Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar: EU-initiativ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar: EU-initiativ

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska kommissionens meddelande (KOM(2009) 380 slutlig) om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs delmål för ett EU-initiativ rörande demens*.

VIKTIGA PUNKTER

I detta meddelande belyser Europeiska kommissionen fyra områden där åtgärder behöver vidtas för att ta itu med utmaningarna med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar:

 • 1.

  Minska risken för demens och ställa en tidig diagnos: Genom att förebygga sjukdomen eller ställa en tidig diagnos kan man fördröja utlösandet av sjukdomen. Men riskfaktorerna är inte desamma för de olika demensformerna. Det är exempelvis enklare att förebygga vaskulär demens än Alzheimers sjukdom eftersom riskfaktorerna för vaskulära demenssjukdomar redan är välkända, dvs. högt blodtryck, höga kolesterolhalter och rökning. Kommissionen rekommenderar att EU-länderna inför åtgärder för att

  • främja hjärt-kärlhälsa och motion,
  • ta fram rekommendationer för att informera allmänheten,
  • integrera äldre i ett flexibelt pensionssystem så att de får förbli aktiva.
 • 2.

  Förstå demens – förbättra kunskapen och samordna forskningen: Tillförlitliga uppgifter om incidens och prevalens av demenssjukdomar är en förutsättning för att EU-länderna ska kunna planera hur deras offentliga sektor kan handskas med demens på bästa sätt och hitta nya kriterier för tidig diagnos. Parallellt med sitt meddelande inledde kommissionen ett pilotinitiativ för att utveckla en forskningsstrategi på området neurodegenerativa sjukdomar. Detta skulle göra det möjligt att samla och samordna insatser inom grundforskningen och den kliniska forskningen på detta område. Initiativet gav upphov till den gemensamma åtgärden Alcove (Alzheimer Cooperative Valuation in Europe) under perioden 2011 till 2013, som var inriktad på samtliga fyra utmaningar och som omfattade 30 partner från hela Europa.

 • 3.

  Sprida bästa praxis: Detta kan ske med hjälp av den öppna samordningsmetoden för social trygghet, social integration och långfristig vård. Den öppna samordningsmetoden kan bidra till att definiera kvalitetsstrukturer och normer för vård och omsorg för människor som drabbats av sjukdomen.

 • 4.

  Skydda patienternas rättigheter, självständighet och värdighet: Demenssjukas förlorade förmåga gör det svårt för dem att bevara sin ställning och sitt aktiva deltagande i samhället. Deras vårdgivare kan också drabbas av socialt utanförskap på grund av demensens effekter på deras nära och kära. Kommissionen föreslog att ett europeiskt nätverk för demenssjukas rättigheter och värdighet skulle skapas. Under 2009 inrättade patientorganisationen Alzheimer Europe European Dementia Ethics Network.

Under 2014 offentliggjorde kommissionen en rapport om genomförandet av meddelandet. I denna rapport beskrivs alla aktiviteter som har ägt rum sedan 2009, och resultaten av Alcove-projektet uppmärksammas. Värt att notera är även det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande och det faktum att EU-initiativet har lett till att mer än hälften av alla EU-länder har antagit nationella planer eller strategier om demens eller börjat arbeta med sådana.

I december 2015 antog rådet slutsatser där man betonade behovet av bättre policyer och praxis i vården när det gäller demens.

BAKGRUND

En av konsekvenserna av Europas åldrande befolkning är att de neurodegenerativa sjukdomarna ökar, exempelvis Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Dessa sjukdomar ger upphov till stora kostnader för samhället, som kan minskas genom att samordnade åtgärder vidtas i hela EU.

Se mer information om demens på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGT BEGREPP

* Demens: en neurodegenerativ sjukdom som påverkar den mentala förmågan såsom minnet, tankeförmågan och omdömet, samtidigt som personligheten också kan påverkas. De vanligaste formerna är

 • Alzheimers sjukdom (50–70 % av fallen),
 • demens orsakad av på varandra följande strokes (30 % av fallen),
 • pannlobsdemens,
 • Picks sjukdom,
 • Binswangers sjukdom,
 • Lewykroppsdemens.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (KOM(2009) 380 slutlig, 22.7.2009)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Implementation report on the Commission Communication on a European initiative on Alzheimer's disease and other dementias (SWD(2014) 321 final, 16.10.2014, ej översatt till svenska)

Rådets slutsatser om stöd till dementa – bättre policyer och praxis i vården (EUT C 418, 16.12.2015, s. 9–12)

Senast ändrat 24.05.2016

Top