Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetskraften inom vården i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbetskraften inom vården i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens grönbok (KOM(2008) 725 slutlig) om arbetskraften inom vården i EU

Åtgärdsplan (SWD(2012) 93 final) för arbetskraften inom vården i EU

VILKET SYFTE HAR ÅTGÄRDSPLANEN?

 • Den syftar till att hjälpa EU-länderna att bemöta de främsta utmaningarna i vårdsektorn, och i den fastställs åtgärder för att förbättra det europeiska samarbetet och utbytet av god praxis.
 • Åtgärdsplanen återspeglar de prioriteringar som identifierades av EU:s hälsoministrar i december 2010 och bygger på återkoppling från kommissionens offentliga samråd om grönboken om den europeiska arbetskraften inom vården 2008.

VIKTIGA PUNKTER

Grönbok

I grönboken utreddes de utmaningar som EU står inför när det gäller dess arbetskraft inom vården. Där föreslogs flera sätt att komma vidare, däribland

 • att stärka kapaciteten för förebyggande undersökningar, främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar,
 • utbyte av god praxis beträffande rörlighet för vårdpersonal,
 • omprövning av principerna om att rekrytera personal från länder utanför EU,
 • insamling av jämförbar information om vårdpersonal,
 • garanterad utbildning för denna personal i att använda ny teknik och andra kompetenser,
 • att ytterligare uppmuntra egenföretagare att ge sig in i vårdsektorn.

Åtgärdsplan

I åtgärdsplanen identifierades fem viktiga inbördes sammanhängande utmaningar för arbetskraften inom vården i EU till följd av en åldrande befolkning:

 • Ökad efterfrågan på arbetskraft.
 • Behov av nya behandlingar och nya sätt att ge vård.
 • Minskat antal professionella inom vården.
 • Svårigheter att rekrytera och behålla vårdpersonal.
 • Förvärrad brist på vårdpersonal.

För att bemöta dessa utmaningar föreslog Europeiska kommissionen åtgärder på följande områden:

 • Bättre planering och prognoser av arbetskraft inom vården
  • En treårig gemensam åtgärd för prognos av behov av vårdpersonal, för en effektiv planering i EU; skulle inledas i slutet av 2012.
  • En studie utfördes om struktur- och utbildningskapaciteten i EU.
 • Att förutse framtida kompetensbehov och förbättra fortbildningen och det livslånga lärandet
  • Införandet av en allians för sektorskompetens för vården, för att utveckla nya sektorsspecifika utbildningskurser och nya typer av yrkesundervisning och yrkesutbildning.
  • Mer främjande av EU:s finansieringsprogram (t.ex. Erasmus +) som ger stöd för gränsöverskridande utbildning, även för medicinstuderande och vårdpersonal.
 • Att rekrytera och behålla professionell vårdpersonal
  • Vid planeringen av arbetsstyrkan ska man ta hänsyn till hur arbetsmiljön påverkar rekryteringen av arbetstagare, i hur hög grad de blir kvar, deras rörlighet och prestation, och även hälsoresultaten och vårdkvaliteten för patienterna.
  • EU-länderna ska anpassa arbetsplats- och arbetsmarknadsrutinerna för att förbättra möjligheterna för äldre arbetstagare.
 • Etisk rekrytering av professionell vårdpersonal
  • Kommissionen skulle presentera en rapport om EU:s blåkortsdirektiv senast 2014 och där titta på hur och i vilken omfattning dess riktlinjer för etisk rekrytering har använts.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården (KOM(2008) 725 slutlig, 10.12.2008).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om en arbetsplan för arbetskraft inom vården, som åtföljer meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (SWD(2012) 93 final, 18.4.2012).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012) 173 final, 18.4.2012).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (”EU-blåkort”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014).

Senast ändrat 09.01.2017

Top