Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaccination mot säsongsinfluensa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaccination mot säsongsinfluensa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation 2009/1019/EU om vaccination mot influensa

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Den syftar till att uppmuntra länderna i Europeiska unionen (EU) att vidta hälsorelaterade åtgärder för att bekämpa säsongsinfluensan.

VIKTIGA PUNKTER

Utmaningar

 • Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som härrör från virus och som inträffar som en epidemi under vintermånaderna. Den kan orsaka svåra komplikationer och till och med dödsfall.
 • För lätt säsongsinfluensa uppskattas antalet dödsfall till i genomsnitt 8 per 100 000 invånare. Den siffran kan stiga till 44 under svårare år.
 • I händelse av influensaepidemier kan sjukhus och medicinska tjänster bli överbelastade. Det leder till en ökning av både direkta kostnader (p.g.a. användning av medicinska och icke-medicinska resurser) och indirekta (p.g.a. produktivitetsförlust och frånvaro från arbetsplatserna).

Vaccinets verkan och ändamålsenlighet

 • Säsongsinfluensa kan reduceras genom vaccinering. ”Riskgrupper” i befolkningen måste vaccineras mot influensa. Dessutom får logistiska aspekter, som leverans och administration av vacciner, inte underskattas när det gäller att tillhandahålla fungerande täckning av vaccin.
 • Det är viktigt att agera på EU-nivå för att undvika att en ny variant av influensaviruset blir pandemisk, något som inträffade 1918, 1957 och 1968.

Nationella planer och strategier

 • I rekommendationen uppmuntras EU-länderna att anta en nationell plan eller strategi för vaccinationstäckning.
 • Syftet var att helst täcka 75 % av riskpopulationen till vintern 2014–2015. Denna grupp definierades i de riktlinjer som offentliggjordes av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).
 • EU-länderna uppmuntras att lämna in rapporter till Europeiska kommissionen, på frivillig grund, om hur denna rekommendation genomförs och i synnerhet om hur stor vaccinationstäckning som uppnås inom riskgrupperna.
 • Informationskampanjer riktade till sjukvårdspersonal och personer i riskgrupper samt deras familjer bör genomföras.
 • Kommissionen uppmanas att regelbundet rapportera till rådet om genomförandet av denna rekommendation, utifrån den information man får in från EU-länderna.

Utvärdering

 • I en rapport från ECDC som offentliggjordes 2015 föreslås att alla EU-länderna kan behöva ompröva sitt arbetssätt, för att kunna samla in mer omfattande och korrekt information om vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa för de aktuella befolkningsgrupperna.
 • I rapporten uppmanas de EU-länder som inte övervakar vaccinationstäckningen bland äldre åldersgrupper att införa system för att ordna med denna övervakning, så att folkhälsoorganisationerna kan spåra framstegen och identifiera hinder mot att uppnå ländernas och EU:s mål.
 • I rapporten noteras att fler länder har kunnat ge information om vaccinationstäckningssiffror för grupper som anställda inom sjukvården och gravida kvinnor, och det ges rekommendationer som en väg i riktning mot att uppnå högre vaccinationssiffror och förbättrad övervakning.
 • 2015 ordnade kommissionen en högnivåutfrågning i ämnet, där man betonade att förebyggande av sjukdomar får allt större betydelse i sjukvårdens utgifter.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets rekommendation 2009/1019/EU av den 22 december 2009 om vaccination mot säsongsinfluensa (EUT L 348, 29.12.2009, s. 71–72).

Senast ändrat 30.01.2017

Top