Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patientsäkerhet och förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Patientsäkerhet och förebyggande av vårdrelaterade infektioner

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation – patientsäkerhet, inklusive förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

 • Patientsäkerhet under behandlingar är en stor utmaning för den offentliga sjukvården och skapar betydande kostnader. Varje år drabbas 8–12 % av de patienter som läggs in på sjukhus i Europeiska unionen (EU) av komplikationer relaterade till den vård de fått.
 • I den här rekommendationen föreslås att man inför ett ramverk för att förbättra patientsäkerheten* och förebygga negativa händelser*, särskilt vårdrelaterade infektioner* som man kan smittas av på en vårdinrättning.

VIKTIGA PUNKTER

Patientsäkerhet

Upprättande och utveckling av nationella strategier och program om patientsäkerhet

 • EU-länderna ska utse en behörig myndighet som ska ansvara för patientsäkerhet inom deras territorier. Denna åtgärd skulle bidra bland annat till att göra patientsäkerheten till en prioriterad fråga i hälsopolitik och hälsoprogram såväl på nationell som på regional och lokal nivå.
 • För att förbättra patientsäkerheten bör effektivare system, processer och redskap för vårdsäkerhet utvecklas. Säkerhetsnormer och praxis för vård bör ses över regelbundet.
 • Hälso- och sjukvårdspersonalens organisationer bör också uppmuntras att mer aktivt medverka i patientsäkerhetsarbetet.
 • En särskild strategi bör tas fram för att främja säker praxis i syfte att förebygga de vanligast förekommande negativa händelserna såsom läkemedelsrelaterade händelser, vårdrelaterade infektioner och komplikationer under eller efter kirurgiska ingrepp.

Involvera patienterna i arbetet

Patienterna bör involveras i utformningen av patientsäkerhetspolitiken via de organisationer som representerar dem. De bör dessutom få information om de säkerhetsnormer som finns samt om klagomålsförfaranden och möjligheter till gottgörelse och prövning. Patienterna ska också ges möjligheten att ta del av grundläggande kunskaper om patientsäkerhet.

Förbättra informationen och införa rapporteringssystem

 • Införandet eller förbättringen av existerande rapporteringssystem bör möjliggöra att information finns tillgänglig om omfattning, typ och orsaker när det gäller händelser relaterade till patientvården. Sådana system bör utformas så att vårdpersonalen uppmuntras att rapportera alla negativa händelser. De skulle också göra det möjligt för patienter och anhöriga att dela med sig av sina erfarenheter.
 • Dessa system skulle också komplettera andra rapporteringssystem som gäller säkerhet, t.ex. för läkemedel.

Utbildning och fortbildning för vårdpersonal

 • Vårdpersonal spelar en viktig roll i förbättringen av patientsäkerheten. Det är därför absolut nödvändigt att personalen har multidisciplinär utbildning och fortbildning inom detta område. Grund- och forskarutbildning, arbetsplatsanknuten utbildning och löpande fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal bör därför inkludera frågan om patientsäkerhet.
 • All vårdpersonal bör vara ordentligt informerad om de risker och säkerhetsåtgärder som finns.

Utbyte av kunskap, erfarenhet och bästa praxis på EU-nivå

 • Det vore lämpligt att utveckla ett system för att klassificera och bedöma patientsäkerhet på EU-nivå. Detta kräver att man utarbetar gemensamma definitioner och gemensam terminologi samt jämförbara indikatorer som skulle göra det möjligt för EU-länderna att dra ömsesidig nytta av information och erfarenheter som gjorts på nationell nivå.
 • Detta utbyte av kunskap och bästa praxis skulle också möjliggöra en förbättring av patientsäkerhetspolitiken och en bättre inriktning på forskningen inom detta område.

Förebyggande av vårdrelaterade infektioner

En strategi för att förebygga och kontrollera vårdrelaterade infektioner bör upprättas för att

 • genomföra förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder på nationell och regional nivå,
 • förbättra förebyggandet och kontrollen av infektioner vid vårdinrättningar,
 • upprätta aktiva övervakningssystem,
 • främja utbildning och fortbildning för vårdpersonal,
 • underlätta tillgången till information för patienterna.

BAKGRUND

 • I snitt drabbas en av 20 inlagda patienter av vårdrelaterade infektioner, det innebär 4,1 miljoner patienter om året i EU, och dessa infektioner orsakar 37 000 dödsfall varje år. Många av dessa dödsfall skulle kunna undvikas. Denna rekommendation bygger på det arbete som gjorts av Världshälsoorganisationen i syfte att föreslå ett ramverk för patientsäkerhet.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Patientsäkerhet: att en patient inte utsätts för undvikbar eller potentiell skada inom hälso- och sjukvården.

Negativ händelse: en händelse som medför en skada hos en patient.

Vårdrelaterade infektioner: sjukdomstillstånd kopplade till förekomst av ett smittagens eller dess produkter i samband med exponering för vårdinrättningar eller vårdrutiner eller behandlingar.

HUVUDDOKUMENT

Rådets rekommendation av den 9 juni 2009 om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner (2009/C 151/01) (EUT C 151, 3.7.2009, s. 1–6).

Senast ändrat 30.11.2016

Top