommissionens genomförandebefogenheter.

Medlemsstaterna ska utse nationella kontaktpunkter för att sprida kunskap om programmet och dess resultat i sina respektive länder.

Denna förordning upphäver beslutet EU:s andra program för åtgärder på hälsoområdet från och med den 1 januari 2004.

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2011) 709 slutlig

-

2011/0339/COD

See also

 • Generaldirektoratet Hälsa och konsumenter - Flerårigt åtgärdsprogram (2014-2020) för hälsa (EN)

Senast ändrat den 11.01.2012

Top