Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för radiospektrumpolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program för radiospektrumpolitik

Syftet med EU:s program för radiospektrumpolitik är att säkerställa en fungerande inre marknad på de av unionens politikområden som inbegriper spektrumanvändning och att Europa maximerar användandet av denna begränsade resurs på ett samordnat sätt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik.

SAMMANFATTNING

EU:s femåriga program för radiospektrumpolitik fastställer den strategiska planeringen och harmoniseringen för hur spektrum skall användas på de områden inom EU:s inre marknad som använder spektrum, områden som t.ex. elektroniska kommunikationer, forskning och rymden, transport, energi och audiovisuella medier. Detta görs eftersom tillgång till radiospektrum är väsentlig för flera olika tjänster, från trådlös kommunikation och sändning, och kortdistansutrustning till transport, allmän säkerhet och rymdtillämpningar.

Målen för programmet för radiospektrumpolitik är att

 • göra tillräckligt med spektrum tillgängligt för att tillfredsställa det ökade behovet av trådlösa kommunikationer, i synnerhet 1 200 MHz,
 • maximera flexibiliteten vid spektrumanvändning,
 • öka den effektiva spektrumanvändningen,
 • främja konkurrensen mellan elektroniska kommunikationstjänster,
 • harmonisera den inre marknaden och utveckla gränsöverskridande tjänster,
 • undvika störningar,
 • samt skydda människors hälsa.

Medlemsstater är skyldiga att

 • senast den 1 januari 2013 anta tillstånds- och avsättandeåtgärder lämpade för utveckling av bredbandstjänster,
 • verka för både en kollektiv och en delad spektrumanvändning,
 • samarbeta för att utveckla harmoniserade standarder för radioutrustning och terminaler,
 • anta urvalskriterier och -förfaranden som främjar investeringar och effektiv användning av spektrum.

Europeiska kommissionen utvecklar bästa praxis för tillståndsvillkor och förfaranden för spektrumband för att undvika en fragmentering av den inre marknaden.

För att trygga rättvis konkurrens får medlemsstaterna bland annat vidta åtgärder för att

 • begränsa den mängd spektrum för vilken nyttjanderätter tilldelas ekonomiska aktörer,
 • reservera spektrum för nya aktörer,
 • begränsa beviljande av nya nyttjanderätter i vissa band, för att förhindra att aktörer ackumulerar för mycket spektrum och på så sätt skadar konkurrensen,
 • förbjuda överlåtande av rätter att använda spektrum,
 • ändra vissa aktörers befintliga rätter när det gäller överdriven ackumulering, i enlighet med artikel 14 i direktiv 2002/20/EG.

Medlemsstater måste tilldela tillräckligt med spektrum för att alla europeiska medborgare ska ha tillgång till bredband senast 2020.

För att kunna ge konsumenter enkel tillgång till trådlösa bredbandstjänster, inklusive 800 MHz-band (den digitala utdelningen), var medlemsstaterna tvungna att senast den 1 januari 2013 anta användningen av harmoniserade band. De borde även tillåta handel med rätter att använda spektrum inom dessa harmoniserade band.

Kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, håller på att skapa en inventering över den befintliga spektrumanvändningen samt det framtida behovet av spektrum mellan 400 MHz och 6 GHz.

EU deltar i internationella förhandlingar om spektrumfrågor, i enlighet med bestämmelserna i fördraget, för att försvara sina intressen. Vid internationella förhandlingar måste medlemsstaterna även säkerställa att det spektrum som är nödvändigt för att utveckla EU:s politik finns tillgängligt. EU får bistå medlemsstaterna med stöd för att lösa frågor om samordning av spektrum med tredjeländer.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 243/2012/EU

10.4.2012

1.7.2015, om inte annat anges

EUT L 81, 21.3.2012

Senast ändrat den 14.02.2014

Top