Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eCall syftar till att få räddningstjänsterna snabbare på plats vid bilolyckor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

eCall syftar till att få räddningstjänsterna snabbare på plats vid bilolyckor

eCall aktiveras automatiskt när sensorerna i ett fordon registrerar en allvarlig bilolycka och skickar iväg information om olyckan till räddningstjänsterna, så att de snabbare kan komma fordonets förare och passagerare till undsättning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

SAMMANFATTNING

Syftet med eCall är att snabbt kunna hjälpa den som drabbats av en allvarlig bilolycka någonstans inom EU samt i Island, Norge och Schweiz.

eCall aktiveras automatiskt när sensorerna i ett fordon registrerar en allvarlig bilolycka. När aktivering sker ringer systemet upp det europeiska larmnumret 112, upprättar telefonkontakt med en lämplig larmcentral och skickar iväg utförlig information om olyckan till räddningstjänsterna, bland annat med uppgifter om vilken tidpunkt olyckan inträffade, exakt var den olycksdrabbade bilen befinner sig och vilken färdriktning bilen hade (detta är särskilt viktigt på motorvägar och i tunnlar). eCall kan även aktiveras manuellt genom att man trycker på en knapp i bilen, till exempel om man blir vittne till en allvarlig olycka. Tack vare det här systemet får räddningstjänsterna kännedom om olyckan strax efter att den har inträffat, och de får även veta exakt var den har inträffat.

Den information som tas emot genom eCall-systemet gör det möjligt för räddningstjänsterna att snabbare komma fordonets förare och passagerare till undsättning, och på så sätt omgående hjälpa till att rädda liv och behandla skador. Beräkningar visar att eCall skulle kunna förkorta den tid det tar för räddningstjänsterna att vara på plats med 40 procent i stadsområdena och med 50 procent på landsbygden, vilket skulle rädda upp till 2 500 liv per år.

Förutom fördelarna för trafiksäkerheten kommer eCall även avsevärt att minska mängden trafikstockningar som orsakas av trafikolyckor och mängden följdolyckor som orsakas av osäkrade olycksplatser. Det finns även förväntningar på att den fordonsutrustning som införs genom eCall ska kunna användas till andra räddnings- och/eller mervärdestjänster, vid sidan eller på grundval av 112-baserade eCall-system i fordon.

I direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag fastställs det harmoniserade tillhandahållandet av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst (artikel 3 d) som en av de sex prioriterade åtgärder för vilka bindande specifikationer måste utarbetas (artikel 6).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/40/EU

26.8.2010

27.02.2012

EUT L 207, 6.8.2010

Delegerade akter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013

23.4.2013

23.4.2013Bestämmelser om informationstjänster som redan införts vid ikraftträdande av denna förordning: 23.4.2014

EUT L 91, 3.4.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG [COM(2013) 316 final av den 13 juni 2013 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall [COM(2013) 315 final av den 13 juni 2013 ].

I juni 2013 antog kommissionen två förslag som syftar till att säkerställa att bilar senast i oktober 2015 automatiskt ringer upp räddningstjänsterna i händelse av en allvarlig trafikolycka. Dessa lagförslag innebär att alla nya personbilsmodeller och lätta nyttofordon från och med oktober 2015 utrustas med eCall och att nödvändig infrastruktur inrättas så att eCall-samtal tas emot och hanteras på lämpligt sätt hos larmcentralerna, så att man säkerställer kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet för den EU-omfattande eCall-tjänsten.

När dessa förslag har godkänts av rådet och parlamentet har kommissionen som mål att senast 2015 ha en fullt fungerande eCall-tjänst i drift inom hela EU (liksom i Island, Norge och Schweiz).

Senast ändrat den 24.01.2014

Top