Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1211/2009 om inrättande av ett organ för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen definieras bestämmelserna för inrättandet av och verksamheten för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

Berec ger råd till EU:s institutioner om hur de utvecklar en bättre inre marknad för nätverk och tjänster för elektronisk kommunikation och skapar förbindelser mellan nationella regleringsmyndigheter och Europeiska kommissionen.

VIKTIGA PUNKTER

De främsta målen för Berec är att

 • utveckla och sprida bästa praxis bland nationella regleringsmyndigheter,
 • hjälpa de nationella regleringsmyndigheterna på regelverksområdet,
 • lägga fram yttranden om utkast till beslut, rekommendationer och riktlinjer,
 • ge ut rapporter och ge råd angående sektorn för elektronisk kommunikation.

Sammansättning och organisation:

 • Tillsynsnämnden utgörs av ombud från de nationella regleringsmyndigheter som finns inrättade i varje EU-land. Nämndens huvudansvar är att fatta alla beslut som gäller Berecs resultat och att verkställa Berecs uppgifter, vilket innefattar
  • att offentliggöra yttranden om utkast till åtgärder från de nationella regleringsmyndigheterna (till exempel om utnämning av operatörer med betydande makt på marknaden),
  • samråd om utkast till rekommendationer om relevanta produkt- och tjänstemarknader,
  • samråd om utkast till åtgärder gällande fungerande tillgång till nödtelefonnumret 112 och det ändamålsenliga genomförandet av nummerpå 116 (hjälplinjer),
  • övervakning av och rapportering om sektorn för elektronisk kommunikation och offentliggörande av en årsrapport om hur den utvecklas.
 • Berec assisteras av byrån, som består av en förvaltningskommitté och en förvaltningsdirektör. Kommittén, som utgörs av ledamöter från tillsynsnämnden och en representant från kommissionen, ansvarar för att övervaka direktören, som är chef för byrån. Byråns huvuduppgift är att tillhandahålla professionella och administrativa stödtjänster till Berec.
 • Berecs arbete är organiserat i arbetsgrupper med sakkunniga som hanterar särskilda ämnen som finns med i Berecs arbetsprogram eller förfrågningar från EU-institutionerna.

Finansiering

Berec-byråns ekonomiska resurser kommer huvudsakligen från EU och från frivilliga bidrag från EU-länderna eller nationella regleringsmyndigheter.

Förvaltningsdirektören fastställer budgeten, som görs upp av förvaltningskommittén.

Aktuellt arbete

I Berecs strategi för 2015–2017 fokuseras på följande tre prioritetsområden:

 • Att främja konkurrens och investeringar.
 • Att främja den inre marknaden.
 • Att bemyndiga och skydda slutanvändarna.

Berec står för insatser och utbyter åsikter med Europeiska kommissionen beträffande bedömningen och granskningen av de aktuella reglerna för marknaden för elektroniska kommunikationer, som ingår i kommissionens initiativ om den digitala inre marknaden.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 7 januari 2010.

BAKGRUND

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1–10)

Senast ändrat 22.02.2016

Top